• Spørsmål om innklagedes representant hadde misligholdt sin plike etter håndverkertjeneseloven til å veilde og eventuelle fraråde forbukeren på gjennomføre skifte av en radiatorventil på et radiatoranlegg fra 60-tallet.

  Klageren hadd en lekkasje fra sitt radiatoranlegg fra 60-tallet i bolig klager nylig hadde kjøpt. Klager hadde selv stoppet lekkasjen, men engasjerte innklagede for råd og eventuelt skifte av radiatorventil, Innklagedes repesentant konstaterte at ventilen ikke lot seg reparere og derfor måtte skiftes. dette ble gjort uten å ta opp med klager om hun egentlig ønsket dette gjort eller om anlegget fortsatt skulle benyttes. Intet ble sagt om mulig pris. Klager mente at hun flere ganger sa til rørlegger at anlegget skulle skiftes ut i forbindelse med oppussing av boligen. Rørlegger husker ikke dette, men bestrider heller ikke at det kan ha blitt sagt. Klager reagerte på prisen for arbeid og materiell tilsammen kr. 9.500,-.Hadde rørlegger gjort sin plikt etter håndverkertjenesteloven til å veilede samt eventuelt fraråde, ville hun ikke gjennomført ventilbyttet. Nemnda ga klager medhold og prisavslag med kr. 5.000,-. Nemnda delte seg imidlertid ved avgjørelsen i et flertall på 3 og et mindretall på 2 bestående av representantene for Rørentrprenørene.
 • Spørsmål om innklagede burde ha konsultert klageren før innkjøp av nye og ganske dyre toalettseter i forbindels emed et oppdrag for klageren. Innklagede tidsforbruk i forhold til oppgitt tid i fakturaen var også omstridt.

  Klageren kontaktet innklagede bedrift spesielt fordi et av hans to toaletter sto og rant. Det var også tidvis det samme problem med leilighetens andre toalett, så klageren ønsket begge utbedret. Samtidig, men ikke prioritert, omfattet også oppdraget skifte av toalettsetene til typen "soft close". Klageren ble ikke kontaktet før innkjøpet av setene for godkjennelse av pris. Denne viste seg av fakturaen etter klagerens syn å være svært høy og klageren krevet derfor prisavslag. Hvilke type toalett klageren faktisk hadde var også et tema i saken samt også innklagedes oppgitte tidsforbruk. Klagen ble forkastet. Nemnda så det slik at prisen på setene ikke var urimelig høy og at innklagede bedrift ikke burde/skulle ha kontaktet klageren ffør innkjøpet for godkjennelse av pris. Tidsforbruket i fakturaen var etter nemndas mening ikke for høyt oppgitt i forhold til den tid som faktisk gikk med.
 • Hadde innklagede brukt unødig mye tid og lagt opp arbeidet lite rasjonelt ved gjennomføring av et el-oppdrag som gjaldt skifte av termostat? Klagen ble forkastet under dissens 3-2

  Klager meldte inn til innklagedes vakttelfon en helg at han mente at det måtte være noe galt med hans termostat. Hele det elektriske opplegget i klagers bolig var tidligere installert av innklagede. innklagede rykket ut. Firmaet måtte imidlertid komme ytterligere to ganger for å få gjennomført hva klager mente var et meget enkelt oppdrag. Partnene var uenige om store deler av faktum hvor absolutt alt hadde foregått muntlig. Nemnda delte seg i et mindretall på to medlemmer og et flertall på 3. Mindretallet mente at ved tilstrekkelig profosjonell opptreden fra innklagedes side burde det ikke ha vært nødvendig for innklagede å komme til klager mer enn to ganger. Fertallet mente på sin side at dette ikke var bevist og at innklagede ikke kunne klandres for sin opptreden. Tidsforbruket var ikke urimelig og heller ikke materialkost.
 • Hadde innklagede brukt unødig mye tid og lagt opp arbeidet lite rasjonelt ved gjennomføring av et el-oppdrag som gjaldt skifte av termostat? Klagen ble forkastet under dissens 3-2

  Klager meldte inn til innklagedes vakttelfon en helg at han mente at det måtte være noe galt med hans termostat. Hele det elektriske opplegget i klagers bolig var tidligere installert av innklagede. innklagede rykket ut. Firmaet måtte imidlertid komme ytterligere to ganger for å få gjennomført hva klager mente var et meget enkelt oppdrag. Partnene var uenige om store deler av faktum hvor absolutt alt hadde foregått muntlig. Nemnda delte seg i et mindretall på to medlemmer og et flertall på 3. Mindretallet mente at ved tilstrekkelig profosjonell opptreden fra innklagedes side burde det ikke ha vært nødvendig for innklagede å komme til klager mer enn to ganger. Fertallet mente på sin side at dette ikke var bevist og at innklagede ikke kunne klandres for sin opptreden. Tidsforbruket var ikke urimelig og heller ikke materialkost.
 • Uenighet om tidsforbruk ved utførelse av elektrikeroppdrag

  Saken gjelder spørsmålet om oppdragsmotaker har brukt for meget tid på et elektrikeroppdrag som skulle utføres i.h.t. medgått tid til gjengs priser. Det var også spørsmål om oppdragsmottakers forbredelser var tilstrekkelige.
 • Må det tas forbehold fra en tjenesteyter om at det vil bli krevet honorar for en befaring også der oppdraget deretter blir gitt m.m.?

  Det ble gjennomført en befaring hos klageren uten at det ble tatt noe forbehold om godtgjørelse for denne hverken i forkant av befaringen, under denne eller da oppdraget senere ble gitt, jfr. håndverkertjenestelovens §34. Spørsmålet for nemnda var om det da kunne faktureres også for befaringen? Hva gjelder oppdraget, var det enighet om fakturering etter medgått tid, men nemnda måtte ta stilling til hvordan en prisindikasjon fra innklagede skulle forståes i forhold til den tid som ble notert av innklagede i forbindelse med tilstedeværelsen hos klager.
 • Krav om prisavslag på grunn av tidsforbruk. Uenighet om det var gitt et prisoverslag.

  Klageren mente at det var gitt et prisoverslag på arbeid med å oppfylle en omfattende mangelsrapport fra klagerens strømleverandør. Nemndas oppfatning var at det ikke kunne sannsynliggjøres at et slikt overslag var gitt. Nemnda fant i store trekk at innklagedes faktura var innenfor det akseptable, dog med unntak av kostnad for innkjøp av verneutstyr. Klageren hadde fått et godt resultat som var helt nødvendig.
 • Krav om prisavslag på utførte EL-arbeider på grunn av for høyt tidsforbruk, samt også krav om utbedringer på grunn av mangler ved utført arbeid.

  Innklagede utførte EL-arbeidene hos klager i forbindelse med hennes rehabilitering av sin leilighet. Oppdraget skulle utføres på regning basert på medgått tid og forbrukt materiell. Intet var nedfelt skriftlig. Det oppsto uenighet mellom partene både om medgått tid og om det utførte arbeid. Saken er et godt eksempel på fordelen ved i det minste en viss form for skriftlighet både ved oppdragets inngåelse og "under marsjen". Lærlingebruk var også et tema mellom partene, og er kommentert av nemnda.
 • Krav om prisavslag etter el-installasjon på grunn av påstått for høyt tidsforbruk.

  Det oppsto uenighet mellom el-installatør og oppdragsgiver om forsvarlig tidsforbruk på oppdraget. Klager mente det var brukt unødig lang tid. Han sammenlignet blant annet med installasjon i brorens hytte i samme strøk og i samme tidsperiode. Det firma broren hadde brukt hadde også uttalt seg om hva de mente ville ha vært normalt tidsforbruk hos klageren på hans hytte. Innklagede viste blant annet til at det var meget små rom og høyt under taket, noe som vanskeliggjorde installasjonen. Det er heller ikke mulig å sammenligne to oppdrag på to forskjellige steder slik klager har gjort her.
 • Uenighet om tidsforbruket som klager mente var alt for høyt. Klager hadde ført nitid kontroll.

  Klager hadde vært veldig nøyaktig med å føre all tid innklagede hadde vært hos ham som langt fra stemte med den tid han ble fakturert. Nemnda bemerket at klager nok hadde notert for lite tid på uttak av materiell og ikke godkjent for kjøring til og fra i tilstrekkelig grad. Det var lagt frem kjørebok av innklagede. Det er også slik at det kan arbeides med et oppdrag selv om ikke innklagedes montør var på oppdragsstedet. Det er noe som heter både planlegging og dokumentasjon. Samlet sett mente nemnda dog at klager hadde krav på et begrenset prisavslag. Kjøreboken var noe rotete og det virket som om det var blitt en del "omveiskjøring".
 • Spørsmål om overdreven tidsforbruk og for høye materialpriser.

  Klager mente at innklagede hadde brukt for meget tid på oppdraget og at materialprisene var for høye. Nemnda var ikke enig i dette, spesielt etter at klager hadde gitt et avslag på kr. 40.000,- før klagen ble innlevert. Når det gjelder materialpriser er det ikke slik at forbruker kan regne med at håndverkere skal kjøpe inn materiell på nettet eller hos lavpriskjede. En håndverker har sine leverandører og gir 5 års garanti både på utført arbeid og materiell.
 • Uenighet om pris på rørleggertjenester - tidsforbruk

  Det må foretas en samlet vurdering av timepris, oppdragets vanskelighetsgrad og medgått tid når rimeligheten av en faktura skal foretas. Nemndas syn er at man hos de som har valgt å legge seg relativt høyt i timepris må forvente større grad av effektivitet og dyktighet en hos de med lavere timepris. I forhold til timeprisen ble det her brukt for lang tid.
 • Uenighet om tidsforbruk og materialpåslag ved elektrikertjenester

  Tvisten gjaldt i utgangspunktet medgått tid hvor klager mente at han til tross for at et betydelig avslag ble innvilget av innklagede, mente at tidsforbruket fortsatt var for høyt. Klager mente også at innklagedes påslag på utstyr og materiell var for høyt. Uttalelser fra nemnda om at nok de færreste forbrukere er kjent med at en oppdragsmottakers inntjeningsgrunnlag både er timepris og påslag på materiell. Anbefalelsesverdig av oppdragsmottaker å meddele dette til oppdragsgiver i forbindelse med avtaleinngåelsen. Det er også fornuftig av en oppdragsmottaker å avklare i forkant om lærling vil bli benyttet på oppdraget. I så fall skal prisen samlet sett ikke bli høyere enn om kun faglært arbeidskraft hadde vært benyttet.
 • Krav om dagmulkt samt erstatning/prisavslag for påstått forsinkelse og mangelfull leveranse.

  Saken gjelder krav om dagmulkt for forsinket leveranse av nytt bad m.m. Den gjelder også krav om erstatning for mangelfull leveranse samt krav om prisavslag. Et viktig poeng er mangelfull kommunikasjon og formell oppfølgning fra innklagedes side. Foreligger kontrakt med bestemmelser om overtagelsesforretning og oppsett av protokoll, er det opp til tjenesteyter å sørge for det nødvendige, herunder nødvendige dokumentasjoner.
 • Klage over tidsforbruket over utførte elektrotjenester, over prisen på materiell samt over brudd på en håndverkers opplysnigsplikt.

  Klagen gjelder pris på utførte elektrotjenester. Klager ønsket opprinnelig fast pris, men det mente innklagede ville medføre en høyere pris og vegret seg mot å gi fast pris. Klager aksepterte derfor at oppdraget ble utført etter regning, men syntes fakturaen han mottok var alt for høy. Det var brukt unødig meget tid syntes han. Han mente også at komfyrvakt helt unødvendig var blitt montert og at den uansett var for dyr Det var også benyttet delvis svært dyrt materiell og det påslag som var beregnet var for høyt .Oppdragsmottagers opplysningsplikt etter håndverkertjenesteloven hevdes også misligholdt. Nemnda fant at den tid som var gått med til oppdraget ikke var urimelig, at det ikke var noe å si på materiellprisen/påslag og at komfyrvakt var påkrevet. Opplysningsplikten var ikke misligholdt. Klagen ble således avvist.
 • Klage over medgått tid for utførte rørtjenester. Det påstås at langt fra all den tid som ble ført på oppdraget ble brukt.

  Klagen gjelder timeforbruket på det oppdrag som ble utført. Klager hevder at det må ha blitt ført mye mer tid enn det som faktisk gikk med til oppdraget. Det kan heller ikke ha vært nødvendig å ha to man på oppdraget hele tiden også i den tid det ikke var lovpålagt å være to. Nemnda fant at basert på det arbeid som er utført, synes tidsforbruket ikke å være for høyt. Når innklagede fremhevet at man fant det mest rasjonelt og derfor tidsbesparende at man var to på oppdraget hele tiden, fant nemnda det vanskelig å overprøve dette.
 • Sak 60/18: Uenighet om størrelsen på fakturaen med påstått for høyt tidsforbruk samt anførsel om at timeoverslag ble gitt.

  Saken gjelder i realiteten uenighet om det ble gitt en form for bindende opplysning om det tidsforbruket som ville gå med til utførelse av et elektrikeroppdrag. Nemnda går gjennom reglene for bevisføringsplikt (bevisbyrde) ved uenighet om pris/oppgitt tidsforbruk er gitt forut for et oppdrag.
 • Uenighet om oppsett av faktura for elektrikertjenester m.m.

  Saken gjelder: Innklagede hadde beregnet samme pris for kjøring til å fra tjenestestedet som for selve installasjonen samt beregnet seg fakturagebyr.
 • Sak 16/18 uenighet om det var inngått en fast pris avtale eventuelt et prisoverslag ved utførelse av røarbeider

  Tvisten gjelder i hovedsak om det ble inngått en muntlig avtale om fast pris som omfattet også materialene, eventuelt om det var gitt et bindende prisoverslag, jfr. Håndverkertjenesteloven § 32 (2). Nemnda kom til at det var så stor uklarhet omkring avtaleinngåelsen at oppdraget måtte bli å bedømme som regningsarbeide hvor "gjengs priser" legges til grunn. det var også en uenighet mellom partene om arbeidenes utførelse samt om de materialprisene som ble fakturert var for høye. Nemnda kom til at innklagede burde utføre visse utbedringsarbeider hos klager samt innvilge klager et mindre avslag på materialprisene.
 • Uenighet om tidsforbruk og materialpåslag ved elektrikertjenester

  Saken gjelder uenighet om medgått tid for elektriske tjenester, men også om det påslag oppdragsmottager valgte å bruke på innkjøpt materiell. Saken omtaler også den profesjonelle parts opplysningsplikt over for en forbruker.
 • Påstått forsinket og mangelfull leveranse av baderom samt forståelse av tilbud fra innklagede

  Rørlegger ble engasjert for utførelse av en del arbeider på klagers bad. Ferdigstillelse ble forsinket og det oppsto uenighet om hvem som hadde ansvaret for dette. Det ble reklamert på utførelsen av legging av nytt gulvbelegg, og arbeidet ble akseptert revet opp igjen av innklagede. Innklagede ga deretter et tilbud på en kostnadsfri leveranse av diverse rørarbeider som "kompensasjon" til klager. Tilbudet ble ikke fulgt opp av innklagede. Uenighet mellom partene om leveransen fortsatt var mangelfull.
 • Uenighet om timeforbruket samt påslaget på materialkjøp for elektrikertjenester

  Saken gjelder klage på timeforbruket på oppdraget samt over påslagsprosenten. Uttalelser fra nemnda om betydningen av sakkyndige vurderinger av arbeidene innhentet av klager i etterkant, om hvorledes timelistene bør føres samt generelle bemerkninger om påslagsprosenten på materialkjøp.
 • PROTOKOLL I SAK 24/16 MED RÅDGIVENDE VEDTAK I MØTE 01.12.16

  Saken gjelder: Klage over pris på utførte rørleggertjenester utført i henhold til regning. Klagen gjelder også mangelfull dokumentasjon for innklagedes innkjøp av materiell.
 • Protokoll i sak 13/16 med rådgivende vedtak i møte 19.09.16

 • Protokoll i sak 18/15 med rådgivende vedtak i møte 18.01.16.

  Saken gjelder: Reklamasjon på fakturaer for utført rørleggerarbeid for klager på hennes eiendom på Svalbard i forbindelse med etablering av baderom og kjøkken der. Det reklameres ikke på arbeidets utførelse, men på at lærling ble benyttet til tross for at klager presiserte at hun ville bruke innklagedes firma fordi hun da ville få rørlegger med fagbrev. Det klages også over at arbeidene tok uforholdsmessig lang tid. Det ble inngått en fastprisavtale.
 • Protokoll i sak 19/15 med rådgivende vedtak i møte 18.01.16.

  Saken gjelder: Reklamasjon på fakturaer for utførte elektroarbeider for klageren i hans hytte ved Lillesand. Det reklameres på medgått tid som hevdes å være alt for høyt i forhold til det som burde ha vært "normaltiden" for et slikt oppdrag. Arbeidene er utført som regningsarbeider.
 • Protokoll i sak 24/15 med rådgivende vedtak i møte 18.01.16.

  Saken gjelder: reklamasjon på fakturaer for utførte rørleggerarbeider for klageren i forbindelse med oppståtte lekkasjer fra hans varmepumpeanlegg i hans bolig. Det reklameres over at det er benyttet alt for lang tid på det som karakteriseres av klager som en "relativt liten jobb". Arbeidene er utført i henhold til avtale som regningsarbeider.
 • Klage over unødig høyt tidsforbruk

  Saken gjelder:Reklamasjon på faktura for utførte elektroarbeider hos klageren i forbindelse med etablering av hybel i kjeller. Det reklameres på medgåtte timer som hevdes å være for høyt i forhold til "normaltid" på et slikt oppdrag.
 • Protokoll i sak 4/14 med rådgivende vedtak fra møte 16. juni 2014

  Saken gjelder: Reklamasjon på faktura for utført elektroarbeid på grunn av påstått for meget medgått tid, slik at prisen på installasjonen er for høy i forhold til «gjengs markedspris».
 • Protokoll i sak 3/14 med rådgivende vedtak fra møte 16. juni 2014

  Saken gjelder: Reklamasjon på faktura for utført elektroarbeid i forbrukerens bolig på grunn av for meget medgått tid, herunder unødvendig bruk av lærling samt utført ikke avtalt arbeid.
 • Protokoll i sak 2/14 med rådgivende vedtak fra møte 16. juni 2014

  Saken gjelder: Reklamasjon på faktura for utført elektroarbeid på grunn av påstått for høye materialpriser og for mye medgått tid.

Håndverkerklagenemnda Postboks 5480 Majorstuen, 0305 Oslo.
post@handverkerklagenemnda.no

Personvernerklæring