Krav om prisavslag etter el-installasjon på grunn av påstått for høyt tidsforbruk.

Det oppsto uenighet mellom el-installatør og oppdragsgiver om forsvarlig tidsforbruk på oppdraget. Klager mente det var brukt unødig lang tid. Han sammenlignet blant annet med installasjon i brorens hytte i samme strøk og i samme tidsperiode. Det firma broren hadde brukt hadde også uttalt seg om hva de mente ville ha vært normalt tidsforbruk hos klageren på hans hytte. Innklagede viste blant annet til at det var meget små rom og høyt under taket, noe som vanskeliggjorde installasjonen. Det er heller ikke mulig å sammenligne to oppdrag på to forskjellige steder slik klager har gjort her.

2) Nemndas vurderinger:

Uenigheten mellom partene går på innklagedes tidsforbruk for det arbeid som innklagede firma ble engasjert for å gjøre hos klageren. Det skulle installeres strøm i hans hytte. Arbeidene skulle utføres etter regning og forbrukte materialer. Det er ikke klaget hverken på materialpriser eller på den timepris innklagede har beregnet. Det er sendt fra innklagede en spesifisert faktura med fakturagrunnlag. Grunnlaget oppgir timeforbruket fordelt mellom de to montører og lærling samt fordelt på de dager arbeidene ble utført. Det er notert tilsammen 86,5 timer for arbeidene over 7 dager.

Nemnda konstaterer innledningsvis at det alltid er vanskelig å vurdere tidsforbruk og derved også vanskelighetsgraden av utført arbeid i etterkant. Klageren har sammenlignet denne konkrete jobben med et installasjonsarbeid et annet el-firma hadde utført for hans bror på hans hytte i samme område. Denne hytten var meget større (120 m2 mot 29 m2) og det var 5 kurser og 30 punkter som skulle settes opp. Kostnaden for dette var på litt over halvparten av det han selv er blitt fakturert. Han har også spurt dette firma om hva de synes burde ha gått med av tid på hans lille hytte og fått oppgitt ca 60 timer + 25% påslag for uforutsette "ønsker". Til dette er å si at det nok er slik at det er mer tidkrevende med installasjoner der det er små rom og høyt under taket. I vår sak er det utvilsomt slik at hytten er liten og rommene små. Det er også så høyt under taket at gardintrapp måtte benyttes. Det var også slik at skap, kjøkken m.m. var installert før installatør kom til.

Det er nemndas syn at det er svært vanskelig, faktisk nesten umulig å sammenligne oppdrag i to helt forskjellige bygg. En vurdering fra et annet firma i etterkant hvor dette firmaet hverken har befart eller vært i kontakt med det firma som faktisk utførte jobben, gir heller intet godt grunnlag for konkludere med at tidsforbruket må ha vært uforsvarlig eller urimelig høyt.

Nemnda har fått tilsendt en rekke bilder av hytten både innvendig og utvendig samt skisser og beskrivelser som nemnda har studert. Slik nemnda ser det er tilfredsstillende forklaringer og beskrivelser gitt fra begge sider. Etter en samlet totalvurdering har imidlertid nemnda kommet til at oppgitt/notert timeforbruk for denne konkrete jobben ikke kan settes til side som uforsvarlig. Etter nemndas syn bør det i saker hvor medgått tid skal vurderes, være et visst "rom" for den håndverker som har gjort en jobb og hvor det tross alt er ført timelister og levert et forsvarlig underlag sammen med fakturaen, og hvor det i tillegg også er gitt en tilfredsstillende forklaring i etterkant. Nemnda konkluderer derfor med at det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å sette fakturaen til side eller å justere den ned.

3) Vedtak:

1) Klagen avvises.

2) Avgjørelsen er enstemmig.

 

Under behandlingen og avgjørelsen har nemnda bestått av : Annita Magnussen og Birger Olsen (Huseiernes Landsforbund), Lars Erik Lundgaard og Jon Steinar Sjøvik Hanstad (NELFO) og Peter Chr. Meyer (nemndas leder)

Håndverkerklagenemnda Postboks 5480 Majorstuen, 0305 Oslo Telefon: 23 08 86 60
post@handverkerklagenemnda.no

Personvernerklæring