Uenighet om tidsforbruket som klager mente var alt for høyt. Klager hadde ført nitid kontroll.

Klager hadde vært veldig nøyaktig med å føre all tid innklagede hadde vært hos ham som langt fra stemte med den tid han ble fakturert. Nemnda bemerket at klager nok hadde notert for lite tid på uttak av materiell og ikke godkjent for kjøring til og fra i tilstrekkelig grad. Det var lagt frem kjørebok av innklagede. Det er også slik at det kan arbeides med et oppdrag selv om ikke innklagedes montør var på oppdragsstedet. Det er noe som heter både planlegging og dokumentasjon. Samlet sett mente nemnda dog at klager hadde krav på et begrenset prisavslag. Kjøreboken var noe rotete og det virket som om det var blitt en del "omveiskjøring".

2) Nemndas vurderinger:

Innklagede har utført en relativt omfattende jobb for klageren. Ser man på det arbeid som er beskrevet i forhold til det timeforbruk som er oppført, er det noe vanskelig å vurdere dette. Så meget som 74 timer er lagt til grunn for faktureringen. Både kjørebok og timelister fremlagt samt også en detaljert timeoversikt m.m. fra innklagedes side. Disse viser etter nemndas syn en noe "rotete" ført kjørebok og  en timeføring som synes litt "uoversiktlig". Det er et faktum at klager (og klagers far) stort sett har vært til stede når innklagedes mann har vært i huset og ført en nokså nitid kontroll med når montøren både kom og gikk. Klager har derfor selv kommet til et betydelig overforbruk av førte timer med derav følgende overfakturering av såpass meget som 19 timer. Nemnda vil her bemerke at det ikke er slik at det utelukkende arbeides i den tid en montør faktisk er på arbeidsstedet. Det skal også både planlegges og dokumenteres - med etterarbeid. Dette er det ikke fakturert særskilt for. Klager har heller ikke i tilstrekkelig grad hensyntatt kjøring til og fra arbeidsstedet. Det er helt normalt og legitimt og fakturere for dette. Det er også slik at uttak av materiell og verktøy (alt som kan komme til å vise seg nødvendig ved et oppdrag, kan man ikke til enhver tid ha med seg i bilen) kan ta noe lenger tid en hva klager har lagt til grunn. Nemnda vil også bemerke at det selvsagt kan være slik at en montør jobber på flere arbeidssteder i løpet av en dag, noe som har vært tilfelle her. Da kan man imidlertid ikke fakturere kunden for all kjøring både til og fra. Man kan spørre seg hvordan de andre kundene da er blitt fakturert i løpet av disse dager? Nemnda bemerker også at klager er belastet "servicebil" 3 ganger i løpet av en dag. Det virker som noe dårlig planlegging som ikke bør belastes en kunde. Nemnda har også gått ganske nøye gjennom den fremlagte kjørebok. Denne viser etter nemdas syn en viss grad av "omveiskjøring". Samlet sett kan det se ut som om oppdraget mangler en samlet planlegging. Nemnda kan dog ikke se at det her er snakk om bevisst ført overforbruk av timer fra innklagedes side.

Selv om det er slik at det er noe vanskelig å vurdere den samlede nødvendige arbeidsmengde på dette oppdraget, er det nemndas oppfatning at den totale sum som fremkommer og er fakturert er i overkant i forhold til det som kan anses for å være rimelig og "gjengs priser". Selv om innklagede stort sett har hatt gode forklaringer på de timer som er lagt til grunn for faktureringen og det klager/klagers far har notert seg, sitter nemnda altså igjen med at det at det samlet sett har funnet sted en viss grad av overfakturering. Klager har selv kommet fram til at det er overfakturert 19 timer samt 3 ganger servicebil (a kr. 300,- pr. gang), og at det berettiger ham til et prisavslag på kr. 17.512,-. Av fakturaen er imidlertid holdt tilbake et beløp stort kr. 18.112,50. Samlet sett har nemnda kommet frem til at klager bør tilkommes et visst skjønnsmessig prisavslag, nærmere bestemt et beløp stort kr. 6.000,-. Når dette beløp trekkes fra det som er holdt tilbake er konklusjonen at klager må betale ytterligere kr. 12.112,50.

3) Vedtak:

1) Klager tilkjennes et prisavslag stort kr. 6.000,- slik at han betaler ytterligere kr. 12.112.50. 

2) Forøvrig avvises klagen.

3) Avgjørelsen er enstemmig.

 

Under behandlingen og avgjørelsen har nemnda bestått av:Jens Petter Bull og Annita Magnussen (Huseiernes Landsforbund), Lars Erik Lundgaard og Jon-Steinar Sjøvik Hanstad (NELFO) og Peter Chr. Meyer (nemndas leder). Det skal tilføyes at møtet ble gjennomført elektronisk.

Håndverkerklagenemnda Postboks 5480 Majorstuen, 0305 Oslo.
post@handverkerklagenemnda.no

Personvernerklæring