Krav om prisavslag/erstatning overfor rørbedrift fordi deler av en rørledning var blitt lagt uten forskriftsmessig fall. Spørsmål om det var reklamert for sent.

Saken gjaldt reklamasjon fordi deler av en rørledning i grunnen var lagt uten forskriftsmessig fall. Nemnda kom enstemmig frem til at det var blitt reklamert for sent. Det var gått ca 9 måneder fra det forelå en rapport hvor manglen ble påvist og frem til det faktisk ble reklamert. Dette var for sent selv om saken det gjaldt var meget kompleks.

2) Nemndas vurderinger:

Nemnda skal innledningsvis nevne at denne saken utvilsomt er kompleks. Det gjelder både fordi arbeidene det klages over ble gjennomført så langt tilbake som i 2017, men også fordi det i samme tomteområde i 2021 viste seg at et større sameie somogså eier de fellesområdene hvor klagers eiendom ligger, fikk pålegg fra Vann- og Avløpsetaten (V&A) om å utbedre felles avløpsledninger frem til kommunens egen ledning. Det var dette pålegget som medførte at det ble satt i gang undersøkelser i hele området for å kartlegge den totale situasjon for avløpsledningene, herunder klagers og klagers 3 naboers som alle er en del av denne klagen.

Innklagede har helt fra det ble reklamert fra klagerens side hevdet at det uansett er reklamert for sent. Nemnda har sett det som mest praktisk å ta stilling til denne anførselen først, siden en avgjørelse i innklagedes favør av dette spørsmålet vil gjøre det unødvendig å ta konkret stilling om det overhode foreligger en mangel som klager kan påberope seg.

Det er utvilsomt slik at det ikke ble reklamert før ved skriv av 29.03.22. Det ble imidlertid gjennomført en kameraundersøkelse i området initiert av det større sameiet som er nevnt ovenfor i første halvår 2021 for å kartlegge tilstanden på alle de rørene som den gang lå i grunnen og som kommunen hadde gitt pålegg om utbedring av. Det var denne undersøkelsen som avdekket at ca 1 meter av det "nye" rør som ble lagt i grunnen i forbindelse med oppgradering av klagers bolig faktisk lå med en svank hvor det sto vann. Ca 50% av røret var i dette området fylt med vann. Nemnda vil skyte inn at det er i strid med forskriftene å legge et avløpsrør uten tilstrekkelig fall. Innklagede hevder her at dette faktisk ble akseptert av klager. Det er selvsagt mulig, men det er ikke lagt frem noe tilfredsstillende bevis eller på noen måte sannsynliggjort at klager ble gjort kjent med dette og faktisk aksepterte det før igjenfylling. Skulle en slik anførsel ha nådd frem, burde det firma som utførte arbeidene ha sørget for at godkjenneslen ble gitt skriftlig. Så er ikke tilfelle her.

Den første kameraundersøkelsen som ble foretatt forsommeren 2021 resulterte i en rapport som er datert 26.06.21. Her kan man se svanken. Klager sier selv i reklamasjonskrivet at: "Fra Avavis side var dette et meget overraskende funn da de hadde blitt informert om at dette røret var ganske nylig lagt av et presumtivt profesjonelt og seriøst firma." Slik nemnda ser det, innebærer dette at det ganske klart fremgikk av rapporten at det her var funnet noe som det kunne være grunnlag for å forfølge overfor det firma som hadde utført arbeidene. Til tross for dette ble det altså ikke rettet noen reklamasjon til innklagede som var det firma som sto som ansvarlig overfor klageren, før 29.03 året etter. Nemnda vil her tilføye at klager aldri har hevdet at hun ikke fikk tilgang på rapporten før lang tid senere, kun at det først var da det større sameiet klagers eiendom er en del av etter råd fra et konsulentfirma foretok ytterligere kameraundersøkeler og oppgravinger og det ble konkludert med det samme, nemlig at det røret vi har til behandling i denne klagen lå med en svanke, at hun følte hun hadde godt nok grunnlag for en reklamasjon. Det skal tilføyes at  klager også har anført at en tidligere reklamasjon ikke ville ha ført til noe som helst. Dette på gunn av den holdningen man ble møtt med fra innklagedes side etter eklamasjonen. Klager mener også at det er reklamert innenfor rimelig tid for en forbruker. At det er reklamert innenfor den absolutte siste fristen i loven (5 år) er det dog ingen tvil om.

Nemnda er ikke enig med klager i at reklamasjonsfristen er overholdt. Allerede da den første rapporten forelå var det kommet frem tilstrekkelige opplysninger til at det hadde vært fullt mulig i det minste å fremsette en såkalt "nøytral" reklamasjon hvor man kunne ha sagt at man ville komme tilbake etter at ytterligere undersøkelser var blitt gjennomført. Det ble ikke gjort. Riktignok er det slik at en forbruker skal ha rimelig tid på seg, og situasjonen her var utvilsomt kompleks. Nemnda har all sans for det. Men ca 9 måneder fra den første rapporten forelå og feilen faktisk ble oppdagt og frem til reklamasjon fremsettes, er likevel klart utover det som rettspraksis og juridisk teori aksepterer. Nemnda mener således at reklamasjonen er avgitt forsent i forhold til hva som kan karakteriseres som "innenfor rimelig tid", jfr. håndverkertjenestelovens §22 nr. 1. Konsekvensen av dette er at kravet er tapt. Nemnda vil legge til at den ikke ser at det her er sannsynligjort at det skal ha foreligget grov uaktsomhet fra utførendes side slik at reklamasjonsfristene ikke lenger gjelder. Klagen blir derfor å forkaste.

3) vedtak:

1) Klagen forkastes.

2) Avgjørelsen er enstemmig.

 

Under behandligen og avgjørelsen har nemnda bstått av: Desirèe Bjørne-Larsen og Jens Petter Bull (Husiernes Landsforbund), Torhild Engh og Christian Albert Eng (EBA) samt Peter Chr. Meyer (nemndas leder)

Håndverkerklagenemnda Postboks 5480 Majorstuen, 0305 Oslo Telefon: 23 08 86 60
post@handverkerklagenemnda.no

Personvernerklæring