Protokoll i sak 4/14 med rådgivende vedtak fra møte 16. juni 2014

Saken gjelder: Reklamasjon på faktura for utført elektroarbeid på grunn av påstått for meget medgått tid, slik at prisen på installasjonen er for høy i forhold til «gjengs markedspris».

Klagen er datert 26.01.14.

  1. Sammendrag av sakens faktiske side.

Forbrukeren bygde en ekstra etasje på huset sitt. I forbindelse med dette arbeidet utførte innklagede alt det elektriske arbeidet. I tillegg utførte innklagede installasjon i eksisterende 1. etasje, bortsett fra bad, WC og kjøkken hvor kun spotter ble skiftet. Det ytterligere utførte forbrukeren installasjonen selv i kjeller inklusiv varmekabler samt KNX  «smarthus».

Arbeidet ble utført i to «etapper». Varmekabler og elektrisk installasjon i vaskerom, kjellerstue og WC i kjeller ble utført 1. halvår 2012. Påbygget startet 03.09.12 med rivning og tømmerarbeid.

Det er utført relativt omfattende arbeid i 2012 og 2013. Sikringsskapet ble ikke skiftet, men noen nye sikringer ble installert. I tillegg ble det installert 2 nye skap i 2. etasje hvor det meste av KNX-utstyret er montert. Det er satt opp et Excel-ark som ikke kan oppsummeres her. I tillegg er det nevnt følgende arbeid: 9 spotter på kjøkken fra halogenpærer til led, 7 spotter på WC og bad, varmekabel i kjeller med pålagt minkenetting m.m. Det er også nevnt en rekke andre arbeid. Det er utført programmering vedr KNX tilsvarende 2 arbeidsdager.

Arbeidet ble bestilt muntlig og skulle utføres etter regning. Det er ikke gitt noe prisoverslag. Det ble sendt a konto fakturaer «under marsjen». Det ser ut som om det er sendt 6 slike i perioden 27.06.12 frem til 28.02.13 da den siste ble sendt.  Sluttfaktura er datert 30.08.13 og lyder på kr. 262.115,-inkl. mva. Samlet ble fakturert kr. 787.115,-

Totalt antall timer på jobben ble opprinnelig notert til 640,-, hvorav 319,5 på tekniker og 320,5 på lærling. Det klages på timeforbruket. Fordelingen mellom lærling og installatør er senere justert av innklagede etter at det ble påpekt fra forbrukeren at det var lærlingen som hadde jobbet mest. Det ble oppgitt 139,5 timer på tekniker og 500,5 på lærling. Sluttoppgjøret ble korrigert i overensstemmelse med dette, fra kr. 262.115,- til kr. 220.630,- inkl. mva. Korrigert sluttfaktura er datert 08.11.13. Forbrukeren ser med skepsis på den «flytting» av timer som er foretatt. Det hevdes også at forbrukeren ikke har fått fullstendig dokumentering av timene og heller ikke fullstendig samsvarserklæring med sluttkontroll. Det mangler liste over elektriske kurser i sikringsskapet.

Innklagede hevder at det ikke er gått med flere timer enn nødvendig. Det er gitt 20% rabatt på timeprisene som er henholdsvis kr. 850,- og kr. 630,-. På materiell er også gitt rabatt på 20%. Innklagede hevder at sluttdokumentasjon er levert med sluttfaktura og at sluttdokumentasjon for tidligere arbeid vil bli sendt til forbrukeren direkte. Det samme gjelder manglende kursfortegnelse hvor det var skjedd en feil. På forespørsel sier forbrukeren at fortsatt er intet mottatt.

Forbrukeren har innhentet tilbud fra 3. part (NN). Det er estimert der med 200 timers arbeid totalt. Det er vurdert ut fra to forskjellige metoder som konkluderer, henholdsvis med kr. 575.000,- og kr. 544.000,-, begge inkl. mva.

Forbrukeren mener at innklagede ikke har hatt tilstrekkelig kontroll med sin timeføring samt på fakturering av materiell. Det fremkommer – i følge forbruker – en voldsom prisøkning på materiell som er på kr. 32.097,- i løpet de 16 måneder arbeidene pågikk. Forbruker påpeker også at innklagede burde ha fanget opp under marsjen at jobben var i ferd med å bli urimelig dyr.

Det er noe vanskelig å gå inn i denne sak i detalj da det materiale vi har fått er nokså uoversiktlig samtidig som det er en rekke forhold som egentlig påpekes. Det kan hevdes at denne sak er lite egnet for behandling i nemda.

2. Nemndas vurdering av saken.

Klagenemnda treffer sitt rådgivende vedtak ut fra det skriftlige grunnlag som er presentert, herunder der slike finnes, også fotografier.

Denne klagesak har sin bakgrunn i et meget omfattende installasjonsoppdrag. Samlet fakturasum er kr. 787.115,-. Nemnda kan avvise en klage dersom den reiser faktiske spørsmål som vanskelig kan klarlegges gjennom dokumentbevis alene. Det samme gjelder hvis saken som følge av «dens omfang, kompleksitet eller andre forhold ikke egner seg for nemndsbehandling».

Med ovennevnte bakgrunn har nemnda enstemmig funnet å avvise klagen fra behandling. Nemnda finner grunn til å bemerke: Til tross for at oppdraget var stort, noe begge parter må ha forstått da man innledet samarbeidet, er det kun basert på timer. Det er ikke foretatt noen beskrivelse av oppdraget. På grunn av oppdragets omfang burde det antagelig ha vært prosjektert forut for oppdraget, men i det minste foretatt en relativt detaljert beskrivelse. Det kunne også med hell ha vært gitt et overslag. Slik oppdraget nå fremstår, hadde oppdragsgiver nærmest intet å holde seg til. Nemnda mener dette fremstår som uheldig og et stykke på vei kritikkverdig fra installatørens side. Han burde – i det minste en gang «under marsjen» når man oppdaget oppdragets omfang og kompleksitet, ha stoppet opp og foretatt en oppsummering både hva gjelder utført arbeid, priser og gjenstående arbeid. Når dette ikke ble gjort, ser nemnda det slik at denne tvisten best løses av det alminnelige rettsapparat, sett med sakkyndige domsmenn. Befaring på stedet bør også gjennomføres for å ha noen som helst mulighet til å vurdere medgått tid.

Det tilføyes at det synes som om partene her står svært langt fra hverandre, anslagsvis et beløp på mer enn kr. 300.000,-. En alternativ fremgangsmåte for å unngå en dyr prosess, vil kunne være at partene sammen oppnevner en uavhengig sakkyndig til å vurdere hele oppdraget. Partene bør i så fall kunne bli enige om at de er bundet som en voldgiftsdom av den sakkyndiges avgjørelse samt eventuelt dele kostnadene.

Selv om klagen avvises av de grunner som er beskrevet, finner nemnda grunn til å bemerke at innklagedes timeregistreringssystem i beste fall fremstår som lite tilfredsstillende. Det bør ikke være mulig i dag i etterkant å «flytte» så meget som 180 timer fra tekniker til lærling etter at det har vært påvist av forbrukeren at timefordelingen må være feil. Det fremstår som lite seriøst.

3. Konklusjon:

  • Saken avvises fra behandling i nemnda.

 

Nemnda hadde slik sammensetning ved behandling av saken: Peter Chr. Meyer (leder), Line A. Parelius, Jens Petter Bull, Lars Erik Lundgaard og Bjørn Sørensen.

Håndverkerklagenemnda Postboks 5480 Majorstuen, 0305 Oslo.
post@handverkerklagenemnda.no

Personvernerklæring