Uenighet om pris på elektrikertjenester. Spørsmål om logget timeforbruk og bruk av lærling.

Uenighet om prisberegningen for den del av et oppdrag som skulle utføres i henhold til medgått tid. Klager mente at oppdraget ikke tilsa behov for utførelse av mer enn 1 person slik at han ikke skulle betale for lærling. Det var også spørsmål om timeføringen og om det beløp som ble fakturert var "til gjengs priser" og "rimelig" i forhold til det oppdrag som ble utført.

2) Nemndas vurderinger:

Nemnda konstaterer at dette er et oppdrag delvis til fast pris og delvis i.h.t. regning. Klager hadde meddelt at det sameie hans bolig var en del av normalt brukte et elektrofirma som kunne levere "installasjon av komfyrvakt" for kr. 3.500,- "alt inklusive". Innklagede meddelte klager over telefon at de kunne "matche" denne prisen, hvilket de også har gjort. Den øvrige del av oppdraget, opplegg for LED belysning på klagers terrasse samt det ekstra arbeid som det viste seg var nødvendig å utføre i forbindelse med at klager ikke hadde korrekt opplegg for tilkopling til en separat komfyr, ble utført etter medgått tid.

Avtalen mellom partene ble inngått muntlig, men den ble meget raskt bekreftet pr. mail av innklagede med ordrebekreftelse med timepriser m.m. samt henvisning til firmaets alminnelige leveringsbetingelser. Det kom aldri noen protester mot dette fra klagers side. Det skal tilføyes at da innklagede på stedet fant ut at det var nødvendig med tilleggsarbeide for å gjennomføre forgreningen, ble det også sendt en revidert bekreftelse. Nemnda vil her bemerke at en slik måte å bekrefte et oppdrag på er forbildelig. Et hvert oppdrag bør bekreftes skriftlig, pr. mail eller på annen adekvat måte.

Nemnda vil i det følgende først se på den tid som er gått med på oppdraget. Dernest vil bli tatt opp spørsmålet om bruk av lærling. Til slutt vil også nemnda foreta en vurdering av rimeligheten av den totale pris for den del av arbeidet som skulle utføres etter medgått tid.

Innklagede har opplyst at de fører elektronisk kjørebok. De har der notert 5,5 timer for både montør og lærling. Det opplyses at det føres kjøretid mellom kontor/hjem og oppdragssted og til grossist for å hente utstyr/deler. Det opplyses også at påbegynt ny halvtime føres med en halv time. Etter nemndas syn har innklagede her opptrådt slik det er vanlig praksis i bransjen, og nemnda kan ikke se at en slik opptreden hverken er urimelig eller uforsvarlig. Det skal legges til at under saksforberedelsen ble det avdekekt at innklagede kan ha kommet i skade for å føre i underkant av en halv time for meget da kr. 3.500,- for "installasjon av komfyrvakt, alt inklusive" også må innbefatte avhenting av komfyrvakt hos grosssist. Innklagede har derfor meddelt nemndsleder at 1/2 time vil bli kreditert.

Innklagede spurte ikke direkte i forbindelse med at oppdraget ble avtalt at de hadde til hensikt å benytte seg av lærling sammen med montør. Dette fremgår imidlertid klart av innklagedes alminnelige leveringsbetingelser som klager var gitt tilgang til. Det er greit nok at han ikke har brydd seg med å ta disse ut og lese dem, men det må i såfall være klagers eget ansvar. Det skal tilføyes fra nemndas side at klager selv var til stede da to mann annkom fra innklagede firma. Han både kunne og burde da ha sagt fra hvis han ikke ønsket at lærlingen skulle være med på oppdraget. Det skal legges til at det fremgår av dokumentene at anførselen om bruk av lærling først ble fremmet relativt sent i prosessen. Det styrker ikke klagers sak på dette punktet. Noe annet er at det alltid kan være anbefalelsesverdig for en oppdragsmottaker å spørre direkte i forkant av oppdraget om oppdragsgiver ser det som greit at lærling medbringes på oppdraget og faktureres for. Noe krav om dette er det imidlertid vanskelig å stille. Det er den samlede regning som må fremstå som "rimelig" og til "gjengs priser" uavhengig av hvor mange personer som utfører oppdraget.

Den del av et oppdrag som skal utføres i.h.t. medgått tid må alltid være til "gjengs priser". De håndverkere som utfører arbeid basert på timepris bør alltid selv før det faktureres vurdere om medgått tid fremstår som forsvarlig basert på den jobb som er utført, med bakgrunn i omfang, vankelighetsgradd m.m. Basert på de opplysninger som foreligger i denne saken er det nemndas oppfatning at den pris som er tatt fremstår som rimelig.

 3) vedtak:

1) Klagen tas ikke til følge, men slik at klager krediteres for 1/2 time, jfr. premissene foran.

2) Avgjørelsen er enstemmig.

 

Under behandlingen og avgjørelsen har nemnda bestått av: Annita Magnussen og Jens Petter Bull (Huseiernes Landsforbund), Lars Erik Lundgaard og Jon Steinar Sjøvik Hanstad (NELFO) og Peter Chr. Meyer (nemndas leder). Møtet ble gjennomført digitalt.

Håndverkerklagenemnda Postboks 5480 Majorstuen, 0305 Oslo.
post@handverkerklagenemnda.no

Personvernerklæring