Oppspyling av et avløp 2 ganger på bare 9 måneder - for dårlig jobb første gang?

Det var nødvendig å spyle opp klagers avløp 2 ganger på 9 måneder. Spørsmålet for nemnda var om første gangs oppspyling var gjort tilfredsstillende eller om den korte tid som var gått innebar at første gangs arbeid ikke kan ha vært fagmessig godt nok utført.

2) Nemndas vurderinger:

 Spørsmålet for nemnda er om det er tilstrekkelig bevist at innklagede ikke kan ha gjort en god nok jobb ved første oppspyling siden det var nødvendig å gjenta dette etter bare 9 måneder. Indikasjoner på for dårlig jobb vil kunne være både at det gikk kort tid, men også at det ble brukt lenger tid gang nr. 2. Klager har brukt som argument også at det burde ha vært gjennomført kamerakontroll etter ferdig oppspyling gang nr. 1. Hvis det var blitt gjort, mener klageren at avløpet ikke ville ha tettet seg igjen så raskt etter første gangs oppspyling.

Nemnda har en viss forståelse for klagerens synspunkter. Det er imidlertid slik at det ikke -faglig sett - er kritikkverdig at kamerakontroll ikke ble foretatt etter første gangs oppspyling. Slik kontroll er ikke påkrevet og vil heller ikke alltid være "sikker". Det er slik at man må være forsiktig med hva som spyles ned i avløpet. Innklagede har opplyst at det gang nr. 2 også kom opp  tamponger og at det var mye fett igjen i avløpet, noe som kan være indikasjoner på uheldig bruk fra klagers side. Tamponger skal absolutt ikke spyles ned i et avløp. Det er også slik at det bør brukes "røråpner" med jevne mellomrom. Hvorvidt klager har gjort dette, har imidlertid nemnda intet grunnlag for å ta stilling til. Klager selv har sagt at de alltid er svært forsiktige med hensyn til hva som spyles ned. Det kan absolutt være slik, men nemnda ser ingen grunn til å betvile innklagedes opplysninger om hva som kom opp gang nr. 2. Det er et faktum at selv om det her er snakk om en helt "normal" rørdimensjon, så er det nærmest umulig å si om årsaken til den korte tid som gikk mellom de to "oppspylinger" er dårlig arbeid av innklagede gang nr. 1, eller om det er andre årsaker. Det er heller ingen god nok indikasjon på at arbeidet må ha vært for dårlig første gang at det ble brukt lenger tid gang nr. 2.

Nemnda har vært i noe tvil, men har landet på at den ikke kan se at det er tilstrekkelig bevist at innklagede gjorde en for dårlig jobb første gang. Utførelsen av jobb nr 1 fremstår som fagmessig og forsvarlig i.h.t. avtalt oppdrag og lovens §5, nr. 1 om krav til at tjenesteyter skal utføre tjenesten fagmessig og ellers ivareta forbrukers interesser. Klagen blir derfor å avvise. Fakturaen er i seg selv på ingen måte urimelig høy.

3) vedtak:

1) Klagen avvises.

2) Avgjørelsen er enstemmig.

 

Ved behandlingen og avgjørelsen har nemnda bestått av: Annita Magnussen og Jens Petter Bull (Huseiernes Landsforbund), Martin Rynning og Trond Martinussen (Rørentreprenørene) og Peter Chr. meyer (nemndas leder)

Håndverkerklagenemnda Postboks 5480 Majorstuen, 0305 Oslo.
post@handverkerklagenemnda.no

Personvernerklæring