Handverkerklagenemnda >

Protokoll i sak 1/14 med rådgivende vedtak fra møte 16. juni 2014

Saken gjelder: Reklamasjon over utførte malerarbeider i leilighet tilhørende forbrukeren. Det hevdes at arbeidene er mangelfullt utført.

Klagen er datert 22. januar 2014

1. Sammendrag av sakens faktiske sider

Forbrukeren ønsket deler av sin leilighet pusset opp. Leiligheten er en borettslagsleilighet. Forbrukeren innhentet først et prisoverslag fra et malerfirma. Arbeidene er beskrevet slik i skriv fra malerfirmaet til forbrukeren:

«Hei

Her har du oppsett og pris på oppussing av leiligheten din i borettslaget.

Tak i stue og kjøkken:

Sprekker blir fuget og sparklet, deretter blir takene malt 2 strøk hvit.

Vegger i stue, gang og kjøkken:

De blir pusset, sparklet, fuget og deretter malt 2 strøk akryl maling.

Pris for ovenstående: kr. 32.000,- eks. moms.

Kan legge parkett på gulvet og ordne en god pris til deg på parketten.

Oppstart etter nærmere avtale.

Mvh
Malefirma»

Arbeidet gjaldt tak, vegger og vinduer/listverk i stue, kjøkken og ganger (åpen løsning på 63 m2 gulvflate med noe skråtak) der alt skulle sparkles/fuges, pusses og males 2 strøk. Innklagede ble også kontaktet av forbrukeren for konkurrerende tilbud. Det er hevdet av forbrukeren og ikke bestridt av innklagede at sistnevnte fikk se tilbudet fra malerfirmaet. Det skjedde under befaring mellom de to i leiligheten 12-03-12. Partene inngikk da en muntlig avtale. Innklagede påtok seg å utføre det beskrevne arbeid for en noe høyere pris enn hva malerfirmaet hadde tilbudt, men som et maksimumsbeløp med arbeid i henhold til timelister. Maksbeløpet lød på kr. 43.750,- inkl. mva. Dette synes heller ikke bestridt av innklagede. Det ble ikke inngått noen skriftlig avtale eller gitt noen form for bekreftelse.

Arbeidet ble påbegynt og for største delen utført i perioden 23.04 – 03.05.12. Det ble utført av sønn til malermesteren. Resterende del av arbeidet var forutsatt utført etter at parketten var lagt. Det ble derfor sendt en a konto faktura på kr. 40.000,- uten at arbeidene var ferdige. Fakturaen ble betalt av forbrukeren. Fakturaen er datert 22.06.12.

Det oppsto problemer i forbindelse med leggingen av parkettgulvet, og det fremgår at arbeidene ble gjort flere ganger. På grunn av reisefravær til Nord Norge fra forbrukerens side ble ikke malerarbeidene vurdert før ved felles befaring 30.11.12. Her var både forbrukeren og innklagede (som altså ikke var den som hadde utført arbeidene) til stede. Forbrukeren påviste her flere mangler han mente forelå ved arbeidene. Det hevdes av forbrukeren (ikke bestridt av innklagede) at malermesteren var sterkt negativ til kritikken, men påpekte at de ikke var ferdige og at forbrukeren måtte komme tilbake slik at innklagede kunne avslutte arbeidene så snart gulvet var ferdigstilt. Først 19.08.13 skjedde dette, og forbrukeren ringte da omgående til innklagede for å avtale tidspunkt for avslutning av malerarbeidene. Innklagede kom først 03.10.13 for å se på arbeidene og hva som skulle gjøres. Det fremkom der ingen enighet mellom partene om hva som var kritikkverdig/mangelfullt, men de var i det minste enige om malermesteren skulle komme tilbake for å foreta utbedring/ferdigstillelse av arbeidene noen dager senere. Det kan se ut som om innklagede allerede da mente at arbeidene var godt nok utført, men det er noe vanskelig å si med sikkerhet ut fra dokumentasjonen. Et generelt problem er i den forbindelse at skikkelig tilsvar fra innklagede mangler fullstendig. Forbrukeren opplyser at malermesteren kom tilbake 09.10 og arbeidet i leiligheten i ca. 3,5 timer. Etter dette ble forbrukeren fortalt at innklagede da anså seg ferdig med sitt oppdrag. Det hevdes fra forbrukerens side at han ba om – og ble lovet – en avregning på hele arbeidet med spesifiserte timelister. Noe slikt er aldri mottatt. Forbrukeren var av den oppfatning at arbeidene fortsatt var mangelfulle og har spesifisert manglene i et skriv til en skjønnskomite som han ville bringe inn for vurdering av arbeidene. Denne komite var på befaring i leiligheten og fattet sin avgjørelse som ble meddelt forbrukeren i skriv av 15.11.13, hvor det ble konkludert: «Malerarbeidet er utført etter Norsk Standard 3420 – T, og vi mener det ikke er grunnlag for klage». Ingen av forbrukerens anførsler og ankepunkter er referert i avgjørelsen og derfor heller ikke kommentert.

Forbrukeren har deretter klaget til Klagenemda for håndverkertjenester for fast eiendom ved klage av 22.01.14. Han har anført at han mener at malerarbeidene er mangelfullt utført og at han prinsipalt ønsker prisavslag, subsidiært utbedring.

Forbrukeren har anført at det foreligger en lang rekke mangler listet opp i skriv knyttet til oversendte bilder samt en skisse forbrukeren har utarbeidet, så som synlige stifthull etter bilder og ledninger i vegger og lister, manglende og mangelfull sparkling, sprekker i tak som skulle tapes og sparkles, tynn maling, flekker av veggmaling på hvite lister, feil farge på veggen m.m. Verd å merke seg er at innklagede ikke nevner at det skulle sparkles samt kun nevner fuging av «større sprekker».

Innklagede har så langt ikke gitt noen kommentarer, men vist til den lokale skjønnskomites vurdering. I følge Forbrukeren selv skal han ha uttalt under felles befaring da arbeidet skulle gjenopptas etter at gulvet var lagt at «hvis jeg hadde visst at arbeidet var hos deg, ville jeg ikke påtatt meg oppgaven.»

Innklagede har den 05.06.14 kommet med noen skriftlige kommentarer gående ut på at de mange bilder forbrukeren har tatt, ble vist for skjønnskomiteen på storskjerm under befaringen med skjønnskomiteen. Dette ble begrunnet med dårlig lys, noe innklagede ikke er enig i. Det var mer enn tilstrekkelig lys til å kunne vurdere arbeidene. Det er ikke gitt noen kommentarer til bildene. Det er også opplyst at sønnen er meget erfaren maler som har jobbet i firmaet i 22 år. Det sies intet om han er faglært.

 

2. Nemdnas vurdering av saken

Klagenemda treffer sitt rådgivende vedtak ut fra det skriftlige grunnlag som er presentert, herunder der slike finnes, også fotografier.

Nemnda har studert de fremlagte bilder og har lagt til grunn som avtalt mellom partene den beskrivelse av oppdraget som fremgår foran under faktumgjennomgangen av det prisoverslag som forbrukeren først innhentet fra et annet malerfirma og som ble forevist innklagede.

Den lokale skjønnskomite har etter befaring 05.11.13 kun konstatert at arbeidet er utført i henhold til NS 3420-T. Nemnda er ikke enig i denne konklusjon. Det ble riktig nok foretatt noe utbedring i forbrukerens leilighet i forbindelse med at innklagede skulle ferdigstille arbeidene etter at gulvene var blitt lagt, men det fremstår som åpenbart for nemnda at en god del arbeid gjenstår før man kan si at resultatet fremstår som fullt tilfredsstillende. Formålet med å male en bolig er å bevare og forskjønne. Forbrukerens bolig fremstår etter at malerfirmaet har sagt seg ferdig, fortsatt med svært synlige sprekker og hull som ikke skal forekomme. Hvis innklagede har ment at de foreliggende sprekker ikke skulle dekkes som en del av oppdraget, burde han tatt forbehold da han påtok seg det. En profesjonell aktørs opplysningsplikt er i så fall ikke overholdt. Det synes også som om malingen ikke har dekket skikkelig alle steder. Man ser også dårlige utsparinger samt en god del unødig «malingsøl». Dette medfører at arbeidet samlet sett fremstår som ikke tilfredsstillende utført.

Nemnda har kommet til at forbrukeren har krav på et prisavslag. Nemda har foretatt en konkret vurdering ut fra leilighetens størrelse, basert på akkordtariffen for malerfaget. Prisavslaget settes til kr. 5000,- inklusiv mva. det innebærer at forbrukeren ikke skal betale fakturaen på kr. 1948,- og i tillegg skal motta i retur fra innklagede et beløp stort kr. 3052,-. Det skal tilføyes at nemnda ser det slik at innklagedes rett til utbedring etter loven ansees forspilt.

Nemnda vil også legge til at innklagede kan kritiseres for måten forbrukeren er blitt behandlet på. Uansett hva en profesjonell aktør måtte mene om en forbruker som ikke er fornøyd med hans arbeid, har forbrukeren krav på å bli behandlet med et minimum av respekt samt på få et konkret svar på sine klager innenfor en rimelig tidshorisont.

Nemndas rådgivende vedtak er enstemmig.

 

3. Konklusjon:

  • Forbrukeren trenger ikke betale faktura 3392 stor kr. 1.948,-
  • Innklagede refunderer klageren et beløp stort kr. 3052,-

 

Nemda hadde slik sammensetning ved behandlingen av saken: Peter Chr. Meyer (leder), Line A. Parelius, Jens Petter Bull, Tore Knudsen og Tony Støkkebo.

Håndverkerklagenemnda Postboks 5480 Majorstuen, 0305 Oslo.
post@handverkerklagenemnda.no

Personvernerklæring