En reparasjon av en pumpe fikk ikke det ønskede resultat. Burde innklagede ha skiftet den ut med det samme og spart reparasjonsomkostningene?

Saken dreier seg om hvor langt en fagperson må gå i retning av å opplyse og veilede en kunde når det oppstår spørsmål om noe som er defekt skal repareres eller skiftes ut i sin helhet. Spørsmålet om mulig gjenværende levetid på produktet samt kostnad med utskiftning var sentrale momenter ved avgjørelsen.

2) nemndas vurdering av saken:

Spørsmålet som nemnda må ta stilling til er om innklagede bedrift burde ha skiftet den defekte kvernpumpe ved første besøk hos klager, eller om det var forsvarlig først å forsøke rens og ny igangsetting av pumpen.

Den defekte pumpe er opplyst å være ca 8 år gammel. Fra klagers side er også opplyst at den aldri hadde væert renset eller på annen måte forsøkt vedlikeholdt. En pumpe som dette kan ha ganske lang levetid, ofte langt utover de 8 år den hadde gått da innklagede ble tilkalt. Hvor lang ytterligere levetid den kunne ha, er det imidlertid umulig for noen å kunne si noe konkret om. Det er et faktum, som nemnda legger til grunn ved sin avgjørelse, at en ny pumpe med innstallasjon - for en forbruker - er relativt kostbar. Pumpen alene koster ca kr. 11.500,- inkl. mva. fra grossist (det er mulig rørlegger kan skaffe den noe billigere). I tillegg kommer så demontering av den gamle og montering m.m. av den nye. Faktura nr. 2 som klager mottok, og som er betalt, omfattet nettopp dette. Den var på kr. 17.817,-.

Basert på ovennevnte, samt også fordi det kunne se ut som om manglende jevnlig rens m.m. av pumpen var årsaken til at den stoppet, og når total utskiftning for en håndverker fremstår som relativt kostbart, kan det virke som mest naturlig - og ikke minst kostnadsbesparende for kunden - at man først forsøker reparasjon. Det kan selvsagt hevdes at innklagedes representant kunne foreholdt klager hva en ny pumpe med innstallasjon ville koste målt opp mot en mulig reparasjon hvor også pumpens mulige gjenværende levetid kunne ha vært bragt inn som et moment. Nemnda finner dog at det ville være å stille et for høyt krav til innklagedes representant. Han renset pumpen skikkelig og testet den 3 ganger (det er litt uklart om det påstås 3 eller fire ganger uten at det har vært av betydning for nemndas avgjørelse) og pumpen fungerte da tilfredsstillende. Nemnda mener at innklagede da samlet sett har opptrådt fullt ut forsvarlig.

Klager har vist til håndverkertjenestelovens §§ 5, 6 og 9 i sin argumentasjon. Nemnda kan ikke se at innklagede har forbrudt seg mot noen av disse bestemmelsene. Av lovens §7 fremgår for øvrig at håndverksbedriften har en plikt til å frarå å utføre en tjeneste hvis han før arbeidet er påbegynt må anta at prisen for reparasjon vil stå i misforhold til tingens verdi i reparert tilstand. Som nevnt ovenfor mener nemnda at innklagede representant hadde rimelig grunn til å vurdere det slik at pumpen ville kunne fungere ennå i mange år etter en reparasjon.

3) Vedtak:

1) Klagen avvises.

2) Avgjørelsen er enstemmig

 

Nemnda har under behandlingen og avgjørelsen bestått av Advokatene Jens Petter Bull og Espen Kheradmandi (Huseierens Landsforbund) Trond Martinussen og Martin Rynning (Rørentreprenørene) samt Peter Chr. Meyer (nemndas leder)

 

 

Håndverkerklagenemnda Postboks 5480 Majorstuen, 0305 Oslo Telefon: 23 08 86 60
post@handverkerklagenemnda.no

Personvernerklæring