Avtaleforståelse og spørsmål om det foreligger en mangelfull installasjon

Saken gjelder forståelse av en inngått avtale, om den omfattet også innkassing av rør etter at de var flyttet samt om et badekar var blitt installert korrekt.

2) Nemndas vurdering av saken:

For nemnda gjenstår 2 separate klagepunkter:

a) Badekaret: Det er ikke bestridt at det fra innklagedes side ble levert det badekar som faktisk var bestilt, av merket "Odin" med   front og endepanel. Karet ble valgt av klager, blant flere alternativer. Opplegget for installasjonen ble utført av innklagede. Det er ikke  klaget på dette, men på selve monteringen som klager mener må være feil da badekaret hevdes å "skli" på gulvet, og det kan stå i fare for å velte ved bruk. Nemnda skal bemerke at det ikke er fremlagt noe bevis for å underbygge klagers påstand. Det er ikke sagt at karet skulle ha vært festet til gulvet eller på annen måte. Klager har fremholdt at monteringen har skjedd i henhold til                     monteringsanvisningen. Nemnda finner å måtte legge dette til grunn uten andre konkrete bevis å forholde seg til. Det skal tillegges at  det kan synes som det er svært lite sannsynlig at badekaret skal kunne velte under bruk med vann i. Et kar fyllt med vann blir ved       dette stabilisert og vil neppe hverken kunne skli eller velte.

b) Innkassing av rør: De arbeider som ble utført hos klager var delvis arbeider som var bestilt av og som skulle betales av borettslaget og delvis arbeider som klager hadde bestilt direkte fra innklagede og som skulle utføres i forbindelse med de øvrige arbeidene.       Klager har fremholdt, og innklagede har heller ikke bestridt at hva gjelder arbeidene for borettslaget skulle alt "tilbakestilles til slik det var". Spørsmålet for nemnda vil være om dette må gjelde også tilleggsarbeidene bestilt direkte. Det er på det rene at det ble gitt flere tilbud hvorav et ble akseptert. Her framgår "Flytting av kjøkkenopplegg til stue" med et konkret beløp stort kr. 6.940,- ekskl. mva Klager mener da at i begrepet "flytte kjøkkenopplegg" må ligge at det skal se ut slik det gjorde der opplegget opprinnelig var. Det blir   spørsmål om fortolkning og om det foreligger en opplysningsplikt for innklagede som ikke er overholdt. Innklagede har opplyst at man som endel av oppdraget for borettelaget kasset inn rør som ikke var med i oppdraget. Nemnda kan ikke se at dette forhold har betydning for avgjørelsen. 

Nemnda har under en viss tvil kommet til at det tilbud som er gitt og akseptert ikke kan sies å omfatte også bygningsmessige arbeider som ikke spesielt er nevnt. Det kan hevdes at klager burde ha forstått dette, også fordi prisen ellers ville ha vært svært lav.  Det forhold at tilbudet til borettslaget åpenbart også omfattet innkassing, gjør imidlertid avgjørelsen noe  tvilsom. Nemndas leder vil få bemerke at innklagede som den profesjonelle part med hell kunne ha sagt fra til klager at tilbudet på "flytting" ikke omfattet ny innkassing av rørene.

3) vedtak:

1) Klagen avvises.

2) Avgjørelsen er enstemmig.

 

Nemnda har under behandlingen og avgjørelsen bestått av: Annita Magnussen og Jens Petter Bull (Huseiernes Landsforbund), Martin Rynning og Trond Martinussen (Rørentreprenørene) og Peter Chr. Meyer (nemndas leder)

Håndverkerklagenemnda Postboks 5480 Majorstuen, 0305 Oslo Telefon: 23 08 86 60
post@handverkerklagenemnda.no

Personvernerklæring