Uenighet om klager kunne kreve dekket av innklagede utgifter til termofotografering samt noen andre mindre forhold.

Klager engasjert innklagede til utbedring av deres elektriske anlegg, herunder skifte sikringer, oppgradere kurser og sørge for jording. Etter ferdigstillelse slo jordfeilbryter på badet ut. I stedet for å kontakte innklagede, ble et firma engasjert for termofotografering. Klager trodde feilen måtte ha sammenheng med en feil på varmekabler på hans bad. Etter rep. av varmekabler i gulv (som innklagede ikke hadde hatt noe med), slo jordfeilsbryter på soverom ut. Klager kontaktet igjen samme firma for termofotografering. Først nå fant klager selv ut at det ikke var lagt jordkabel på hans soverom. Klager fikk ikke medhold i å belaste innklagede for utgiftene til termofotograferingen. Innklagede ble pålagt å utføre enkelte mindre utbedringer.

2) Nemndas vurderinger:

Oppdraget ble gitt 26.06.18 og fullført samme høst med fakturering 04.09. Det ble klaget (reklamert) først ved klage direkte til håndverkerklagenemnda den 08.12.18. Det kan være et spørsmål om dette er tilstrekkelig, både at det ikke er reklamert tidligere og at reklamasjonen når den først skjer blir gjort i form av klage til nemnda og ikke direkte overfor utøvende håndverker. Nemnda er dog av den oppfatning at reklamasjonen må anses rettidig. Det kan ikke forlanges at en forbruker når det gjelder et oppdrag som dette, selv uten videre skal kontrollere og finne ut av at ikke alt han hadde betalt for var utført fullt ut. Nemnda ser her bort i fra manglende kursfortegnelse hvor klager nokså raskt sa fra i mail direkte overfor innklagede. Det samme gjelder de "åpne punkter" hvor nemnda legger til grunn at det ble reklamert (også i tide) direkte overfor utøvende elektriker som også hadde lovet å utbedre. Nemnda ser det ikke slik at klager burde ha funnet ut av mulig manglende jordingskabel på soverom da Alfa Termografi AS ble kontaktet på grunn av feil ved varmekabler på badet. Nemnda kan ganske enkelt ikke se noen nødvendig sammenheng mellom disse to forhold. Nemnda finner også å akseptere at reklamasjonen rettes direkte til nemnda. Innklagede får deretter meget rask beskjed og har i den forbindelse lite å klage på. Det skal tilføyes at da jordfeilbryteren på soverommet slo ut, burde nok klager ha kontaktet innklagede og ikke - nok en gang - Alfa. Nemnda vil også legge til at klager ikke kan bli hørt med at innklagede var umulig å få tak i. Det er kun dokumentert 1 reklamasjon skriftlig, nærmere bestemt 19.02.19 hvor klager tok opp bare et forhold, den manglende kursfortegnelsen.

Ved 2. gangs "besøk" av Alfa ble det konstatert at det ikke var noen feil med varmekablene på badet og at Alfa da mente at det måtte være en jordingsfeil et annet sted. Først da skrudde klager ned lampen på soverommet (hvor jordfeilsbrytwer hadde slått ut) og oppdaget at det der overhode ikke var lagt jordingskabel der. Dette er åpenbart en feil som innklagede er ansvarlig for. Klager har betalt for slik kabling også der. Når dette er sagt, vil nemnda bemerke at det på ingen måte er klart at det er den manglende jordingskabel som er årsaken til at jordfeilsbryteren knyttet til soverommet slår ut. Lampen som sådan, som er skrudd ned, kan ha medført "lekkasjestrøm". Det kan også være annen feil (som ikke innklagede nødvendigvis er ansvarlig for). Det er ikke slik at en jordfeilsbryter må slå ut hvis det ikke foreligger en jordet kabel.

Klager har krevet å få refundert sine utlegg til Alfa Termografi først med kr. 4.109,- og deretter med kr. 2.824,- tilsammen kr. 6.933,-. Nemnda er ikke enig i dette. Den første faktura fra Alfa gjelder "opphugg og reparasjon på varmekabel" samt "flisearbeid". Det har altså åpenbart vært en feil på varmekablene og nemnda kan ikke se at dette kan belastes innklagede i denne saken. Det samme gjelder da Alfa ble kontaktet andre gang da bryteren på soverommet slo ut. Da burde innklagede ha vært kontaktet, ikke Alfa. At klager valgte dette, må han selv bære ansvaret for. Klager kan ikke høres med at det da var umulig å få tak i innklagede. Han forsøkte ikke i det hele tatt.

Nemnda er imidlertid enig med klager i at det må utarbeides og leveres en kursfortegnelse. Dette burde innklagede ha besørget gjort for lenge siden. Det samme gjelder utbedring av de åpne punktene på klagers kjøkken. Innklagede må også levere jordet kabel på soverom, noe klager har betalt for, men ikke fått. Det som her er nevnt må utføres kostnadefritt for klager.

3) vedtak:

1) Innklagede besørger utarbeidet og levert kursfortegnelse, reparerer åpne punkter på kjøkken samt besørger lagt jordingskabel på  hans soverom. Arbeidene utføres uten kostnader for klager.

2) Forøvrig avvises klagen.

3) Avgjørelsen er enstemmig.

 

Under behandlingen og avgjørelsen har nemnda bestått av: Annita Magnussen og Jens Petter Bull (Huseiernes Landsforbund), Lars Erik Lundgaard og Jon Steinar Sjøvik Hanstad (NELFO) og Peter Chr. Meyer (nemndas leder). Møtet ble gjennomført digitalt.

 

 

Håndverkerklagenemnda Postboks 5480 Majorstuen, 0305 Oslo.
post@handverkerklagenemnda.no

Personvernerklæring