Krav om prisavslag og erstatning etter totalrenovering av baderom.

Saken gjaldt uenighet om kvaliteten på de arbeider innklagede sto ansvarlig for i form av totalrenovering av klagers baderom. Klager mente at kvaliteten av arbeidene var alt for dårlig, noe innklagede bestred. Et mindre prisavslag ble tilkjent, men klagen ble i det vesentlige avvist.

2) Nemndas vurderinger:

Nemnda konstaterer innledningvis at det er betydelig uenighet mellom partene om svært mange forhold. Det er vanskelig for nemnda å si med sikkerhet hva som er årsaken til dette. Klart er det imidlertid at klager mener at arbeidene var og er langt fra ferdige samt at det er gjort en for dårlig jobb, noe som bestrides av innklagede. Klager hevder og det har ikke blitt bestridt, at det ikke var utarbeidet lovbestemt FVD-dokumentasjon da det ble fakturert. Det skal tillegges at på forespørsel fra nemndas leder er det utstedt den 31.10.22, samme dag som nemnda behandlet saken i møte, en såkalt samsvarsklæring kalt "sikker vanninstallasjon". Dette oppfyller imidlertid ikke kravene i Teknisk Forskrift (TEK17) til FDV-dokumentasjon. En enkel samsvarserklæring er bare ment for helt enkle arbeider som for eksempel ved utskiftning av et blandebatteri. Noen dager senere opplyses det så at FDV-dokumentasjonen skal være oversendt klager. Grunnen til at dette ikke var gjort tidligere opplyses å ha vært at fakturaen ikke var betalt. Til dette skal bemerkes at slik dokumentasjon skal foreligge senest på faktureringstidspunktet. Spesielt nemndas leder reagerer også over at man ved et oppdrag som dette i en størrelsesorden som for en forbruker på ingen måte er ubetydelig, sender faktura uten å avholde en ferdigbefaring og så langt nemndsleder kan se, uten først å spørre klager om hun var fornøyd eller hadde krav eller ønsker om utbedringer/justeringer.

Nemnda har vurdert partenes argumenter samt studert de fremlagte bilder. Hva gjelder kjøkken, ble det akseptert av klager at det skulle legges "rør i rør", noe som ville berøre dette. Det måtte tas ned fliser på en vegg på kjøkkenet, og innklagede klarte ikke å få limt disse opp igjen. Det skal bemerkes at dette ofte kan være vanskelig og ikke uten videre betyr manglende kompetanse hos flislegger slik klager hevder. Samme flis var ikke tilgjengelig og man brukte da i stedet overskuddsfliser fra badeommet. Nemnda ser det slik at dette i praksis er blitt akseptert av klager.  På bildene ser man imidlertid at avslutningen i et hjørne ikke er spesielt pen og at det mangler en list. Det fremgår også at et skap er skjevt satt opp. Om det er satt opp i samme skruehull eller ikke, ser nemnda som mindre relevant. Den som demonterte og deretter remonterte skapet burde uansett ha sørget for at skapet kom opp igjen rett og ikke skjevt som beskrevet og som fremgår av bilder.

Hva gjelder baderommet og flisene der, er det noe vanskelig for nemnda å vurdere ut fra bilder. Nemnda kjenner ikke til hvorledes hver enkelt flis har sett ut før oppliming. Av bildene synes det imidlertid å fremgå at de ikke alle steder er limt opp rett under hverandre samt at visse andre uheldige avvik også finnes. 

 Det er slik at når et arbeid som dette er ferdig, bør resultatet se pent ut. Det har dessverre ikke lykkes innklagede helt å oppnå dette mål. Samlet sett fremstår imidlertid de arbeider som er utført som akseptable, men med noen negative avvik som bør resultere i et visst skjønnsmessig prisavslag. Det skal tilføyes at innklagede også har vært villig til å vurdere dette, men klager har holdt tilbake et alt for høyt beløp etter innklagede mening, og det kan være grunnen til at det ikke har lykkes for partene og komme i en fornuftig dialog. Opprinnelig holdt klager tilbake mer enn kr. 300,000,-. Klager begrunnet dette med at arbeidene ikke var ferdige. Nemnda har en viss forståelse for dette, men det var og er fortsatt kun krevet et beløp stort kr. 86.000,- i form av prisavslag med kr. 70.000,- og erstatning med kr. 16.000,-. Da bør man ikke holde tilbake et betydelige høyere beløp. Fortsatt har klageren holdt tilbake kr. 38.316,- mer enn selve kravet.

Utover at hun synes arbeidene er "stygge", har klageren konkret krevet at innklagede skal ta tilbake 10 bokser med fugelim som er til overs. Det var slik at klageren skulle sørge for å fremskaffe fliser samt flislimet. Nemnda kan ikke se at det er ført godt nok bevis for at innklagede skal være ansvarlig for at klager har blitt sittende igjen med for meget av limet. 

I trappen opp til badet ble det lagt tape for å feste overflatebeskyttelse da arbeidene ble utført. Klager sier at innklagede ikke ville komme å ta dette av igjen. Hun gjorde det da selv, men det medførte at maling fra trappen hang ved tapen. Innklagede bestrider at de ikke ville komme, og sier at da de kom (raskt etter at dette var bragt opp), hadde klager allerede fjernet tapen med det resultat at mye maling fra trappen fulgte med. Dette medførte at trappen hadde behov for et nytt malingstrøk. Innklagede har akseptert å ta regningen på dette, og har bedt om at malers faktura sendes dem. Det skal tilføyes at klager selv har sagt at hun kjente til en dyktig maler som kunne gjøre jobben. Det er faktisk blitt malt, men faktura er ikke sendt til innklagede. Dette får være klagers eget problem. Nemnda ser det ikke slik at hun i stedet for å engasjere en maler skal godskrives det beløp som en maler muligens ville ha kostet hvis hun har valgt å gjøre jobben selv. Det skal tilføyes at innklagede har fremholdt at de har brukt nøyaktig samme tape som de alltid bruker. Nemnda ser ingen grunn til å betvile dette. Det kan da skje at maling følger med ved fjerning av slik tape. Det er da nesten alltid fordi det opprinnelige malerarbeid ikke er godt nok utført.

Til slutt skal bemerkes at klager er redd for at det kan være lekkasjer i rør fra badet. Hun mener å høre "dryppelyder" på kjøkkenet.  Nemnda kan dessverre ikke uttale seg om dette ei heller vurdere det.

Etter dette vil nemnda konkludere med at klager innrømmes et visst begrenset prisavslag stort kr. 15.000,-. Innklagede dekker i tillegg faktura fra maler hvis en sådan finnes. Gjenstående beløp av det som er fakturert må klager betale under forutsetning av at FDV-dokumentasjonen faktisk foreligger og er sendt klager.

3) Vedtak:

1) Klager tilkjennes et prisavslag stort kr. 15.000,-. Resterende fakturabeløp blir å betale av klager. Det forutsettes at FDV-dokumentasjon er ustedt og mottatt av henne. 

2) Innklagede dekker faktura for oppmaling av klagers trapp.

3) Forøvrig avvises klagen.

4) Avgjørelsen er enstemmig.

 

Under behandlingen og avgjørelsen har nemnda bestått av: Annita Magnussen og Jens Petter Bull (Husiernes Landsforbund), Martin Rynning og Trond Martinussen (Rørentreprenørene) samt Peter Chr. Meyer (nemndas leder).

 

 

Håndverkerklagenemnda Postboks 5480 Majorstuen, 0305 Oslo.
post@handverkerklagenemnda.no

Personvernerklæring