• Spørsmål om innklagedes representant hadde misligholdt sin plike etter håndverkertjeneseloven til å veilde og eventuelle fraråde forbukeren på gjennomføre skifte av en radiatorventil på et radiatoranlegg fra 60-tallet.

  Klageren hadd en lekkasje fra sitt radiatoranlegg fra 60-tallet i bolig klager nylig hadde kjøpt. Klager hadde selv stoppet lekkasjen, men engasjerte innklagede for råd og eventuelt skifte av radiatorventil, Innklagedes repesentant konstaterte at ventilen ikke lot seg reparere og derfor måtte skiftes. dette ble gjort uten å ta opp med klager om hun egentlig ønsket dette gjort eller om anlegget fortsatt skulle benyttes. Intet ble sagt om mulig pris. Klager mente at hun flere ganger sa til rørlegger at anlegget skulle skiftes ut i forbindelse med oppussing av boligen. Rørlegger husker ikke dette, men bestrider heller ikke at det kan ha blitt sagt. Klager reagerte på prisen for arbeid og materiell tilsammen kr. 9.500,-.Hadde rørlegger gjort sin plikt etter håndverkertjenesteloven til å veilede samt eventuelt fraråde, ville hun ikke gjennomført ventilbyttet. Nemnda ga klager medhold og prisavslag med kr. 5.000,-. Nemnda delte seg imidlertid ved avgjørelsen i et flertall på 3 og et mindretall på 2 bestående av representantene for Rørentrprenørene.
 • Spørsmål om innklagede burde ha konsultert klageren før innkjøp av nye og ganske dyre toalettseter i forbindels emed et oppdrag for klageren. Innklagede tidsforbruk i forhold til oppgitt tid i fakturaen var også omstridt.

  Klageren kontaktet innklagede bedrift spesielt fordi et av hans to toaletter sto og rant. Det var også tidvis det samme problem med leilighetens andre toalett, så klageren ønsket begge utbedret. Samtidig, men ikke prioritert, omfattet også oppdraget skifte av toalettsetene til typen "soft close". Klageren ble ikke kontaktet før innkjøpet av setene for godkjennelse av pris. Denne viste seg av fakturaen etter klagerens syn å være svært høy og klageren krevet derfor prisavslag. Hvilke type toalett klageren faktisk hadde var også et tema i saken samt også innklagedes oppgitte tidsforbruk. Klagen ble forkastet. Nemnda så det slik at prisen på setene ikke var urimelig høy og at innklagede bedrift ikke burde/skulle ha kontaktet klageren ffør innkjøpet for godkjennelse av pris. Tidsforbruket i fakturaen var etter nemndas mening ikke for høyt oppgitt i forhold til den tid som faktisk gikk med.
 • Krav om å få motregne utgifter til en annen elektromontør enn innklagede da innklagede ikke hadde anledning til å komme en helg for å rette opp feil som var begått.

  Saken gjelder spørsmålet om klager fullt ut må betale innklagede firma for å montere 3 nye stikkontakter når de var blitt montert feil og innklagede bedrift ikke hadde anledning til å rette opp umiddelbart og i en helg, eller om klager kunne la et annet firma foreta rettingen og motregne kostnaden for dette i fakturaen fra innklagede.
 • Spørsmål om innklagede rørbedrift har krav på oppgjør av faktura når det toalett som ble reparert fungerte bare i 30 dager før tilsynelatende samme feil oppsto igjen.

  Spørsmål om oppgjør for utbedring av et toalett når tilsynelatende samme feil oppsto igjen etter bare 30 dager. En avgjørende problemstilling var om innklagede hadde fått anledning til retting.
 • Krav om at innklagede skulle ta tilbake et levert dushjørne samt kreditere kostnaden for dette samt for installasjonen. Dushjørnet fungerte ikke slik klager hadde grunn til å forvente. Klager vant frem - dissens 3/2.

  Klager fikk anbefalt installasjon av et dushjørne da innklagede ble kontaktet for bistand da klager ønsket å skifte ute alt inventar på sitt bad, herunder også å fjerne badekaret. Det viste seg at det ikke var tilstrekkelig fall på klagers badegulv slik at dusjhjørnet ikke fungerte, og spørsmålet for nemnda var hvem som skulle bære ansvaret for dette. Nemndas flertall mente at ansvaret måtte bæres av innklagede som var fagfolk. De hadde aldri spurt innklagede om Det var fall mot sluk på hans baderom, hverken før avtale ble inngått eller ved oppmøte for montering. Innklagede kunne også ha funnet ut dette ved en befaring i forkant. En forbruker kontakter fagfolk og bør da kunne forvente tilstrekkelig veiledning blant annet omkring forhold som dette. Innklagedes samlede leveranse var på godt over kr. 100.000,-, et betydelig beløp for en forbruker, så en befaring ville heller ikke ha vært unaturlig. innklagede hadde nøyet seg med å se på bilder og beskrivelser fra klager uten å stille noen adekvate spørsmå. Dette måtte være innklagedes ansvar. Nemndas mindretall (Representantene fra Rørentreprenørene), mente at det ville være for strengt i forhold til innklagede om de skulle ha det fulle ansvaret her. Frarådnings- og veiledningsplikten i håndverkertjenesteloven var ikke brudt av innklagede. Klager måtte selv være ansvarlig for baderommets tilstand.
 • Var de tforhold at innklagede aldri ble kontaktet for vurdere om det arbeid firmaet hadde utført var mangelfullt ville være til hinder for klagers krav på erstatning.

  Innklagede hadde koplet opp nytt kjøkken med stikkontakter, kurser m.m. samt oppgraderte sikringsskapet til automatsikringer for klager for 2,5 år siden. Da hovedsikring røk ble elektrikervakt og ikke innklagede kontaktet for å skifte denne. Da det viste seg at en mer permanent oppgradering burde gjøres og klager mente at innklagedes arbeider hadde vært mangelfulle, ble heller ikke innklagede kontaktet, men et utenforstående firma til å utføre arbeidene. Klagers krav mot innklagede om å få erstatning for en del av sine kostnader ble ikke tatt til følge. Klager hadde ikke oppfyllt sin plikt til å begrense innklagedes økonomiske tap og ikke latt firmaet få noen mulighet til å utbedre, ei heller til å få anledning til å vurdere om noen av de arbeider de hadde utført faktisk hadde vært mangelfulle.
 • Uenighet om hva som var dekket av et skriftlig tilbud om utførelse av diverse elektroarbeider

  Innklagede utførte elektriske tjenester for klageren basert på et skriftlig og spesifisert tilbud. Det opsto uenighet om hva som egentlig gikk inn under fastpristilbudet samt også uemighet om arbeidene fullt ut var utført tilfredsstillende. Krav også om erstatning for et påstått ødelagt kjøkkengulv. Det ble krevet prisavslag for arbeider klager mente var utilfredsstillende utført. Spørsmål om innklagedes utbedringsrett var forspilt. Klagen ble i sin helhet forkastet.
 • Krav om prisavslag på grunn av at håndverker forsømte sin veilednings- og frarådningsplikt

  Klager kontaktet rørlegger på en søndag da det var lekkasje under vasken hans på badet. Det ble ikke sagt noe i telefonen om kostnadsbildet ved en utrykning på en søndag, og det ble ikke spurt eller veiledet noe fra håndverkers side. Klager mente at en faktura på nesten kr. 12.000,- for en meget kurant og rask utbedring var for meget. Nemnda ga klager medhold og mente at håndverkers veilednings-og frarådningsplikt her ikke var oppfyllt. Det var en kurant utbedring, Det rant vann kun når vasken var i bruk, og håndverker burde gitt råd om at det kunne være fullt mulig og forsvarlig å vente til neste dag som var en vanlig arbeidsdag. Da kunne forbruker på en bedre måte fått vurdert om han likevel ville ta kostnaden, eller om vente til mandagen og spart utrykningskostnaden samt dobbelt timepris. Den muligheten fikk han ikke her.
 • Hadde innklagede brukt unødig mye tid og lagt opp arbeidet lite rasjonelt ved gjennomføring av et el-oppdrag som gjaldt skifte av termostat? Klagen ble forkastet under dissens 3-2

  Klager meldte inn til innklagedes vakttelfon en helg at han mente at det måtte være noe galt med hans termostat. Hele det elektriske opplegget i klagers bolig var tidligere installert av innklagede. innklagede rykket ut. Firmaet måtte imidlertid komme ytterligere to ganger for å få gjennomført hva klager mente var et meget enkelt oppdrag. Partnene var uenige om store deler av faktum hvor absolutt alt hadde foregått muntlig. Nemnda delte seg i et mindretall på to medlemmer og et flertall på 3. Mindretallet mente at ved tilstrekkelig profosjonell opptreden fra innklagedes side burde det ikke ha vært nødvendig for innklagede å komme til klager mer enn to ganger. Fertallet mente på sin side at dette ikke var bevist og at innklagede ikke kunne klandres for sin opptreden. Tidsforbruket var ikke urimelig og heller ikke materialkost.
 • Krav om prisavslag/erstatning overfor rørbedrift fordi deler av en rørledning var blitt lagt uten forskriftsmessig fall. Spørsmål om det var reklamert for sent.

  Saken gjaldt reklamasjon fordi deler av en rørledning i grunnen var lagt uten forskriftsmessig fall. Nemnda kom enstemmig frem til at det var blitt reklamert for sent. Det var gått ca 9 måneder fra det forelå en rapport hvor manglen ble påvist og frem til det faktisk ble reklamert. Dette var for sent selv om saken det gjaldt var meget kompleks.
 • Hadde innklagede brukt unødig mye tid og lagt opp arbeidet lite rasjonelt ved gjennomføring av et el-oppdrag som gjaldt skifte av termostat? Klagen ble forkastet under dissens 3-2

  Klager meldte inn til innklagedes vakttelfon en helg at han mente at det måtte være noe galt med hans termostat. Hele det elektriske opplegget i klagers bolig var tidligere installert av innklagede. innklagede rykket ut. Firmaet måtte imidlertid komme ytterligere to ganger for å få gjennomført hva klager mente var et meget enkelt oppdrag. Partnene var uenige om store deler av faktum hvor absolutt alt hadde foregått muntlig. Nemnda delte seg i et mindretall på to medlemmer og et flertall på 3. Mindretallet mente at ved tilstrekkelig profosjonell opptreden fra innklagedes side burde det ikke ha vært nødvendig for innklagede å komme til klager mer enn to ganger. Fertallet mente på sin side at dette ikke var bevist og at innklagede ikke kunne klandres for sin opptreden. Tidsforbruket var ikke urimelig og heller ikke materialkost.
 • Uenighet om tidsforbruk ved utførelse av elektrikeroppdrag

  Saken gjelder spørsmålet om oppdragsmotaker har brukt for meget tid på et elektrikeroppdrag som skulle utføres i.h.t. medgått tid til gjengs priser. Det var også spørsmål om oppdragsmottakers forbredelser var tilstrekkelige.
 • Tolkning av inngått avtale - Var avtalen et prisoverslag eller en fastprisavtale og om krav om spesifisert faktura uansett var reist for sent?

  Spørsmålet til avgjørelse var om rørlegger og forbuker hadde inngått en fastprisavtale eller om det var et prisoverslag som var gitt. Det var ingen uenighet om det fakturerte beløp, men forbuker ville ha en spesifikasjon av fakturaen med timelister, materialforbruk .m.m noe han ikke fikk og heller ikke har krav på ved en fastprisavtale. Nemnda kom under dissens (3-2) til at det forelå en avtale inngått i henhold til et gitt prisoverslag. Etter en konkret vurdering av de kalkyler som var lagt til grunn for prisoverslaget, ble det konkludert med å tilkjenne klageren et mindre prisavslag.
 • Krav om prisavslag og erstatning etter totalrenovering av baderom.

  Saken gjaldt uenighet om kvaliteten på de arbeider innklagede sto ansvarlig for i form av totalrenovering av klagers baderom. Klager mente at kvaliteten av arbeidene var alt for dårlig, noe innklagede bestred. Et mindre prisavslag ble tilkjent, men klagen ble i det vesentlige avvist.
 • Må det tas forbehold fra en tjenesteyter om at det vil bli krevet honorar for en befaring også der oppdraget deretter blir gitt m.m.?

  Det ble gjennomført en befaring hos klageren uten at det ble tatt noe forbehold om godtgjørelse for denne hverken i forkant av befaringen, under denne eller da oppdraget senere ble gitt, jfr. håndverkertjenestelovens §34. Spørsmålet for nemnda var om det da kunne faktureres også for befaringen? Hva gjelder oppdraget, var det enighet om fakturering etter medgått tid, men nemnda måtte ta stilling til hvordan en prisindikasjon fra innklagede skulle forståes i forhold til den tid som ble notert av innklagede i forbindelse med tilstedeværelsen hos klager.
 • Krav om prisavslag på grunn av tidsforbruk. Uenighet om det var gitt et prisoverslag.

  Klageren mente at det var gitt et prisoverslag på arbeid med å oppfylle en omfattende mangelsrapport fra klagerens strømleverandør. Nemndas oppfatning var at det ikke kunne sannsynliggjøres at et slikt overslag var gitt. Nemnda fant i store trekk at innklagedes faktura var innenfor det akseptable, dog med unntak av kostnad for innkjøp av verneutstyr. Klageren hadde fått et godt resultat som var helt nødvendig.
 • Krav om prisavslag på utførte EL-arbeider på grunn av for høyt tidsforbruk, samt også krav om utbedringer på grunn av mangler ved utført arbeid.

  Innklagede utførte EL-arbeidene hos klager i forbindelse med hennes rehabilitering av sin leilighet. Oppdraget skulle utføres på regning basert på medgått tid og forbrukt materiell. Intet var nedfelt skriftlig. Det oppsto uenighet mellom partene både om medgått tid og om det utførte arbeid. Saken er et godt eksempel på fordelen ved i det minste en viss form for skriftlighet både ved oppdragets inngåelse og "under marsjen". Lærlingebruk var også et tema mellom partene, og er kommentert av nemnda.
 • Uenighet omkring prisen på avtalte tilleggsarbeider. Prinsipielle betraktninger fra nemnda om foreldelse.

  Saken gjaldt uenighet om pris for avtalte tilleggsarbeider hvor det i realiteten var de meget høye transportkostnadene som var årsaken til uenigheten. Innklagedes restkrav var imidlertid, basert på det faktum nemnda måtte legge til grunn, helt utvilsomt foreldet for ganske lenge siden. Nemnda tok stilling til prinsipielle spørsmål rundt foreldelse og nemndas stilling/funksjon i den forbindelse. Oppdragsmottakers opplysningsplikt ble også diskutert av nemnda, men uten at det var nødvendig å avgjøre spørsmålet.
 • Krav om prisavslag etter el-installasjon på grunn av påstått for høyt tidsforbruk.

  Det oppsto uenighet mellom el-installatør og oppdragsgiver om forsvarlig tidsforbruk på oppdraget. Klager mente det var brukt unødig lang tid. Han sammenlignet blant annet med installasjon i brorens hytte i samme strøk og i samme tidsperiode. Det firma broren hadde brukt hadde også uttalt seg om hva de mente ville ha vært normalt tidsforbruk hos klageren på hans hytte. Innklagede viste blant annet til at det var meget små rom og høyt under taket, noe som vanskeliggjorde installasjonen. Det er heller ikke mulig å sammenligne to oppdrag på to forskjellige steder slik klager har gjort her.
 • Krav om prisavslag på grunn av slurvete utførte el-arbeider og beskadigelse av en platetopp.

  Saken gjelder krav om prisavslag for slurvete og lite estetisk utførte el-arbeider i forbindelse med renovering av klagers kjøkken. Klager mener også at innklagedes folk må ha beskadiget hans helt nye koketopp under arbeidene og kravet om prisavslag inkluderer derfor også kompensasjon for dette. I tillegg til prisavslag kreves også at innklagede monterer et nytt stikk vederlagsfritt da klager ikke kan bruke flere kjøkkenmaskiner samtidig uten at en sikring slår ut.
 • Uenighet om en vask innklagede hadde levert var mangelfull.Spørsmål om den overhode hadde mangler og hvem som eventuelt var ansvarlig..

  Det ble reklamert fra klageres side på tilstanden til en relativt dyr "dobbelvask" av materialet "kompositt" som klager hadde kjøpt i forbindelse med en større renovering av hennes bolig som innklagede var totalentreprenør for. Det var uenighet både om vasken var mangelfull og hvem som eventuelt var ansvarlig. Innklagede mente at de mulige små hakk/riper som fantes var så bagatellmessige at tilstanden på vasken var "innenfor" god håndverksmessige stand. Innklagede mente også at det ikke fra klageres side var reklamert konsekvent på de påståtte hakk/riper. Det var andre forhold som ble tatt opp. Klager var ikke enig. Det var en dyr vask hvor det estetiske var viktig. Hun har fått et dårligere produkt enn hun har krav på. Det er mest sannsynlig at det er innklagedes folk som har påført de skader som foreligger og som det ikke har lykkes innklagede å fjerne til tross for utbedringsforsøk. Hun hadde sagt fra om ripene fra dag 1.
 • Uenighet om klager kunne kreve dekket av innklagede utgifter til termofotografering samt noen andre mindre forhold.

  Klager engasjert innklagede til utbedring av deres elektriske anlegg, herunder skifte sikringer, oppgradere kurser og sørge for jording. Etter ferdigstillelse slo jordfeilbryter på badet ut. I stedet for å kontakte innklagede, ble et firma engasjert for termofotografering. Klager trodde feilen måtte ha sammenheng med en feil på varmekabler på hans bad. Etter rep. av varmekabler i gulv (som innklagede ikke hadde hatt noe med), slo jordfeilsbryter på soverom ut. Klager kontaktet igjen samme firma for termofotografering. Først nå fant klager selv ut at det ikke var lagt jordkabel på hans soverom. Klager fikk ikke medhold i å belaste innklagede for utgiftene til termofotograferingen. Innklagede ble pålagt å utføre enkelte mindre utbedringer.
 • Uenighet om ferdigstillelsesgrad, hvem som hadde skyld i manglende dokumentasjon m.m. krav om erstatning for tapte husleieinntekter.

  Partene klarte ikke å bli enige om ferdigstillelse av et relativt omfattende elektrisk arbeid i klagers utleieleilighet. Samsvarserklæring m.m. var derfor ikke levert. Begge parter mente at den annen part var umulig å avtale noe som helst med. Nemnda reiste kritikk mot begge parter og påla innklagede å ferdigstille slik at nødvendig lovpålagt dokumentasjon kunne utarbeides før fullt oppgjør kunne kreves. Det ble også innvilget et mindre prisavslag. For øvrig ble klagers krav avvist.
 • Uenighet om pris på elektrikertjenester. Spørsmål om logget timeforbruk og bruk av lærling.

  Uenighet om prisberegningen for den del av et oppdrag som skulle utføres i henhold til medgått tid. Klager mente at oppdraget ikke tilsa behov for utførelse av mer enn 1 person slik at han ikke skulle betale for lærling. Det var også spørsmål om timeføringen og om det beløp som ble fakturert var "til gjengs priser" og "rimelig" i forhold til det oppdrag som ble utført.
 • Uenighet om tidsforbruket som klager mente var alt for høyt. Klager hadde ført nitid kontroll.

  Klager hadde vært veldig nøyaktig med å føre all tid innklagede hadde vært hos ham som langt fra stemte med den tid han ble fakturert. Nemnda bemerket at klager nok hadde notert for lite tid på uttak av materiell og ikke godkjent for kjøring til og fra i tilstrekkelig grad. Det var lagt frem kjørebok av innklagede. Det er også slik at det kan arbeides med et oppdrag selv om ikke innklagedes montør var på oppdragsstedet. Det er noe som heter både planlegging og dokumentasjon. Samlet sett mente nemnda dog at klager hadde krav på et begrenset prisavslag. Kjøreboken var noe rotete og det virket som om det var blitt en del "omveiskjøring".
 • Spørsmål om overdreven tidsforbruk og for høye materialpriser.

  Klager mente at innklagede hadde brukt for meget tid på oppdraget og at materialprisene var for høye. Nemnda var ikke enig i dette, spesielt etter at klager hadde gitt et avslag på kr. 40.000,- før klagen ble innlevert. Når det gjelder materialpriser er det ikke slik at forbruker kan regne med at håndverkere skal kjøpe inn materiell på nettet eller hos lavpriskjede. En håndverker har sine leverandører og gir 5 års garanti både på utført arbeid og materiell.
 • Tvist om det var gitt et bindende prisoverslag.

  Klager mente det var gitt et bindende prisoverslag av innklagedes representant under den befaring som ble gjennomført hvor oppdraget ble gitt. Alt skjedde muntlig. Det ble også hevdet av klager at det ble levert feildimensjonert kabel. Nemnda var enig med klager og tilkjente et prisavslag, dog ikke så meget som klager hadde krevet.
 • Uenighet om omfanget av en muntlig inngått avtale om remontering av et takbeslag og skiftning av noen ødelagte takstein.

  I forbindelse med remontering av et takbeslag og utskiftning av noen takstein som var blitt ødelagt i forbindelse med at beslaget blåste ned, oppsto uenighet om hva som egentlig var avtalt mellom partene. Nemnda kom frem til at det som ble utført måtte sies å være avtalt. Dette spesielt fordi utskiftning av en del ekstra stein som også var ødelagt ikke innebar veldig mye mer arbeid rent tidsmessig. Nemndas leder presiserte for sin del at den profesjonelle part har et særlig ansvar for å klargjøre hva et oppdrag omfatter. Denne plikt var ikke godt nok ivaretatt. Det ble også presisert av nemndsleder at det er god skikk å betale det beløp en klager mener han bør betale, og ikke holde hele fakturasummen tilbake slik det ble gjort her.
 • Uenighet om tidsforbruk og materialpåslag ved elektrikertjenester

  Tvisten gjaldt i utgangspunktet medgått tid hvor klager mente at han til tross for at et betydelig avslag ble innvilget av innklagede, mente at tidsforbruket fortsatt var for høyt. Klager mente også at innklagedes påslag på utstyr og materiell var for høyt. Uttalelser fra nemnda om at nok de færreste forbrukere er kjent med at en oppdragsmottakers inntjeningsgrunnlag både er timepris og påslag på materiell. Anbefalelsesverdig av oppdragsmottaker å meddele dette til oppdragsgiver i forbindelse med avtaleinngåelsen. Det er også fornuftig av en oppdragsmottaker å avklare i forkant om lærling vil bli benyttet på oppdraget. I så fall skal prisen samlet sett ikke bli høyere enn om kun faglært arbeidskraft hadde vært benyttet.
 • Uenighet om hvor meget klager skulle betale for tilleggsarbeider på taket på klagers anneks - spørsmål om innklagedes opplysningsplikt.

  innklagede hadde gitt et fast tilbud på utbedring av klagers tak. "Under marsjen" ble de toppdaget at det var betydelige råteskader som burde utbedres utover det som var beskrevet i tilbudet. Partene ble enige om at det skulle utføres, men klager fikk til tross for mange henvendelser ingen antydning om hva det ville kunne koste, ei heller antydningsvis. Når så klager intet hørte før ca.10 måneder deretter, kom nemnda til at det måtte gis et relativt betydelig avslag i det fakturerte beløp. dette til tross for at innklagede hadde delt opp beløpet i 4 like store deler som han mente at klager kunne betale i løpet av 1 år.
 • Krav om dagmulkt samt erstatning/prisavslag for påstått forsinkelse og mangelfull leveranse.

  Saken gjelder krav om dagmulkt for forsinket leveranse av nytt bad m.m. Den gjelder også krav om erstatning for mangelfull leveranse samt krav om prisavslag. Et viktig poeng er mangelfull kommunikasjon og formell oppfølgning fra innklagedes side. Foreligger kontrakt med bestemmelser om overtagelsesforretning og oppsett av protokoll, er det opp til tjenesteyter å sørge for det nødvendige, herunder nødvendige dokumentasjoner.
 • Uenighet om forståelsen av inngått avtale hernder om fakturaen størrelse

  Klagen gjaldt størrelsen på mottatt faktura for utførte rørarbeider. Mangelfull kommunikasjon og oppfølgning fra innklagedes side førte til en endelig faktura som var høyere enn hva klager hadde grunn til å regne med. Også passivitet fra klagers side, men innklagede som den profesjonelle part måtte bære hovedansvaret for den situasjon man var kommet opp i. Prisavslag gitt til tross for at det ikke kunne påvises at fakturaen oversteg gjengs priser.
 • Avtaleforståelse og spørsmål om det foreligger en mangelfull installasjon

  Saken gjelder forståelse av en inngått avtale, om den omfattet også innkassing av rør etter at de var flyttet samt om et badekar var blitt installert korrekt.
 • Spørsmål om en fastprisavtale kan kreves reforhandlet hvis det i etterkant viser seg at arbeidene var enklere å utføre enn forutsatt.

  Det var inngått en fastprisavtale om utbedring av en taklekkasje. Det var ikke mulig å komme ut på taket før tilbudet ble gitt. Klager kunne velge mellom fast pris eller regningsarbeide. Hun valgte det første, ut fra et ønske om å vøre sikker på hva hun skulle betale, I en slik situasjon skal det mye til for å kreve reforhandling selv om det i etterkant viser seg at det ble en økonomisk god avtale for tilbyderen. Avtalelovens §36 kan komme til anvendelse, men nemnda så det ikke slik at avtalen fremsto som urimelig overfor forbrukeren.
 • Direkte krav mot tidligere leverandørledd - påstand både om mangelfull utførelse og for høyt timeforbruk.

  Klager reiste krav direkte overfor maler som hadde fungert som underleverandør i forbindelse med oppussing av et soverom. Det var også anført for høyt tidsforbruk. Nemnda konstaterte at direkte krav kan reise mot tidligere leverandørledd, men bare mangelskrav. Uansett mente nemnda at tidsforbruket, selv etter betydelige reduksjoner fra innklagedes side, fortsatt var noe høyt, men tross alt innenfor det forsvarlige. Nemnda mente for øvrig at innklagede måtte forestå utbedring uten kostnad for klager. Dette kunne gjøres på en relativt enkel og lite kostnadskrevende måte.
 • Klage over tidsforbruket over utførte elektrotjenester, over prisen på materiell samt over brudd på en håndverkers opplysnigsplikt.

  Klagen gjelder pris på utførte elektrotjenester. Klager ønsket opprinnelig fast pris, men det mente innklagede ville medføre en høyere pris og vegret seg mot å gi fast pris. Klager aksepterte derfor at oppdraget ble utført etter regning, men syntes fakturaen han mottok var alt for høy. Det var brukt unødig meget tid syntes han. Han mente også at komfyrvakt helt unødvendig var blitt montert og at den uansett var for dyr Det var også benyttet delvis svært dyrt materiell og det påslag som var beregnet var for høyt .Oppdragsmottagers opplysningsplikt etter håndverkertjenesteloven hevdes også misligholdt. Nemnda fant at den tid som var gått med til oppdraget ikke var urimelig, at det ikke var noe å si på materiellprisen/påslag og at komfyrvakt var påkrevet. Opplysningsplikten var ikke misligholdt. Klagen ble således avvist.
 • Klage over medgått tid for utførte rørtjenester. Det påstås at langt fra all den tid som ble ført på oppdraget ble brukt.

  Klagen gjelder timeforbruket på det oppdrag som ble utført. Klager hevder at det må ha blitt ført mye mer tid enn det som faktisk gikk med til oppdraget. Det kan heller ikke ha vært nødvendig å ha to man på oppdraget hele tiden også i den tid det ikke var lovpålagt å være to. Nemnda fant at basert på det arbeid som er utført, synes tidsforbruket ikke å være for høyt. Når innklagede fremhevet at man fant det mest rasjonelt og derfor tidsbesparende at man var to på oppdraget hele tiden, fant nemnda det vanskelig å overprøve dette.
 • Uenighet om oppsett av faktura for elektrikertjenester m.m.

  Saken gjelder: Innklagede hadde beregnet samme pris for kjøring til å fra tjenestestedet som for selve installasjonen samt beregnet seg fakturagebyr.
 • Sak 16/18 uenighet om det var inngått en fast pris avtale eventuelt et prisoverslag ved utførelse av røarbeider

  Tvisten gjelder i hovedsak om det ble inngått en muntlig avtale om fast pris som omfattet også materialene, eventuelt om det var gitt et bindende prisoverslag, jfr. Håndverkertjenesteloven § 32 (2). Nemnda kom til at det var så stor uklarhet omkring avtaleinngåelsen at oppdraget måtte bli å bedømme som regningsarbeide hvor "gjengs priser" legges til grunn. det var også en uenighet mellom partene om arbeidenes utførelse samt om de materialprisene som ble fakturert var for høye. Nemnda kom til at innklagede burde utføre visse utbedringsarbeider hos klager samt innvilge klager et mindre avslag på materialprisene.
 • Uenighet om tidsforbruk og materialpåslag ved elektrikertjenester

  Saken gjelder uenighet om medgått tid for elektriske tjenester, men også om det påslag oppdragsmottager valgte å bruke på innkjøpt materiell. Saken omtaler også den profesjonelle parts opplysningsplikt over for en forbruker.
 • Uenighet om timeforbruket samt påslaget på materialkjøp for elektrikertjenester

  Saken gjelder klage på timeforbruket på oppdraget samt over påslagsprosenten. Uttalelser fra nemnda om betydningen av sakkyndige vurderinger av arbeidene innhentet av klager i etterkant, om hvorledes timelistene bør føres samt generelle bemerkninger om påslagsprosenten på materialkjøp.
 • Sak 16/17 - Uenighet om avtalt pris på elektrikertjenester

  Saken gjelder i realiteten om krav til tydelighet ved oppdragsinngåelsen, hvor partene åpenbart ikke helt snakket "samme språk". Det må normalt være opp til den profesjonelle part å opptre tydeligere når en avtale inngås. Det må særlig gjelde der det fremstår som enkelt å opptre klarere samtidig som innklagede må ha forstått at dette var av betydning for klager.
 • PROTOKOLL I SAK 24/16 MED RÅDGIVENDE VEDTAK I MØTE 01.12.16

  Saken gjelder: Klage over pris på utførte rørleggertjenester utført i henhold til regning. Klagen gjelder også mangelfull dokumentasjon for innklagedes innkjøp av materiell.
 • Protokoll i sak 13/16 med rådgivende vedtak i møte 19.09.16

 • Protokoll i sak 11/16 med rådgivende vedtak i møte 06.06.16

  Saken gjelder: Klage over fakturaer for utførte rørleggertjenester på klageres eiendom store tilsammen kr. 22.119,- Arbeidene refererer seg til skifte av trykkreduksjonsventil samt hovedstoppekran m.m. Klagen gjelder fakturaenes størrelse.
 • Protokoll i sak 18/15 med rådgivende vedtak i møte 18.01.16.

  Saken gjelder: Reklamasjon på fakturaer for utført rørleggerarbeid for klager på hennes eiendom på Svalbard i forbindelse med etablering av baderom og kjøkken der. Det reklameres ikke på arbeidets utførelse, men på at lærling ble benyttet til tross for at klager presiserte at hun ville bruke innklagedes firma fordi hun da ville få rørlegger med fagbrev. Det klages også over at arbeidene tok uforholdsmessig lang tid. Det ble inngått en fastprisavtale.
 • Protokoll i sak 19/15 med rådgivende vedtak i møte 18.01.16.

  Saken gjelder: Reklamasjon på fakturaer for utførte elektroarbeider for klageren i hans hytte ved Lillesand. Det reklameres på medgått tid som hevdes å være alt for høyt i forhold til det som burde ha vært "normaltiden" for et slikt oppdrag. Arbeidene er utført som regningsarbeider.
 • Protokoll i sak 24/15 med rådgivende vedtak i møte 18.01.16.

  Saken gjelder: reklamasjon på fakturaer for utførte rørleggerarbeider for klageren i forbindelse med oppståtte lekkasjer fra hans varmepumpeanlegg i hans bolig. Det reklameres over at det er benyttet alt for lang tid på det som karakteriseres av klager som en "relativt liten jobb". Arbeidene er utført i henhold til avtale som regningsarbeider.
 • Klage over unødig høyt tidsforbruk

  Saken gjelder:Reklamasjon på faktura for utførte elektroarbeider hos klageren i forbindelse med etablering av hybel i kjeller. Det reklameres på medgåtte timer som hevdes å være for høyt i forhold til "normaltid" på et slikt oppdrag.
 • Protokoll i sak 4/14 med rådgivende vedtak fra møte 16. juni 2014

  Saken gjelder: Reklamasjon på faktura for utført elektroarbeid på grunn av påstått for meget medgått tid, slik at prisen på installasjonen er for høy i forhold til «gjengs markedspris».
 • Protokoll i sak 3/14 med rådgivende vedtak fra møte 16. juni 2014

  Saken gjelder: Reklamasjon på faktura for utført elektroarbeid i forbrukerens bolig på grunn av for meget medgått tid, herunder unødvendig bruk av lærling samt utført ikke avtalt arbeid.
 • Protokoll i sak 2/14 med rådgivende vedtak fra møte 16. juni 2014

  Saken gjelder: Reklamasjon på faktura for utført elektroarbeid på grunn av påstått for høye materialpriser og for mye medgått tid.

Håndverkerklagenemnda Postboks 5480 Majorstuen, 0305 Oslo.
post@handverkerklagenemnda.no

Personvernerklæring