Spørsmål om klage på grunn av uenighet om overflatebehandlingen av et badegulv med derav følgende enighet og oppgjør også omfattet senere reklamasjon på grunn av påstått manglende fall mot sluk/motfall..

Partene hadde kommet frem til enighet om en økonomisk kompensasjon til klager etter reklamasjon på grunn av påstått for dårlig overflatebehandling av klagers badegulv etter renovering av hele badet. Spørsmålet i saken var om klageres etterfølgende reklamasjon på grunn av påstått manglende fall/motfall mot sluket dekket det første oppgjøret, og om eventuelt slikt manglende fall var tilstrekkelig dokumentert.

2) Nemndas vurderinger:

Slik nemnda ser saken er det tilsynelatende 2 spørsmål til avgjørelse. For det første om den reklamasjonen nr. 1 med derav følgende forlik gående ut på at klager ble godskrevet kr. 15.000,- + mva for påståtte mangler ved overflatebehandlingen av gulvet også dekker reklamasjon nr. 2 om manglende fall. Hvis svaret på dette spørsmål er nei, oppstår spørsmål nr. 2 om det også kan kreves utbedring eller kompensasjon for påstått manglende fall (motfall) mot sluk. Hvis svaret på spørsmål nr. 2 er ja, hva kan i såfall kan kreves fra klagerens side?

Slik nemnda ser saken henger de to spørsmål som det er redegjort for ovenfor langt på vei sammen. Klageren har selv valgt et produkt (microsement) som er ganske "sårbart" spesielt når det gjelder selve påføringen. Her har innklagede tatt et klart forbehold ved avtaleinngåelsen om at det er problematisk å oppnå 100% rette flater og at mulighetene for ujevnheter er tilstede. For nemnda betyr dette enkelt sagt at noen "svanker" i gulvet vil kunne ligge inenfor det akseptable. Nemnda minner i den forbindelse om det selvfølgelige, nemlig at det er lagt en membran slik byggteknisk forskrift TEK17 krever. Selv om vann vil kunne bli "stående" enkelte steder på gulvet, skal det derfor ikke være fare for lekkasjer. Når dette er sagt, skal nemnda klargjøre at TEK17 krever at det på badegulv skal være fall mot sluk. Her har innklagede opplyst at det totale fall ligger innenfor forskriften, noe nemnda derfor finner å måtte legge til grunn. Hva er da årsaken til at vannet blir "stående" foran risten/sluket? Det kan være to årsaker, enten at det faktisk ikke er tilstrekkelig fall mot sluket selv om gulvet samlet sett faller nok, at sluket er blitt lagt for høyt eventuelt begge deler. Her er dessverre den rapport som klagers takstmann har utarbeidet svært lite tilfredsstillende. Den legger uten videre til grunn manglende fall og at det er motfall, men uten å foreta nærmere konkretisering. Intet er sagt hverken om gulvets oppbygging, om det generelt er tilstrekkelig fall,  dokumentasjon av motfallet eller om sluket, dets høyde i forhold til gulvet rundt og konstruksjon. Klager bør her be takstmannen om klargjøring. Hans beskrivelse er ganske enkelt ikke tilstrekkelig. Det som dog er klart, og hvor nemnda er enige med den malermester klager engsjerte, er at MS ikke er et egnet materiale til å "bygge" mulig manglende fall.

Inntil det er måtte foreligge bedre dokumentasjon fra klagers side av fallet/motfallet m.m., finner nemnda å måtte avvise klagen. Det åpnes imidlertid for at klagen vil kunne behandles nok en gang ved bedre dokumentasjon. Nemnda vil tilføye at en tilfredsstillende måte å utbedre gulvet på vil kunne være, hvis klager ønsker å legge fliser på gulvet, enten å legge slike oppe på microsementen slik den nå ligger (forutsatt at det ikke er fukt der MS har skallet av rundt sluk), eller å sparkle først på sementen med derav følgende flislegging. Det kan også være at senking av sluket vil kunne gi et tilfredsstillende resultat uten for store kostnader. Det vil dog være avhengig av hvorledes sluket er konstruert/bygget opp, noe nemnda er ukjent med.

3) Foreløpig vedtak:

1) Klagen avvises

2) Avgjørelsen er enstemmig.

 

Nemnda har under behandlingen og avgjørelsen bestått av Annita Magnussen og Birger Olsen (Huseiernes Landsforbund),  Trond Martinussen og Martin Rynning (Rørentreprenørene) samt Peter Chr. Meyer (nemndas leder)

Håndverkerklagenemnda Postboks 5480 Majorstuen, 0305 Oslo.
post@handverkerklagenemnda.no

Personvernerklæring