2) Nemndas vurderinger:

Det er ca 8 år siden innklagede totalrenoverte klagerens baderom. Arbeidene ble ferdigstilt sommeren/høsten 2015. Problemene med tilgang til vannlåsen ble flere ganger deretter tatt opp med innklagede som også ga anvisninger på hvorledes den best skulle fåes opp ved vedlikehold/rensning av sluket. Når dette ble sagt fra om første gang er ikke oppgitt, men slik nemnda ser det spiller det ingen rolle for nemndas konklusjon. Det er imidlertid opplyst at klager tidlig i 2022 meddelte innklagede de problemer han hadde samtidig som det sies i e-mail: "Har ikke hatt noen problemer med sluket før i det siste." Da klager så etterhvert også opplevde at fuger sprakk opp og fliser i dusjrommet løsnet, ble ekspertise konsultert, både leverandøren av sluket og et sakkyndig firma. Ut fra det disse kom frem til, ble det reklamert skriftlig av klageren høsten 2023. Klage til nemnda ble deretter sendt inn og registrert der 24.01.24.

Det er ingen tvil om at den lengste reklamasjonsfristen i håndverkertjenesteloven (hvtjl) på 5 år er overskredet. Som også klageren påpeker i klagen er det imidlertid slik at nevnte frist ikke kan påberopes av håndverksbedriften hvis det kan sannsynliggjøres at den/de som har utført arbeidene har opptrådt grovt uaktsomt eller forøvrig har handlet i strid med redelighet og god tro. Hensynet er som klageren selv påpeker at det ville være urimelig at en håndverksbedrift som har handlet lite aktverdig skal nyte godt av det vern som reklamasjonsfristene gir.

Spørsmålet for nemnda er derfor for det første om slukrammen er blitt feilmontert og dernest om dette ble gjort grovt uaktsomt av innklagedes bedrifts håndverkere. Det oppstår også et spørsmål om ikke et hvert krav fra klageren i denne saken er foreldet selv om grov uaktsomhet må kunne konstateres. Det siste kommer nemnda tilbake til noe senere.

Slik nemnda ser det er det ikke tvilsomt at det som ble gjort med sluket/slukrammen hos klageren er feil i forhold til hvorledes dette skulle ha vært utført i.h.t monteringsanvisningen. Sluket med slukramme skulle ha vært lagt ferdig før veggflisene ble limt opp. På grunn av denne feil klarte montøren ikke å skyve rammen langt nok inn. For da å få på plass rammen var det nødvendig å kappe den. Likevel har resultatet åpenbart ikke blitt helt tilfredsstillende. Nemndas fagekspertise vil imidlertid her bemerke at det ikke er noen helt sikker årsakssammenheng mellom den feil som er begått og det forhold at fuger har sprukket opp og fliser løsnet samt at det er "bom" under i det minste noen av disse. Det skal også nevnes at en slukramme ikke i seg selv har noen tetthetsfunksjon i et badegulv. Rammen med rist har heller ingen praktisk funksjon utover å skjule sluket. Innklagede opplyser selv at de bygger bad slik at det er en dukmembran klemt til sluk. Det kan imidlertid virke som om det firma som klageren engasjerte sier noe som ikke stemmer så godt med dette, nemlig at "toppmembran har løsnet fra sparkelmasse/påstøp".

Nemnda kan vanskelig se at det er mangelfullt vedlikehold fra klagers side, slik innklagede anfører, som kan være årsaken til de problemene som har oppstått. Nemnda vil tillegge at det også høyst sannsynlig er fullt mulig med en mer begrenset utbedring enn å ta opp fliser, mebran m.m. I hvilken grad den som utfører arbeidene vil kunne gi noen garantier for holdbarheten, kan imidlertid være usikkert. Nemnda vil også legge til at denne typen sluk som her er brukt krever en meget nøyaktig utførelse når det legges for å få et tilfredsstillende resultat. 

For at det skal kunne konstateres grov uaktsomhet, må den representere et markert avvik fra vanlig forsvarlig handlemåte. Det må dreie seg om en opptreden som kan karakteriseres som sterkt klanderverdig. Det skal med andre ord ganske meget til for at grov uaktsomhet kan konstateres. Nemnda vil bemerke at en boligs baderom gjerne er det mest kostbare rom i et vanlig hjem. Det er helt avgjørende at dette fungerer - også over tid. Det er da viktig at alle spilleregler følges når et bad bygges opp og ferdigstilles. Slukrammen er her feilmontert. Den skulle og burde ikke ha vært kappet. I det minste et flertall i nemnda mener derfor at innklagedes opptreden her har vært uaktsom. Hva gjelder spørsmålet om det kan konstateres grov uaktsomhet, mener kun nemndas ene forbukerrepresentant at uaktsomheten er grov. Det må og skal stilles høye krav ved oppbygging og ferdigstillelse av et baderom, konstaterer denne representanten. Her har disse krav blitt forsømt på en måte som denne representanten ser på som grov. Nemndas flertall mener imidlertid at grensen mellom vanlig uaktsomhet og grov ikke er overskredet. Noen helt sikker årsakssammenheng mellom at veggfliser ble limt på først og slukrennen deretter kappet og de senere oppståtte problemer foreligger heller ikke. Klagen blir derfor å forkaste.

Nemnda vil legge til at et krav fra klageren i denne saken også etter all sannsynlighet er foreldet etter foreldelseslovens regler. Det skal her opplyses at det er fullt mulig at et krav kan være foreldet selv om en reklamasjonsrett fortsatt er i behold. For ikke-jurister kan det høres rart ut, men juridisk sett er dette ikke tvilsomt. Ut fra det resultat nemnda har kommet til er det imidlertid ikke nødvendig for nemnda å komme nærmere inn på foreldelsesspørsmålet. Det skal imidlertid legges til at den representant som mener at innklagedes opptreden kan karakteriseres som grovt uaktsom, uansett mener at et krav her er foreldet. Det innebærer at nemndas konklusjon blir enstemmig.

3) vedtak:

1) Klagen forkastes.

2) Avgjørelsen er enstemmig.

Under behandlingen og avgjørelsen har nemnda bestått av: Jens Petter Bull og Mathias Bjornes (Huseiernes Landsforbund), Martin Rynning og Trond Martinussen (Rørentreprenørene) og Peter Chr. Meyer (nemndas leder)

 

 

Håndverkerklagenemnda Postboks 5480 Majorstuen, 0305 Oslo.
post@handverkerklagenemnda.no

Personvernerklæring