Uenighet om forståelsen av inngått avtale hernder om fakturaen størrelse

Klagen gjaldt størrelsen på mottatt faktura for utførte rørarbeider. Mangelfull kommunikasjon og oppfølgning fra innklagedes side førte til en endelig faktura som var høyere enn hva klager hadde grunn til å regne med. Også passivitet fra klagers side, men innklagede som den profesjonelle part måtte bære hovedansvaret for den situasjon man var kommet opp i. Prisavslag gitt til tross for at det ikke kunne påvises at fakturaen oversteg gjengs priser.

2) Nemndas vurdering av saken:

Det er på det rene at klageren i denne saken aldri mottok noe konkret tilbud fra innklagede på de arbeider som skulle utføres i forbindelse med ferdigstillelse av hans vaskerom/bad i underetasjen i hans bolig. Det ble tidlig oppdaget at det etter innklagedes mening var nødvendig med fornyelse av rør. For å vurdere og utføre dette arbeid ble Vitek AS trukket inn som underentreprenør under innklagede. Det er på det rene at det ble store forsinkelser både med tilbud og utførelse av arbeidene - langt utover det en forbruker skal måtte akseptere. Det ble gitt et tilbud fra Vitek AS som ble oversendt til klager. Det var her snakk om 15 meter rørfornyelse og en samlet kostnad for dette på 65.625,- inkl. mva. Klager syntes dette var dyrt, men fant likevel å ville akseptere. Da arbeidene omsider skulle sette i gang, mer enn 1 år etter den første befaring, ble det opplyst fra Viteks representant at det var nødvendig med fornyelse av ytterligere ca 7 meter med rør. Det var da kontakt direkte mellom Viteks representant og klageren. Det ble ikke spurt fra klager om hva dette kunne representere i merkostnad. Han selv vurderte det imidlertid slik at det neppe kunne bli snakk om mer enn ca kr. 30.000,- i merkostnad, beregnet ut fra antallet meter rør. Nemnda vil bemerke at allerede på dette tidspunkt burde nok klager ha bedt om et nytt skriftlig tilbud og ikke basert seg på egne kanskje noe uprofesjonelle beregninger. Det ville ha vært meget enkelt for klager å be om nytt tilbud. Nå viste det seg imidlertid i etterkant at Vitek hadde utarbeidet et fornyet tilbud, men som engasjert av innklagede ble tilbudet sendt til dem. Dette tilbud ble aldri videreformidlet til klager, noe innklagede har erkjent. Innklagede formidlet heller intet om hva oppdraget totalt sett skulle koste eller om det var snakk om arbeider som skulle utføres fullt ut i henhold til regning. Det er ikke tvilsomt at innklagede i denne saken ikke har forholdt seg slik en profesjonell aktør bør.

Da den endelige faktura kom fra innklagede, ble klager meget overrasket over størrelsen. Det er særlig 3 forhold som er påpekt:

- De faste kostnader er økt voldsomt, men uten at det er gitt en konkret forklaring i fakturaen. Det er uforståelig for klager at disse kan øke fra kr. 20.000,- til kr. 30.000,- på grunn av ytterligere 7 meter med rørfornyelse.

- Det er tatt betalt for rørinspeksjonen i tillegg til det opprinnelige tilbud som ble gitt den 16.05.18. Klager mener at denne inspeksjon måtte ligge "inne i" tilbudet og ikke komme som et tilegg.

- Kostnader for "blinding" av rør er ikke nevnt i det opprinnelige tilbud. Prisene for dette synes alt for høye.

 

Innklagede har erkjent at det reviderte tilbud aldri ble formidlet til klager, noe som burde ha vært gjort. Det  hevdes at klager må ha forstått at kostnadene for den opprinnelige rørinspeksjon ville komme som tillegg i den endelige faktura. Dette også fordi klager etterspurte faktura for jobben. De faste kostnader er Viteks og bare viderefakturert. Innklagedes del av jobben har bare vært ca 10% av totalen. Resten gjelder Vitek AS

Slik nemnda ser saken, må innklagede bære hovedansvaret for de uklarheter som foreligger. Nemnda har ikke grunnlag for å si at den totale pris som er fakturert går utover gjengs priser. På grunn av sendrektigheten og dårlig kommunikasjon fra innklagedes side samt ikke minst at Viteks reviderte tilbud ikke ble formidlet, har man endt opp med en faktura som nemnda kan forstå kom nokså overraskende på klageren. Han hadde en viss grunn til å regne med at den initielle rørinspeksjon var inkludert i det opprinnelige tilbud. Riktig nok etterspør han faktura, men det kan like gjerne ha vært faktura på hele jobben. Det er intet som indikerer at klager var klar over at den initielle inspeksjon skulle faktureres i tillegg til det tilbud som ble gitt. Klager måtte selvsagt regne med å betale et tillegg for det arbeid som rørlegger skulle utføre. Dette har heller ikke vært bestridt. Som klager har fremhevet, synes det også nokså tilfeldig hvorledes de faste kostnader er beregnet, både i det opprinnelige tilbud og i slutfakturaen. At disse skulle kunne øke med kr. 10.000,- for ytterligere 7 meter rørfornyelse er også for nemnda svært vanskelig å forstå.

Selv om gjengs priser kan være betalt, er det et faktum at klager ikke fikk anledning til å si nei takk til hele oppdraget. Han kunne også valgt å henvende seg til andre markedsaktører. Det skal tilføyes at man nok et stykke på vei kan hevde at klager burde ha forsikret seg om hvor meget dyrere det ville bli med de ytterligere 7 meter når han valgte å si ja til tilbudet. I stedet foretok han selv "anslag" over hva han mente dette burde koste. Til tross for dette, mener nemnda at det er innklagede som bør bære hovedansvaret for den situasjon man er kommet opp i. Nemnda har foretatt et samlet skjønn og kommet til at klager bør innvilges et avslag på kr. 15.000,- ekskl. mva. I og med at det ikke er sannsynliggjort at totalprisen er høyere enn det som er "gjengs priser", finner nemnda ikke at det er riktig å innrømme et høyere avslag. På grunn av den manglende presisering av at rørinspeksjonen kom i tillegg og de høye og dårlig dokumenterte faste kostnader ville det kunne være rimelig om Vitek tok noe av dette avslaget. Nemnda har dog ikke noe grunnlag for å pålegge Vitek å være med.

3) vedtak:

1) Klagen tas delvis til følge ved at klageren innrømmes et prisavslag stort kr. 15.000,- ekskl. mva.

2) Avgjørelsen er enstemmig.

 

Nemnda har under behandlingen og avgjørelsen bestått av: Annita Magnussen og Jens Petter Bull (Huseiernes Landsforbund), Martin Rynning og Trond martinussen (Rørentreprenørene) og Peter Chr. Meyer (nemndas leder)

 

 

Håndverkerklagenemnda Postboks 5480 Majorstuen, 0305 Oslo.
post@handverkerklagenemnda.no

Personvernerklæring