Protokoll i sak 9/16

Nemndas vurdering av saken:

Klageren hadde behov for å få malt opp veggene i entreen  i sin borettslagsleilighet etter at gamle nettverkskabler var blitt fjernet av et firma ved omlegging av kabelnetter. Det ble da revet av til dels store biter av tapeten flere steder fra taklister nedover veggene. Det aansvarlige firma aksepterte å bekoste kostnadene med oppretting av vegger herunder fjerning av all gammel tapet, grunning, sparkling og maling. Ny tapet skulle ikke påføres. Innklagede ga et tilbud på arbeidene stort kr. 13.125,- inkl. mva. Tilbudet ble gitt direkte overfor klager som selv skulle stå ansvarlig for oppgjøret til malerfirmaet. Når arbeidene først skulle gjøre, ønsket klager også å få malt taket, noe det også ble gitt tilbud på, kr. 1950,- inkl. mva.

Klager mener at det ble sagt meget klart fra hennes side at all gammel tapet først måtte fjernes. Hun hadde i forkant konsultert en bekjent som var byggmester og som hadde uttalt at dette var helt nødvendig for å få et godt resultat. Klager hevder ytterligere at det også ble sagt av henne at siden det var relativt lavt under taket i entreen, var det viktig at det ble brukt en halvblank maling, ikke helt matt. Tilbudet fra innklagede hadde beskrevet matt maling der.

Arbeidene startet opp 19.01.15 og ble ferdigstillet 8 dager senere. Klager hevder, noe som innrømmes av innklagede, at all tapet ikke ble fjernet, kun de deler man faglig sett mente var nødvendig og forsvarlig. Klager reklamerte etter hvert over arbeidene. Deler av tapeten hadde svellet opp og løsnet fra underlaget mange steder. Betydelige sprekker hadde oppstått. Det var også flere andre mangler utover at klager mente at arbeidene rent generelt fremsto som slurvet utført. Veggene var ikke blitt jevne, listverk som ikke skulle males var blitt malt, det var maligssøl og flekker på dørkarmer m.m.  Klager mente at det ikke ville bli tilfredsstillende med forsøk på ren utbedring. Arbeidene måtte etter hennes syn gjøres helt på nytt. Hun var mest opptatt av at man til tross for hennes helt klare instruksjoner ikke hadde fjernet all tapet før man begynte med grunning m.m. Hun hadde presisert dette igjen "under marsjen", men følte at hun ble overkjørt. Innklagede aksepterte ikke at arbeidene måtte gjøre på nytt, men tilbød å kreditere begge fakturaer, hvis man da kunne være helt ferdige med saken. Dette ble ikke akseptert av klager.

Det ble også reklamert over malingen av taket med matt maling. Klager hevder at hun sa fra helt klart om dette selv om det i tilbudet sto beskrevet matt maling. Innklagede mener på dette punkt at de to diskuterte temaet på stedet og at klager da godtok matt maling som maler anbefalte som den beste løsning.

Utover malerarbeidene hevder klager at innklagede har ødelagt hennes baderomsmøbler (servant og boblebad) ved å rengjøre malerutstyr som pensler m.m. der. Disse møbler som var helt nye i 2009 fremsto - hevder klager -  etter at maleren var ferdig i sterkt forringet tilstand med malingrester, hakk, flekker, skjolder, stygge render m.m. Det har ikke lykkes i etterkant å få bragt servant og boblebad tilbake i akseptabel tilstand. Klager mener derfor at innklagede må erstatte henne hva det koster med fjerning av møblene og innkjøp samt installasjon av nye, samlet etstimert til kr. 60.950,-. Innklagede har bestridt å ha brukt badeomsmøblene til rengjøring av utstyr, men har senere erkjent at servanten likevel ble benyttet. Nemnda viser for øvrig til det som er sagt under "fremstilling av saken".

Etter anmodning var Oslo Malermesterlaug v/skjønnskomiteen på befaring i leiligheten 19.08.16. Det ble av denne komite i avgjørelse av 07.09.26 konkludert med at de påpekte mangler vedrørende malerarbeidene ble ansett for å være "delvis berettiget", som løs tapet flere steder, stedvis manglefull fuging og sparkling, samt løst underlag. Det ble også påpekt svinnsprekker i malingen samt at taklist og ledninger var malt som tak. Hva gjelder baderomsmøblene ønsket komiteen ikke å uttale seg selv om det ble påvist under befaringen misfarging av servanten samt at det i boblebadet var ru flater samt flekker som klager mente var maling.

Når det gjelder malerarbeidene, er partene uenige på to vesentlige punkter. Det gjelder for det første om det ble sagt helt klart fra om at absolutt alle gamle tapetrester måtte fjernes først samt om klager fastholdt, til tross for en "oppklarende" samtale mellom partene, at taket skulle males med halvblank maling.

 Hva gjelder malerarbeidenes kvalitet har nemnda studert de fremlagte bilder, samt selvsagt skjønnskomiteens uttalelse. Basert på dette, er nemnda av den oppfatning at malerarbeidene er så mangelfulle at de må gjøres på nytt. For å oppnå et tilfredsstillende resultet, er det ikke godt nok med ren "flikking". Skal alt gjøres på nytt, slik nemnda mener er nødvendig, vil dette høyst sannsynlig innebære en pris som overstiger det fakturerte, også inkludert fakturaen for maling av taket. Nemnda mener derfor at begge fakturaer må krediteres.

Selv om nemnda ikke kan se at det er bevist at det ble presisert helt klart fra klagers side at takmalingen skulle være halvblank, vil nemnda legge til at det, fremstår som klart at temaet faktisk var tatt opp av klager. Det samme gjelder spørsmålet om det var nødvendig å fjerne alle gamle tapetrester først. Innklagede som den profesjonelle part, bør i slike situasjoner sørge for å få nedfelt skriftlig, for eksempel i en e-mail hva partene faktisk er blitt enige om. Dette sies uten at forholdet i denne konkrete sak er tillakt vekt ved avgjørelsen.

Med hensyn til baderomsmøblene, står saken noe vanskelig til rent bevismessig. Riktig nok har nemnda fått presentert og har også studert en rekke bilder av disse, men hva som er den reelle årsak til dagens tilstand er likevel ikke lett å si.  Det presiseres at nemnda selv ikke kan dra på befaring. Det foreligger to erklæringer fra henholdsvis en nabo og klagers sønn som er tatt med ved vurderingen. Det samme gjelder uttalelse fra leverandør av de aktuelle baderomsmøbler ( Lasse Engh i HAFA). Det materialet som møblene er laget av må slik nemnda vurderer det, tidsvis vedlikeholdes og poleres. Om dette noen gang er forsøkt gjort av klager, vites ikke. Det er hevdet at boblebadet må ha vært benyttet til rengjøringen av ustyret. Nemnda finner dette imidlertid mindre sannsynlig. At en servant brukes, er ikke unormalt når det gjelder vannløselig malingtyper. Nemnda har aldri hørt at rengjøring av pensler i en servant under rennende vann har skadet denne. Når det gjelder boblebadet, viser også bildene en "rand" høyt oppe i karet ved en dyse for  vanninntak.  Hvis denne rand er et resultat av slik rengjøring som er påstått, innebærer det at hele karet må ha vært fyllt i denne forbindelse, noe nemnda har litt vanskelig å tro.

Nemnda ønsker å tillegge når det gjelder baderomsmøblene at det kan virke som om de fremstår i noe bedre stand i dag enn hva situasjonen påstås å ha vært etter at malerarbeidene var utført. Det er heller ikke tvilsomt at de fortsatt kan brukes. At klager åpenbart finner mindre glede i å benytte karet, er selvsagt beklagelig, men er ikke noe nemnda kan hensynta. Slik nemnda ser det, er det mindre sannsynlig at klager, selv ved en vanlig rettsak for våre alminnelige domstoler, vil få rettens medhold i at både servant og boblebad må skiftes slik at klager får helt nye innstallert.

Vedtak:

Innklagede krediterer begge de to fakturaer for malerarbeidene. For øvrig avvises klagen.

Vedtaket er enstemmig.

 

Ved behandlingen og avgjørelsen i saken besto nemnda av:

Malermester Tore Knudsen og advokat Fredrik Frøshaug (MLF), Advokat Jens Petter Bull og takstmann Birger Olsen (Huseiernes Landsforbund) samt Peter Chr. Meyer (nemndas leder, ekstraordinær lagdommer)

Håndverkerklagenemnda Postboks 5480 Majorstuen, 0305 Oslo.
post@handverkerklagenemnda.no

Personvernerklæring