Forståelsen av en fastprisavtale om utførelse av rørleggertjenester

1) Sammendrag av sakens faktiske side:

Klageren gjennomførte renovering av sin bolig. For mulig utførelse av rørleggerarbeidene, ble det avholdt en befaring på eiendommen med en representant for inklagede firma sammen med klageren. Forespørselen gjaldt rørarbeider og deler  til bad og kjøkken i boligen. Dette synes ikke omtvistet. Klageren skulle selv kjøpe inn vasker, kraner, vannklosett, dusjkabinett og varmtvannsbereder. På badet skulle røropplegg for vv, kv og avløp legges nytt til alle punkter fra kjeller, med "rør i rør" system fra fordelerskap. På kjøkken skulle gammelt røropplegg brukes til vask og oppvaskmaskin. Ny varmtvannsbereder skulle koples til ved fordelerskapet og den gamle skulle koples fra.

Innklagede firma ga et slikt skriftlig tilbud:

" Bad og kjøkken:

  Legge nytt vv og kv til klosett, servant, dusj og vaskemaskin. Det brukes rør i rør. 1 stk fordelerskap som plasseres over vvb i kjeller. Vann hentes fra eksisterende  ledninger i rom under bad. det legges opp til ny plassering av vvb. Plugge ut eksisterende vannrør i fyrhus. Montere nytt sluk, montere veggsisterne levert av kunde. Legge nytt avløp til servant, vaskemaskin og klosett, fjerne gamle avløp. Det brukes rør i rør på vann og plast til avløp. Plugge nødvendige rør og bokser, sette på vann.

                                                                                                                                                                                                                     kr. 21.400,-

Vi gir fordelaktige priser på utstyr"

 

Tilbudet ble akseptert og arbeidet ble utført, bortsett fra at fordelersskap ikke er levert (og da selvsagt heller ikke montert). Faktura stor kr. 26.812.50 inkl. mva ble sendt 24.02.14. Fakturaen lyder nøyaktig på det avtalte beløp. I midten av mars samme år mottok klageren ytterligere en faktura datert 14.03 lydende på kr. 10.602,- inkl mva. I teksten står benevnt: " rørleggerarb. ved montering utstyr + medg. materiell."

Klager har ikke akseptert noen del av faktura nummer 2. Han mener at det som fremgår av denne er inkludert i tilbudet på kr. 21.400,- + mva. Innklagede har på sin side fremholdt at denne faktura var for montering av utstyr inkl. materiell for montering, og at tilbudet på fast pris ikke  omhandlet montering av utstyr og deler for montering, kun selve opplegget. innklagede aksepterer dog at fordelerskap ikke er levert og godtar kreditt for kr. 1250,- inkl. mva. Klageren mener på sin side at fordelerskapet skulle leveres og monteres innenfor fastpris avtalen.

2) Nemndas vurdering av saken:

Klageren ønsket et fastpristilbud på endel rørleggerarbeid og deler, noe han fikk og aksepterte. Han ønsket selv å handle inn endel spesifisert utstyr, noe innklagede på sin side godtok. Slik tilbudet er formulert - basert på ønsket om fast pris - er det nemndas oppfatning at innklagede som profesjonell burde presisert at montering og deler i den forbindelse ville komme i tillegg til fastprisen. Tilbudet var ikke lett å fortså for en forbruker, hvis det var ment slik innklagede nå hevder. Nemnda vil i denne forbindelse presisere viktigheten av, for den profesjonelle part, å være klar og presis når et tilbud gis.

Hva gjelder fordelerskapet, legger nemnda til grunn at fakturaen ble betalt uten at det ble nevnt noe om dette. først da faktura nummer to ble mottatt, ble det manglende fordelerskap et tema. Med denne bakgrunn samt også i at arbeidene er fullt lovlige - uten fordelerskap, mener nemnda at innklagede ikke behøver å levere/montere dette. Det er her også et litt usikkert spørsmål om klagerens kommentarer vedrørende fordelerskapet tilfredsstiller kravene til en formell reklamasjon. Det kan i alle sammenhenger være fornuftig av den utførende håndverker å forespørre oppdragsgiver om arbeidene er godkjent i forbindelse med at faktura sendes, eventuelt rett i forkant av dette. I hver fall gjelder dette der arbeidene ikke er helt ubetydelige.

3) Vedtak:

Klageren er ikke forpliktet til å betale faktura nr. 11914 fra innklagede. Dette under forutsetning av at den ikke også inkluderer tileggsarbeider det foreligger enighet om skulle faktureres i tillegg.

Vedtaket er enstemmig. 

Håndverkerklagenemnda Postboks 5480 Majorstuen, 0305 Oslo.
post@handverkerklagenemnda.no

Personvernerklæring