Krav om prisavslag på grunn av slurvete utførte el-arbeider og beskadigelse av en platetopp.

Saken gjelder krav om prisavslag for slurvete og lite estetisk utførte el-arbeider i forbindelse med renovering av klagers kjøkken. Klager mener også at innklagedes folk må ha beskadiget hans helt nye koketopp under arbeidene og kravet om prisavslag inkluderer derfor også kompensasjon for dette. I tillegg til prisavslag kreves også at innklagede monterer et nytt stikk vederlagsfritt da klager ikke kan bruke flere kjøkkenmaskiner samtidig uten at en sikring slår ut.

2) Nemndas vurderinger:

Nemnda har vurdert saken, herunder nøye studert de bilder som er lagt frem, både av klager og innklagede. Det er snakk om et el-oppdrag i et gammelt kjøkken i forbindelse med at dette skulle renoveres. Det er nødvendig å presisere at det ved et slikt oppdrag ikke blir som ved nybygg med skjult elektrisk anlegg. Ledninger, kontakter m.m. må legges der det blir avtalt og/ellers finnes mest praktisk. Så langt mulig bør imidlertid selvsagt det engasjerte el-firma også ta hensyn til det rent estetiske. Klager i saken mener at arbeidene er slurvete og stygt utført og krever prisavslag for dette. Det hevdes også at innklagedes folk må ha beskadiget en ny koketopp som befant seg på kjøkkenet da innklagede utførte sine arbeider. Prisavslag/erstatning for dette går derfor også inn som en del av klagers krav. Det er også argumentert fra klageres side med at innklagede burde ha orientert ham om at det slik det nå lå an ville kunne bli for lite strøm til kjøkkenet med den konsekvens at ikke flere kjøkkenmaskiner kan brukes samtidig.

De bilder som er lagt frem fra begge sider viser nok at oppdraget opprinnelig kunne ha vært utført med en noe større grad av nøyaktighet og estetikk. Nemnda ser det imidlertid slik at det alt vesentlige av unøyaktighetene er blitt rettet opp fra innklagedes side på adekvat måte slik at arbeidene nå faglig sett ikke kan kritiseres. Om klager hadde forventet seg noe mer "estetisk" er det beklagelig, men ikke noe det kan kreves prisavslag for. Klager kunne nok også ha vært klarere på hva og hvorledes han ønsket arbeidene utført. Slik det fremstår av klagers redegjørelse virker det nærmest som om han så kjøkkenet først da innklagedes folk var ferdige og da ble "sjokkert". Det skal tilføyes at det ikke er sannsynligjort at innklagede har utført arbeider som strider mot inngått avtale. Slik nemnda ser det, er arbeidene slik de nå fremstår godt innenfor det faglige forsvarlige. Nemnda vil imidlertid nevne at det nok kunne ha vært utbedret noe bedre bak limlisten i taket hvor det fortsatt synes små hull. Hva gelder koketoppen, kan nemnda ikke legge til grunn at den er beskadiget av innklagedes folk. Her står ord mot ord, og den som påstår at en annen har opptrådt erstatningsbetingende må ha en viss såkalt "bevisbyrde" som her ikke er oppfyllt av klageren. Det skal også tilføyes, uten at det har betydning for avgjørelsen, at klager ikke har forsøkt å dokumentere koketoppens tilstand med bilder.

Klager har krevet kr. 5000,- i prisavslag samt et nytt stikk på kjøkken slik at flere kjøkkenmaskiner kan brukes samtidig. Innklagede har tilbudt kun det siste for å bli ferdig med saken. Dette ble avvist av klager. Rent juridisk medfører det at innklagede ikke lenger må stå ved sitt tidligere tilbud. Nemnda vil imidlertid likevel henstille til innklagede om å utføre dette oppdrag uten kostnad for klager og samtidig foreta en liten utbedring med akryl eller tilsvarende rundt limlisten i taket. Det skal for ordens skyld presiseres at det vanskelig kan stilles noe absolutt krav om at innklagede skulle ha sagt fra at det kunne komme til å være behov for noe mer strøm til kjøkkenet, men det hadde vært naturlig for en våken installatør å nevne denne problematikken og hva utbedring ville kunne komme til å koste. Uansett ville det imidlertid ha vært noe innklagede kunne ha krevet betalt for i tillegg til det gitte tilbud, så rent økonomisk betyr derfor den manglende underretning intet. 

3) vedtak:

1) Klagen avvises.

2) Avgjørelsen er enstemmig.

 

Under behandlingen og avgjørelsen har nemnda bestått av: Annita Mgnussen og Jens Petter Bull (Huseiernes Landsforbund), Lars Erik Lundgaard og Jon Steinar Sjøvik Hanstad (NELFO) og Peter Chr. Meyer (nemndas leder). Møtet ble gjennomført digitalt.

 

Håndverkerklagenemnda Postboks 5480 Majorstuen, 0305 Oslo.
post@handverkerklagenemnda.no

Personvernerklæring