Protokoll i sak 5/14 med rådgivende vedtak i møte 01.12.14.

Saken gjelder: reklamasjon på faktura for utført elektroarbeid på grunn av påstått for høy pris på materiell samt for mye oppgitt tid i fakturaen. Klagen er sendt saksbehandler 21.10.14

Sammendrag av sakens faktiske side.

Klageren bestilte elektriske arbeider av innklagede pr. telefon for utføring i hans hjem. Klageren opplyser at arbeidene skulle bestå i: « montere 4 downlights i en innkassing. Flytte 4 ledninger som gikk langs gulvet til å gå langs taket inne i innkassing. Bytte «knapp» på lysbryter» I faktura av 19.09 er arbeidet beskrevet slik:

«Legge om eksisterende elektrisk. Borre opp ny stikk og brytere. Kople og sette på spenning. Montere downlights. Sette opp komfyrvakt. Bytte dimmer på bad. Se på løsninger på lys.»

Det synes ikke å være noen uenighet hva gjelder det som er bestilt i forhold til det som faktisk er utført. Det var innledningsvis noe uenighet omkring nødvendigheten av ny komfyrvakt, men dette forhold synes «løst».

Klageren hevder at han opplyste at han ønsket å kjøpe inn materialer selvfor å spare penger, men at innklagede da skal ha meddelt at han mente at det ville lønne seg for klageren å la innklagede ta seg av innkjøpene. Han hadde gode innkjøpsordninger skal han ha sagt. På denne bakgrunn aksepterte klageren å la innklagede kjøpe inn. Hva gjelder prisen på oppdraget, ble intet helt konkret oppgitt, men i følge klager skal innklagede ha sagt at prisen ville være avhengig av tidsforbruket, men hvis de brukte opp til en dag, kunne prisen «komme opp til kr. 10.000,-«.

Klageren har ikke hatt noe å utsette på selve det arbeid som innklagede har gjort, men mener at den oppførte tid 9,5 timer totalt er mer enn den tid som faktisk kan ha gått med til oppdraget, samt at det viste seg at delene ble 3 til 6 ganger dyrere enn hva klageren mener han kunne ha fått kjøpet materialet for det være seg på nettet eller hos Claes Ohlson. Klageren har i det vesentlige anført:

Tidsforbruk: Montør burde hat nødvendige ledninger med seg i bilen og ikke belastet med 1 time for henting. Han burde heller ikke ha belastet tis for kjøring til og fra hjem/arbeidssted og der arbeidet skulle utføres. Det er 2,5 timer i differanse mellom det klager mener han burde ha vært belastet og det som fremgår av fakturaen.

Pris på materiell: Klager kunne selv ha kjøpt inn betydelig billigere enn det han faktisk er blitt fakturert for, det være seg på nettet eller hos Claes Ohlson. Han føler seg følt bak lyset av innklagede da avtalen ble inngått.

Innklagede på sin side mener at de har konkurransedyktige priser på materiell i forhold til andre elektroinstallatører og mener han kan dokumentere det. Man kan ikke – sier han – sammenligne med nettpriser/Claes Ohlson. Det er mange grunner til dette som for eksempel logistikk, tilgjengelighet på varer, produktgaranti og leverandørens kompetanse. Hva gjelder oppgitte timer er de korrekte. Det kan belastes for kjøring til og fra montasjestedet. Det er ikke uvanlig at man må kjøre til lager for å hente materiell. Man kan ikke ha alt i bilen. Her var det en litt uvanlig dimensjon på en installasjonskabel. Hente og ta ut utstyr fra lager tar alltid en del tid. Det ar også tid med bortpakking av utstyr, utfylling av lovpålagte dokumenter m.m. som er en del av oppdraget.

 

Nemndas vurdering av saken:

Klagenemnda treffer sitt rådgivende vedtak ut fra det skriftlige grunnlag som er presentert, herunder der slike finnes også fotografier.

Nemnda kan ikke se at det er noe bevismessig grunnlag for en påstand om at det er ført tid fra innklagedes side som det ikke skulle ha vært fakturert for. Det bemerkes spesielt at det kan faktureres for reisetid til og fra det sted arbeidet skal utføres. Det er også slik at man ikke kan ha absolutt alt materiell i sin bil til enhver tid. Henting av nødvendig materiell er derfor noe man som forbruker må regne med kan skje og som man da må betale for. Nemnda kan ikke se at det kan hevdes at det er brukt for meget tid på selve avhentingen. Når det gjelder den ekstratid som er ført fra montør meddelte at han nå var ferdig og klar for å pakke sammen, er det noe som må anses normalt. Ikke bare tar det tid med bortpakking og opprydning, men det skal også fylles ut lovpålagte dokumenter som helt klart ligger innenfor oppdraget.

Hva gjelder prisen, burde nok innklagede ha sett og sagt fra om, allerede ved bestillingen at det sannsynligvis ville være nødvendig med komfyrvakt samt hva en sådan koster. Dette synes imidlertid ikke å være et omtvistet forhold, bortsett fra pris, hvor innklagede ha akseptert at pris kan ha vært oppgitt eksklusiv mva, mens den skulle ha vært oppgitt inklusiv.

Hva gjelder materiell burde nok installatør ha vært flinkere til å få frem ikke bare at hans priser var konkurransedyktige i forhold til andre installatører, men at det var mange grunner til at det - totalt sett – ville kunne vise seg bedre og billigere for bestilleren å la installatør ordne innkjøpene. Dette selv om det tilsynelatende kunne skaffes billigere utstyr ved direkte kjøp av klageren over nettet eller hos Claes Ohlson. Innklagede som den profesjonelle part har her en veiledningsplikt som her ikke synes godt nok ivaretatt. Særlig gjelder dette når installatør også reklamerer med at en kunde selv kan holde materiell. Nemnda vil tilføye at de priser som er oppgitt av innklagede er kontrollert, og de synes ikke å være i utakt med markedet.

Til tross for det som er sagt ovenfor, mener likevel nemnda at klagen må bli å avvise. De materialpriser som er tatt, er ikke urimelig høye. Det er ikke mulig å si om det totalt sett ville ha blitt rimeligere for klageren om han selv hadde kjøpt inn alt materiell.

Det forutsettes at det aksepteres av innklagede å trekke ut mva på komfyrvakten.

 

Konklusjon

Klagen avvises med den forutsetning som er nevnt ovenfor om komfyrvakten.

 

Nemnda hadde slik sammensetning ved behandling av saken: Peter Chr. Meyer (leder), Line A. Parelius, Jens Petter Bull, Lars Erik Lundgaard og Bjørn Sørensen.

Håndverkerklagenemnda Postboks 5480 Majorstuen, 0305 Oslo Telefon: 23 08 86 60
post@handverkerklagenemnda.no

Personvernerklæring