Krav om prisavslag på utførte EL-arbeider på grunn av for høyt tidsforbruk, samt også krav om utbedringer på grunn av mangler ved utført arbeid.

Innklagede utførte EL-arbeidene hos klager i forbindelse med hennes rehabilitering av sin leilighet. Oppdraget skulle utføres på regning basert på medgått tid og forbrukt materiell. Intet var nedfelt skriftlig. Det oppsto uenighet mellom partene både om medgått tid og om det utførte arbeid. Saken er et godt eksempel på fordelen ved i det minste en viss form for skriftlighet både ved oppdragets inngåelse og "under marsjen". Lærlingebruk var også et tema mellom partene, og er kommentert av nemnda.

2) Nemndas vurderinger:

Uenigheten mellom partene går både på innklagedes tidsforbruk og på påståtte mangler som klager mener at innklagede må rette opp. Nemnda vil innledningsvis bemerke at oppdraget ble gitt muntlig og skulle faktureres i henhold til medgått tid og forbrukte materialer. Dette er greit nok, men nemnda  synes nok at det er litt påfallende at overhode intet er bekreftet skriftlig mellom partene. Det gjelder både oppdrag og vilkår, aksept og endringsønsker under "marsjen". Heller ikke reklamasjoner har skjedd skriftlig. Innklagede har med en viss rett følt det problematisk at når det reklameres, gjøres dette muntlig og til forskjellige personer. Ingen endringsønsker er gjort skriftlig, og heller ikke bekreftet av noen av partene på denne måten. I vår digitale hverdag, bør det ikke være noe problem hverken for en håndverksbedrift eller for en forbruker å benytte e-mail eller i det minste sms. Fravær av skriftlighet fører meget lett til at det oppstår uenigheter/uklarheter mellom partene med derav følgende diskusjoner og tvist mellom dem. Det som her er sagt er helt symptomatisk i denne sak, og er høyst sannsynlig hovedårsaken til de problemer som er oppstått.

Nemnda vil deretter knytte noen kommentarer til lærlingbruken. Bruk av lærlinger for en håndverksbedrift er helt nødvendig. Uten lærlinger vil våre forskjellige håndverk etter hvert ganske enkelt dø ut, noe ingen er tjent med. Når dette er sagt, er det en god regel for en håndverksbedrift å si fra til oppdragsgiver så snart oppdraget er akseptert at lærlinger vil bli brukt, men at deres timesatser er klart lavere enn den fagutdannedes og at lærlingens timeforbruk altid vil bli vurdert før det faktureres. I denne saken ble det ikke sagt fra på forhånd om bruken av lærling, men klageren var til stede og så at lærling faktisk ble brukt. Det ble protestert på timeforbuket, men ikke på at lærling var med. Innklagede har da klageren protesterte på fakturaen akseptert å trekke ut så meget som 10 timer slik at bruken av lærling ikke er noe tema lenger i saken. Det skal tilføyes at innklagede har opplyst at dette ble gjort for å forsøke å finne en løsning med klageren, ikke fordi det etter deres oppfatning var noe grunlag for det.

I vår sak er det snakk om rehabilitering av en leilighet hvor også andre håndverkere skulle gjøre arbeid. Ved slike prosjekter uten en koordinerende byggeledelse, er det svært vanskelig i etterkant å vurdere om det er brukt tid utover det som må anses nødvendig på oppdraget. Når det gjelder tidsforbruket, har klager spesielt påpekt at det må ha gått med meget tid for montør nr. 2 å finne frem av de forskjellige ledninger som montør nr. 1 hadde strukket. Dette fordi ledningene ikke var blitt merket. Til dette vil nemnda bemerke at klager aksepterte at det kom en annen montør for å fullføre oppdraget. Hun ønsket ikke å vente på at den første skulle bli ledig.Det er imidlertid ikke slik at det er noe krav om at ledninger skal merkes slik klageren synes å tro. De fleste el-montører gjør i dag ikke dette. Spesielt på et oppdrag som dette i en relativt liten leilighet, vil det ikke medføre ekstra tid av betydning for hvilken som helst montør å finne ut av ledninger strukket av en annen montør først. Nemnda er derfor enig med innklagede på dette punkt, og finner ingen grunn til at faktura nr. 61273 må reduseres. Nemnda vil her også legge til at det forhold at det var noe materiell som ikke var kommet med på faktura nr. 60702, men som så ble tatt med da denne ble kreditert (kreditnota må sendes) og faktura nr. 61273 sendt, er helt uproblematisk. Den nye faktura kom før betaling av den første, og feil må da kunne rettes opp. Det er ingen indikasjoner eller bevis på at det ikke er snakk om materiell som ble benytttet på oppdraget hos klageren. Selv om faktura nr. 61273 ble sendt etter at innklagede var ferdig med oppdraget, er det ikke som i entreprisekontrakter hvor en sluttfaktura representerer en avslutning hvor entreprenøren i utgangspunktet er avskåret fra å komme med tillegg i etterkant.

Klageren har også mer enn antydet at arbeidstid brukt på bad/loft hos huseier samtidig med at oppdraget hos henne ble sluttført, kan være kommet med på hennes faktura. Innklagede har bestridt dette. Nemnda vil bemerke at det ikke foreligger noe bevis eller grunnlag for den anførsel klageren her har kommet med.

Klageren har også reklamert over mangler. Det gjelder strømuttak over platetoppen, bryterpaneler som ikke er i plan med veggen samt beskadiget maling m.m. rundt kontakter. Bilder er her lagt frem. Det skal legges til at innklagede har bemerket overfor klager at han kunne sende noen for å se på dette, men det synes som om innklagede da mener at firmaet skulle ha betalt. Slik nemnda ser dette, er det ikke lagt frem noe bevis eller sannsynliggjort at klager selv skal være ansvarlig for noen av disse påberopte mangler.  Kontakt plassert over en platetopp skal ikke skje. Det er ikke godt nok å fjerne ledninger og sette på et deksel. Det må utbedres skikkelig. Hullet må tettes og det må sparkles/males. Det er ikke sannsynliggjort at klager har kommet med så motstridende meldinger til montør under arbeidene at plasseringen er klagers feil. Platetoppen er plassert der den hele tiden skulle stå. Også de stygge merker i maling/plater rundt kontakter, mener nemnda at innklagede må svare for. Det samme gjelder bryterpanelene som står ut fra veggen. Innklagede må derfor utføre utbedringer uten kostnad for klageren.

Avslutningsvis skal bare nevnes at klagen er rettet mot en avdeling som ikke er et eget rettssubjekt. Selskapet som klagen i realiteten er rettet mot heter EL24 Ensiko AS. Nemnda ser dog ikke dette som noe problem i forhold til en klage som dette, men et eventuelt søksmål for vår alminnelige domstoler vil måtte rettes mot nevnte aksjeselskap. Nemnda legger til grunn at EL24 avd. Sykkylven er den/de som faktisk vil utføre reklamasjonsarbeidene.

3) vedtak:

1) Innklagede må utbedre uten kostnad for klageren de mangler som er påberopt og som er beskrevet ovenfor.

2) Forøvrig avvises klagen.

3) Avgjørelsen er enstemmig.

 

Under behandlingen og avgjørelsen har nemnda bestått av: Annita Magnussen og Jens Petter Bull (Huseiernes Landsforbund), Lars Erik Lundgaard og Jon Steinar Sjøvik Hanstad (NELFO) og Peter Chr. Meyer (nemndas leder)

 

 

Håndverkerklagenemnda Postboks 5480 Majorstuen, 0305 Oslo.
post@handverkerklagenemnda.no

Personvernerklæring