Klage over unødig høyt tidsforbruk

Saken gjelder:Reklamasjon på faktura for utførte elektroarbeider hos klageren i forbindelse med etablering av hybel i kjeller. Det reklameres på medgåtte timer som hevdes å være for høyt i forhold til "normaltid" på et slikt oppdrag.

1) Sammendrag av sakens faktisk stide. 

Innklagede utførte innstallasjonsarbeider hoe klageren i hans kjeller i forbindelse med ombygging til hybelleilighet. Innklagede hadde i forkant utført tilsvarende arbeider i et tilbygg  klageren fikk bygget i 1. etage. Dette arbeid startet opp rett før sommeren 2013. Ca en måned etter at dette arbeidet var ferdig, ble arbeidene i kjelleren påbegynt. Både disse arbeider og  de foregående var bestilt muntlig å skulle utføres etter regning. Arbeidene i tillbygget er fakturert og betalt. For hybel er fakturert kr. 148.316,- inkl. mva. Det er logget og fakturert for 146,5 timer. Det hevdes fra innklagedes side, og det synes også å være enighet om, at arbeidene på en måte ble "til under veien", uten utarbeidet tegningsgrunnlag. Det forelå hverken noe prisoversalg eller "budsjett" for arbeidene. Arbeidet besto i korte trekk av:

BOD - Å legge om kurser fra sikringsskap i 1. etasje til nytt sikringsskap i boden. Fjerning av gamle ledninger. opplegg for 2 taklamper og 3 stikkontakter.

BAD - Legge varmekabler i gulv, 6 lysspotter og 1 stikkontakt.

VASKEROM - Elektrisk opplegg til varmtvannsbereder, to stikkontakter og en taklampe.

KJELLERSTUE/KJØKKEN - 3 taklamper, montering av komfyr m/komfyrvakt og belysning under skap - 3 lamper.

EKSTRA - Det ble av andre lagt opp varmepumpe i boligen. Montør måtte sørge for det elektriske opplegg, først provisorisk og deretter permanent.

 

Klager mener at timebeskrivelsene tilsier at det ble arbeidet tilnærmet fulle dager hele tiden de dager montør var på stedet, hvilket man mener ikke er riktig. Klager mener at montør ofte bare var der noen timer før han gikk for dagen. Klager erkjenner dog at dette blir vanskelig å dokumentere og har derfor inhentet tilbud fra annen innstallatør for å få en vurdering av medgått tid. Det er ikke reagert på timesatsen. Mottatt tilbud basert på tegninger og beskrivelser på kr. 92.500,- inkl. mva. Ytterligere 3 andre har gitt tilbud, men på både kjeller og tilbygg. Disse "landet" på fra kr. 160.000,- til kr. 190.000,- Innklagede har fakturert tilsammen kr. 280.000,- for begge jobber. Klager har betalt det beløp på kr. 92.500,- som den eksterne tilbyder har gitt i pris på kjeller og holdt tilbake kr. 55.816,- som er differensen.

Det må etter dette legges til grunn at det er tidsforbruket det klages over, og at det hevdes å være vesentlig for høyt målt mot hva som må sees som "gjengs" for dette arbeidet. Innklagede mener bestemt at man hverken har logget eller brukt flere timer enn nødvendig. De hadde god kontroll med tidsforbruket og fulgte opp montøren meget godt. Innklagede fremhever at det var nødvendig å gjøre betydelige endringer "under marsjen". Arbeidet måtte utføres i flere "operasjoner" da det ikke var klart for elektriker i mere enn 1 rom ad gangen. Flere ganger måtte arbeidene gjøres om fordi oppdragsgiver ombestemte seg. Det fantes ingen tegninger, beskrivelser eller lignende. Jobben ble derfor til under veis med blanding av nytt og gammelt. Innklagede mener det ikke vil være fair for noen å forsøke å gi pris på arbeidet i etterkant.

Klager mener at endringene ikke var spesielt omfattende. Det var bare to tilfeller hvor arbeidet måtte gjøres om igjen på grunn av ombestemmelser. Øvrige forhold påpekt av innklagede mener klager ikke kan ha hatt særlig betydning for timeforbruket.

 

2) Nemndas vurdering av saken: 

Det er tidsforbruket det er klaget over. Det legges til grunn at det i forkant av arbeidene hverken forelå tegninger eller beskrivelser av de elektrikerarbeider som man ønsket utført. Det var andre arbeider som ble gjennomført i bygningen i samme periode, og det ble bare klargjort et rom ad gangen for elektriker. Dette forhold sammen med det faktum at en del av arbeidene måtte gjøre flere ganger (uten at det var innklagedes feil) og det var en del rot som elektriker måtte ordne opp med, medfører at det ikke synes å være et urimelig høyt tidsforbruk. Nemnda har kontrollert både timelister og materialforbruk og konstaterer at arbeidene var relativt omfattende. Det skal tillegges at når det gjelder klargjøring av faktum, har det vært klagers sønn som har formidlet klageres syn, men uten at han var til stede hverken før eller under arbeidene.  Både på grunn av dette forhold og på grunn av det faktum nemnda for øvrig finner bevist, blir det ikke rettferdig i forhold til innklagede å innhente tilbud i etterkant slik klager har gjort. Nemnda kan ikke se - alle forhold tatt i betraktning - at det har vært benyttet mer tid enn nødvendig for å utføre arbeidene.

Nemnda vil tillegge at innklagede som jo etterhvert må ha sett at det var dårlig planlagt og tilrettelagt, med hell kunne ha sagt fra - helst skriftlig - til klageren om at dette ville kunne komme til å fordyre arbeidene. Innklagede kunne således oppfyllt sin opplysnings- og veiledningsplikt etter håndverkertjenesteloven på en noe bedre måte, men uten at nemnda mener at dette idenne sak bør få rettslige konsekvenser for innklagede.

Vedtak:

Klagen avvises.

 

Avgjørelsen er enstemmig.

Håndverkerklagenemnda Postboks 5480 Majorstuen, 0305 Oslo.
post@handverkerklagenemnda.no

Personvernerklæring