Direkte krav mot tidligere leverandørledd - påstand både om mangelfull utførelse og for høyt timeforbruk.

Klager reiste krav direkte overfor maler som hadde fungert som underleverandør i forbindelse med oppussing av et soverom. Det var også anført for høyt tidsforbruk. Nemnda konstaterte at direkte krav kan reise mot tidligere leverandørledd, men bare mangelskrav. Uansett mente nemnda at tidsforbruket, selv etter betydelige reduksjoner fra innklagedes side, fortsatt var noe høyt, men tross alt innenfor det forsvarlige. Nemnda mente for øvrig at innklagede måtte forestå utbedring uten kostnad for klager. Dette kunne gjøres på en relativt enkel og lite kostnadskrevende måte.

2) Nemndas vurdering av saken:

Spørsmålet for nemnda er både om den pris innklagede har forlangt er for høy i forhold til hva den burde ha vært og om arbeidene er tilfredsstillende utført. Klagen gjelder ikke timeprisen, men timeforbruket.

Klager har valgt å reklamere direkte til det malerfirma som utførte arbeidet. Dette selv om det aldri var noe avtaleforhold mellom malerfirmaet og klageren. Malerfirmaet var engasjert som underentreprenør for den byggmester som hadde påtatt seg oppdraget.Det følger av håndverkertjenestelovens §27 at en forbruker har anledning til å gjøre krav gjeldende direkte mot tidligere leverandørledd. Det er imidlertid slik at et direkte krav mot en underentreprenør som her er reiset, bare gjelder krav på grunn av påståttt mangelfullt arbeid. Det kan altså ikke reises direkte krav på grunn av for høyt tidsforbruk. Et slikt krav må eventuelt reises mot kontraktsparten, her byggmesterfirmaet. Nå skal det tilføyes at klager også har reist krav på utbedring. Dette er et mangelskrav som kan reises direkte mot malerfirmaet. Krav på grunn av påstått for høyt tidsforbruk, stiller seg derimot annerledes. Nå ser imidlertid nemnda det slik at dette i denne saken ikke spiller noen rolle. Nemnda har også vurdert tidsforbruket. Det kan umiddelbart synes som om dette er noe høyt. Nå er det imidlertid slik at det kan være meget tidkrevende og heller ikke så rent enkelt å fjerne gammel tapet og tilrettelegge for fiberduk og derav følgende malerarbeider. Det er svært vanskelig i forkant å kunne si hvor meget tid som vil gå med til en slik operasjon. I denne sak ble det imidlertid utvilsomt brukt ganske lang tid. Det ble erkjent fra innklagede at man hadde valgt feil løsning/metode i startfasen. Det kan også være at den person som opprinnelig ble satt til å gjøre jobben ikke hadde den nødvendige kompetanse på dette området. Innklagede erkjente imidlertid dette "under marsjen" og innvilget en dags fradrag samt kr. 50,- pr. time i fradrag for vedkommende person. Samtidig ble det sendt en annen person for å ferdigstille. Rent faaktisk ble det trukket fra mer ved at timeprisen ble redusert med så meget som kr. 150,- pr. time Det fradrag som er gitt representerer derfor tilsammen kr. 9300,- inkl. mva. Til tross for dette synes et timeforbruk på tilsammen 62 å være noe høyt, men dog innenfor det akseptable.

Klager opplevet at det nærmest omgående etter ferdigstillelse oppsto "kryp" i alle hjørner. Det er derfor også krevet vederlagsfri utbedring. Den lokale skjønnskomitè har vurdert arbeidene og konkludert slik: "Her er det ingen feil på utførelse som maler kan klandres for. At det oppstår krymp/sprekkdannelser i hjørner, kan ikke maler lastes for." Nemnda er enig med komiteen i at kryp lett oppstår når man har å gjøre med sponplater. Det er vanskelig å klandre maler direkte for dette. Nemnda synes imidlertid at forholdet kunne ha vært nevnt for oppdragsgiver når man var klar over at det var sponplater det skulle arbeides med. Det er ikke opplyst at dette har vært kommunisert hverken av byggmester eller av maleren selv, det være seg direkte overfor klager eller overfor sin egen kontraktspart, byggmesterfirmaet. Som kontraktspart var det byggmester som burde ha opplyst klager om dette.Det er også slik at det er fullt mulig å utbedre "krympproblemene" på en relativt enkel og rimelig måte med fugemasse og derav følgende "flekkmaling". Det skal også nevnes at nemnda har sett bilder, og det ser ikke spesielt pent ut der det har sprukket opp. Nemnda har også fortsått det slik at innklagede selv har foreslått å utbedre. Hvorfor dette da ikke er gjort, stiller nemnda seg noe undrende til.

3) vedtak:

1) Innklagede forestår utbedring av malerarbeidene med fugemasse og flekkmaling på den måte som innklagede selv finner faglig   forsvarlig. Utbedringen skal skje uten kostnad for klageren.

2) Forøvrig avvises klagen.

 

Nemnda har under behandlingen og avgjørelsen bestått av: Annita Magnussen og Jens Petter Bull (Huseiernes Landsforbund), Fredrik Frøshaug og Stein Hesstvedt (MLF) og Peter Chr. Meyer (nemndas leder)

 

Håndverkerklagenemnda Postboks 5480 Majorstuen, 0305 Oslo Telefon: 23 08 86 60
post@handverkerklagenemnda.no

Personvernerklæring