• Spørsmål om innklagedes representant hadde misligholdt sin plike etter håndverkertjeneseloven til å veilde og eventuelle fraråde forbukeren på gjennomføre skifte av en radiatorventil på et radiatoranlegg fra 60-tallet.

  Klageren hadd en lekkasje fra sitt radiatoranlegg fra 60-tallet i bolig klager nylig hadde kjøpt. Klager hadde selv stoppet lekkasjen, men engasjerte innklagede for råd og eventuelt skifte av radiatorventil, Innklagedes repesentant konstaterte at ventilen ikke lot seg reparere og derfor måtte skiftes. dette ble gjort uten å ta opp med klager om hun egentlig ønsket dette gjort eller om anlegget fortsatt skulle benyttes. Intet ble sagt om mulig pris. Klager mente at hun flere ganger sa til rørlegger at anlegget skulle skiftes ut i forbindelse med oppussing av boligen. Rørlegger husker ikke dette, men bestrider heller ikke at det kan ha blitt sagt. Klager reagerte på prisen for arbeid og materiell tilsammen kr. 9.500,-.Hadde rørlegger gjort sin plikt etter håndverkertjenesteloven til å veilede samt eventuelt fraråde, ville hun ikke gjennomført ventilbyttet. Nemnda ga klager medhold og prisavslag med kr. 5.000,-. Nemnda delte seg imidlertid ved avgjørelsen i et flertall på 3 og et mindretall på 2 bestående av representantene for Rørentrprenørene.
 • Spørsmål om innklagede burde ha konsultert klageren før innkjøp av nye og ganske dyre toalettseter i forbindels emed et oppdrag for klageren. Innklagede tidsforbruk i forhold til oppgitt tid i fakturaen var også omstridt.

  Klageren kontaktet innklagede bedrift spesielt fordi et av hans to toaletter sto og rant. Det var også tidvis det samme problem med leilighetens andre toalett, så klageren ønsket begge utbedret. Samtidig, men ikke prioritert, omfattet også oppdraget skifte av toalettsetene til typen "soft close". Klageren ble ikke kontaktet før innkjøpet av setene for godkjennelse av pris. Denne viste seg av fakturaen etter klagerens syn å være svært høy og klageren krevet derfor prisavslag. Hvilke type toalett klageren faktisk hadde var også et tema i saken samt også innklagedes oppgitte tidsforbruk. Klagen ble forkastet. Nemnda så det slik at prisen på setene ikke var urimelig høy og at innklagede bedrift ikke burde/skulle ha kontaktet klageren ffør innkjøpet for godkjennelse av pris. Tidsforbruket i fakturaen var etter nemndas mening ikke for høyt oppgitt i forhold til den tid som faktisk gikk med.
 • Spørsmål om innklagede rørbedrift har krav på oppgjør av faktura når det toalett som ble reparert fungerte bare i 30 dager før tilsynelatende samme feil oppsto igjen.

  Spørsmål om oppgjør for utbedring av et toalett når tilsynelatende samme feil oppsto igjen etter bare 30 dager. En avgjørende problemstilling var om innklagede hadde fått anledning til retting.
 • Krav om at innklagede skulle ta tilbake et levert dushjørne samt kreditere kostnaden for dette samt for installasjonen. Dushjørnet fungerte ikke slik klager hadde grunn til å forvente. Klager vant frem - dissens 3/2.

  Klager fikk anbefalt installasjon av et dushjørne da innklagede ble kontaktet for bistand da klager ønsket å skifte ute alt inventar på sitt bad, herunder også å fjerne badekaret. Det viste seg at det ikke var tilstrekkelig fall på klagers badegulv slik at dusjhjørnet ikke fungerte, og spørsmålet for nemnda var hvem som skulle bære ansvaret for dette. Nemndas flertall mente at ansvaret måtte bæres av innklagede som var fagfolk. De hadde aldri spurt innklagede om Det var fall mot sluk på hans baderom, hverken før avtale ble inngått eller ved oppmøte for montering. Innklagede kunne også ha funnet ut dette ved en befaring i forkant. En forbruker kontakter fagfolk og bør da kunne forvente tilstrekkelig veiledning blant annet omkring forhold som dette. Innklagedes samlede leveranse var på godt over kr. 100.000,-, et betydelig beløp for en forbruker, så en befaring ville heller ikke ha vært unaturlig. innklagede hadde nøyet seg med å se på bilder og beskrivelser fra klager uten å stille noen adekvate spørsmå. Dette måtte være innklagedes ansvar. Nemndas mindretall (Representantene fra Rørentreprenørene), mente at det ville være for strengt i forhold til innklagede om de skulle ha det fulle ansvaret her. Frarådnings- og veiledningsplikten i håndverkertjenesteloven var ikke brudt av innklagede. Klager måtte selv være ansvarlig for baderommets tilstand.
 • Krav om prisavslag på grunn av at håndverker forsømte sin veilednings- og frarådningsplikt

  Klager kontaktet rørlegger på en søndag da det var lekkasje under vasken hans på badet. Det ble ikke sagt noe i telefonen om kostnadsbildet ved en utrykning på en søndag, og det ble ikke spurt eller veiledet noe fra håndverkers side. Klager mente at en faktura på nesten kr. 12.000,- for en meget kurant og rask utbedring var for meget. Nemnda ga klager medhold og mente at håndverkers veilednings-og frarådningsplikt her ikke var oppfyllt. Det var en kurant utbedring, Det rant vann kun når vasken var i bruk, og håndverker burde gitt råd om at det kunne være fullt mulig og forsvarlig å vente til neste dag som var en vanlig arbeidsdag. Da kunne forbruker på en bedre måte fått vurdert om han likevel ville ta kostnaden, eller om vente til mandagen og spart utrykningskostnaden samt dobbelt timepris. Den muligheten fikk han ikke her.
 • Tolkning av inngått avtale - Var avtalen et prisoverslag eller en fastprisavtale og om krav om spesifisert faktura uansett var reist for sent?

  Spørsmålet til avgjørelse var om rørlegger og forbuker hadde inngått en fastprisavtale eller om det var et prisoverslag som var gitt. Det var ingen uenighet om det fakturerte beløp, men forbuker ville ha en spesifikasjon av fakturaen med timelister, materialforbruk .m.m noe han ikke fikk og heller ikke har krav på ved en fastprisavtale. Nemnda kom under dissens (3-2) til at det forelå en avtale inngått i henhold til et gitt prisoverslag. Etter en konkret vurdering av de kalkyler som var lagt til grunn for prisoverslaget, ble det konkludert med å tilkjenne klageren et mindre prisavslag.
 • Spørsmål om utøvende rørlegger hadde opptrådt grovt uaktsomt ved å la et rør stå igjen ved røromlegging i kjeller.Den absolutte reklamasjonsfrist på 5 år i håndverkertjenesteloven var gått ut, så grov uaktsomhet måtte konstateres.

  Det var på det rene at utøvende rørlegger hadde latt en "rørstubb" på ca. 1 meter stå igjen da han skulle skifte rørene i klagers bolig. Røret var det som gikk i sålen gjennom murveggen fra utsiden og inn i kjelleren. Arbeidene ble utført i 2013, så alle reklamasjonsfrister var derfor utløpt. Nemnda kom til at det ikke kunne konkluderes med at det forelå grov uaktsomhet fra rørleggers side, noe som er et av 2 kriterier for at reklamasjonsfristen fortsatt skulle gjelde. Rørlegger hadde heller ikke handlet i strid med redelighet og god tro som er det annet kriterium.
 • Krav om prisavslag og erstatning etter totalrenovering av baderom.

  Saken gjaldt uenighet om kvaliteten på de arbeider innklagede sto ansvarlig for i form av totalrenovering av klagers baderom. Klager mente at kvaliteten av arbeidene var alt for dårlig, noe innklagede bestred. Et mindre prisavslag ble tilkjent, men klagen ble i det vesentlige avvist.
 • Oppspyling av et avløp 2 ganger på bare 9 måneder - for dårlig jobb første gang?

  Det var nødvendig å spyle opp klagers avløp 2 ganger på 9 måneder. Spørsmålet for nemnda var om første gangs oppspyling var gjort tilfredsstillende eller om den korte tid som var gått innebar at første gangs arbeid ikke kan ha vært fagmessig godt nok utført.
 • Må det tas forbehold fra en tjenesteyter om at det vil bli krevet honorar for en befaring også der oppdraget deretter blir gitt m.m.?

  Det ble gjennomført en befaring hos klageren uten at det ble tatt noe forbehold om godtgjørelse for denne hverken i forkant av befaringen, under denne eller da oppdraget senere ble gitt, jfr. håndverkertjenestelovens §34. Spørsmålet for nemnda var om det da kunne faktureres også for befaringen? Hva gjelder oppdraget, var det enighet om fakturering etter medgått tid, men nemnda måtte ta stilling til hvordan en prisindikasjon fra innklagede skulle forståes i forhold til den tid som ble notert av innklagede i forbindelse med tilstedeværelsen hos klager.
 • Uenighet om konsekvensene av en inngått endringsavtale.

  Partene hadde inngått en avtale om utførelse av en totalentreprise til fast pris, med 4 underentreprenører. Rett før oppstart av arbeidene ble det avtalt at underentreprenørene skulle sende sine fakturaer direkte til klager som også skulle betale dem direkte til dem. Etter ferdigstillelse oppsto et frostproblem hvor det ble avdekket at to rør var blitt lagt for nær hverandre, eventuelt at det ene rør burde ha vært isolert. Innklagede mente at klager nå måtte forholde seg direkte til den underentreprenør som han mente var ansvarlig for feilen. Klager derimot fastholdt at han hadde forholdt seg til totalentreprenøren under hele prosessen og fortsatt måtte kunne gjøre dette med en reklamasjon.
 • Uenighet om en vask innklagede hadde levert var mangelfull.Spørsmål om den overhode hadde mangler og hvem som eventuelt var ansvarlig..

  Det ble reklamert fra klageres side på tilstanden til en relativt dyr "dobbelvask" av materialet "kompositt" som klager hadde kjøpt i forbindelse med en større renovering av hennes bolig som innklagede var totalentreprenør for. Det var uenighet både om vasken var mangelfull og hvem som eventuelt var ansvarlig. Innklagede mente at de mulige små hakk/riper som fantes var så bagatellmessige at tilstanden på vasken var "innenfor" god håndverksmessige stand. Innklagede mente også at det ikke fra klageres side var reklamert konsekvent på de påståtte hakk/riper. Det var andre forhold som ble tatt opp. Klager var ikke enig. Det var en dyr vask hvor det estetiske var viktig. Hun har fått et dårligere produkt enn hun har krav på. Det er mest sannsynlig at det er innklagedes folk som har påført de skader som foreligger og som det ikke har lykkes innklagede å fjerne til tross for utbedringsforsøk. Hun hadde sagt fra om ripene fra dag 1.
 • Spørsmål om overdreven tidsforbruk og for høye materialpriser.

  Klager mente at innklagede hadde brukt for meget tid på oppdraget og at materialprisene var for høye. Nemnda var ikke enig i dette, spesielt etter at klager hadde gitt et avslag på kr. 40.000,- før klagen ble innlevert. Når det gjelder materialpriser er det ikke slik at forbruker kan regne med at håndverkere skal kjøpe inn materiell på nettet eller hos lavpriskjede. En håndverker har sine leverandører og gir 5 års garanti både på utført arbeid og materiell.
 • Spørsmål om klage på grunn av uenighet om overflatebehandlingen av et badegulv med derav følgende enighet og oppgjør også omfattet senere reklamasjon på grunn av påstått manglende fall mot sluk/motfall..

  Partene hadde kommet frem til enighet om en økonomisk kompensasjon til klager etter reklamasjon på grunn av påstått for dårlig overflatebehandling av klagers badegulv etter renovering av hele badet. Spørsmålet i saken var om klageres etterfølgende reklamasjon på grunn av påstått manglende fall/motfall mot sluket dekket det første oppgjøret, og om eventuelt slikt manglende fall var tilstrekkelig dokumentert.
 • Uenighet om pris på rørleggertjenester - tidsforbruk

  Det må foretas en samlet vurdering av timepris, oppdragets vanskelighetsgrad og medgått tid når rimeligheten av en faktura skal foretas. Nemndas syn er at man hos de som har valgt å legge seg relativt høyt i timepris må forvente større grad av effektivitet og dyktighet en hos de med lavere timepris. I forhold til timeprisen ble det her brukt for lang tid.
 • En reparasjon av en pumpe fikk ikke det ønskede resultat. Burde innklagede ha skiftet den ut med det samme og spart reparasjonsomkostningene?

  Saken dreier seg om hvor langt en fagperson må gå i retning av å opplyse og veilede en kunde når det oppstår spørsmål om noe som er defekt skal repareres eller skiftes ut i sin helhet. Spørsmålet om mulig gjenværende levetid på produktet samt kostnad med utskiftning var sentrale momenter ved avgjørelsen.
 • Krav om dagmulkt samt erstatning/prisavslag for påstått forsinkelse og mangelfull leveranse.

  Saken gjelder krav om dagmulkt for forsinket leveranse av nytt bad m.m. Den gjelder også krav om erstatning for mangelfull leveranse samt krav om prisavslag. Et viktig poeng er mangelfull kommunikasjon og formell oppfølgning fra innklagedes side. Foreligger kontrakt med bestemmelser om overtagelsesforretning og oppsett av protokoll, er det opp til tjenesteyter å sørge for det nødvendige, herunder nødvendige dokumentasjoner.
 • Uenighet om forståelsen av inngått avtale hernder om fakturaen størrelse

  Klagen gjaldt størrelsen på mottatt faktura for utførte rørarbeider. Mangelfull kommunikasjon og oppfølgning fra innklagedes side førte til en endelig faktura som var høyere enn hva klager hadde grunn til å regne med. Også passivitet fra klagers side, men innklagede som den profesjonelle part måtte bære hovedansvaret for den situasjon man var kommet opp i. Prisavslag gitt til tross for at det ikke kunne påvises at fakturaen oversteg gjengs priser.
 • Avtaleforståelse og spørsmål om det foreligger en mangelfull installasjon

  Saken gjelder forståelse av en inngått avtale, om den omfattet også innkassing av rør etter at de var flyttet samt om et badekar var blitt installert korrekt.
 • Klage over medgått tid for utførte rørtjenester. Det påstås at langt fra all den tid som ble ført på oppdraget ble brukt.

  Klagen gjelder timeforbruket på det oppdrag som ble utført. Klager hevder at det må ha blitt ført mye mer tid enn det som faktisk gikk med til oppdraget. Det kan heller ikke ha vært nødvendig å ha to man på oppdraget hele tiden også i den tid det ikke var lovpålagt å være to. Nemnda fant at basert på det arbeid som er utført, synes tidsforbruket ikke å være for høyt. Når innklagede fremhevet at man fant det mest rasjonelt og derfor tidsbesparende at man var to på oppdraget hele tiden, fant nemnda det vanskelig å overprøve dette.
 • Uenighet om det ble inngått noen avtale om demontering av radiatorer hos klager, eller om det bare skulle foretas en befaring med derav følgende pristilbud.

  Innklagede rørlegger ble kontaktet pr.telefon av klager i forbindelse med at han hadde kjøpt bolig som var under oppussing. Han bodde på det tidspunkt ikke der selv. Klager mener at innklagede bare ble bedt om å ta en befaring og så gi et tilbud på demontering av boligens radiatorer. Innklagede derimot mener at et konkret oppdrag ble gitt og også utført. Partene er enige om at rørlegger senere ble bedt om å remontere. Klager nekter å betale noe. Han ville aldri demontert hvis han hadde hatt noen anelse om at det ville bli så kostbart som det viste seg.
 • Uenighet om utførelse av rørtjenester - krav om erstatning for indirekte tap.

  Innklagede mente at det ikke var forsvarlig å gå videre med utførelse av et røroppdrag hvis ikke badevegg ble åpnet. Uenighet om den faktura som da ble sendt og konsekvensene av at arbeidene ikke ble sluttførte og at klager måtte engasjere annen rørlegger. Krav om tilbakebetaling, om å få dekket annen rørleggers faktura samt om erstatning for indirekte økonomisk tap.
 • Manglende fall mot sluk på deler av badegulv og Håndverkertjenestelovens §24 (1)

  Klagen gjaldt i utgangspunktet manglende fall på deler av klageres nylig lagte badegulv i forbindelse med total rehabilitering av hans bad samt påstått for tykk støp etter foretatte utbedringsforsøk. Nemnda tok også stilling til Håndverkertjenesteloves § 24 (1) hvor det framgår at en mangel bare kan kreves rettet der dette kan skje uten "urimelig kostnad eller ulempe for tjenesteyteren.
 • Sak 16/18 uenighet om det var inngått en fast pris avtale eventuelt et prisoverslag ved utførelse av røarbeider

  Tvisten gjelder i hovedsak om det ble inngått en muntlig avtale om fast pris som omfattet også materialene, eventuelt om det var gitt et bindende prisoverslag, jfr. Håndverkertjenesteloven § 32 (2). Nemnda kom til at det var så stor uklarhet omkring avtaleinngåelsen at oppdraget måtte bli å bedømme som regningsarbeide hvor "gjengs priser" legges til grunn. det var også en uenighet mellom partene om arbeidenes utførelse samt om de materialprisene som ble fakturert var for høye. Nemnda kom til at innklagede burde utføre visse utbedringsarbeider hos klager samt innvilge klager et mindre avslag på materialprisene.
 • Påstått forsinket og mangelfull leveranse av baderom samt forståelse av tilbud fra innklagede

  Rørlegger ble engasjert for utførelse av en del arbeider på klagers bad. Ferdigstillelse ble forsinket og det oppsto uenighet om hvem som hadde ansvaret for dette. Det ble reklamert på utførelsen av legging av nytt gulvbelegg, og arbeidet ble akseptert revet opp igjen av innklagede. Innklagede ga deretter et tilbud på en kostnadsfri leveranse av diverse rørarbeider som "kompensasjon" til klager. Tilbudet ble ikke fulgt opp av innklagede. Uenighet mellom partene om leveransen fortsatt var mangelfull.
 • Protokoll i sak 12/17 med rådgivende vedtak i møte 18.09.17

  Saken gjelder: Klage på rørleggerfirma som sto som hovedentreprenør i forbindelse med totalrenovering av et bad hvor det senere viste seg at dimensjoneringen av bjelkelaget under badet ikke tålte vekten av dette inkl. et stort boblebad montert i badets ene hjørne, slik at hele bjelkelaget seg 2-3 m.m. med sprekker i badets granittfliser til følge. Spørsmål om for sen reklamasjon og mulig grov uaktsomhet.
 • Protokoll i sak 04/17 med rådgivende vedtak i møte 22.05.17

  Saken gjelder: Klage over utførte rørleggertjenester, både manglende ferdigstillelse og mangelfullt utført arbeid.
 • PROTOKOLL I SAK 24/16 MED RÅDGIVENDE VEDTAK I MØTE 01.12.16

  Saken gjelder: Klage over pris på utførte rørleggertjenester utført i henhold til regning. Klagen gjelder også mangelfull dokumentasjon for innklagedes innkjøp av materiell.
 • Protokoll i sak 13/16 med rådgivende vedtak i møte 19.09.16

 • Protokoll i sak 11/16 med rådgivende vedtak i møte 06.06.16

  Saken gjelder: Klage over fakturaer for utførte rørleggertjenester på klageres eiendom store tilsammen kr. 22.119,- Arbeidene refererer seg til skifte av trykkreduksjonsventil samt hovedstoppekran m.m. Klagen gjelder fakturaenes størrelse.
 • Protokoll i sak 4/16 med rådgivende vedtak i møte 06.06.16

  Saken gjelder: Spørsmål om en faktura stor kr. 9640,- for utførte rørleggerarbeider skal betales, eller om det arbeid fakturaen gjelder er å anse som reklamasjonsarbeider på tidligere utførte arbeider for klager.
 • Protokoll i sak 18/15 med rådgivende vedtak i møte 18.01.16.

  Saken gjelder: Reklamasjon på fakturaer for utført rørleggerarbeid for klager på hennes eiendom på Svalbard i forbindelse med etablering av baderom og kjøkken der. Det reklameres ikke på arbeidets utførelse, men på at lærling ble benyttet til tross for at klager presiserte at hun ville bruke innklagedes firma fordi hun da ville få rørlegger med fagbrev. Det klages også over at arbeidene tok uforholdsmessig lang tid. Det ble inngått en fastprisavtale.
 • Protokoll i sak 20/15 med rådgivende vedtak i møte 18.01.16.

  Saken gjelder: Klage på funksjonaliteten på en varmepumpe m.m. installert av innklagede i klagerens hjem i 2008.
 • Protokoll i sak 24/15 med rådgivende vedtak i møte 18.01.16.

  Saken gjelder: reklamasjon på fakturaer for utførte rørleggerarbeider for klageren i forbindelse med oppståtte lekkasjer fra hans varmepumpeanlegg i hans bolig. Det reklameres over at det er benyttet alt for lang tid på det som karakteriseres av klager som en "relativt liten jobb". Arbeidene er utført i henhold til avtale som regningsarbeider.
 • Forståelsen av en fastprisavtale om utførelse av rørleggertjenester

Håndverkerklagenemnda Postboks 5480 Majorstuen, 0305 Oslo.
post@handverkerklagenemnda.no

Personvernerklæring