Protokoll i sak 08/17 med rådgivende vedtak i møte 22.05.17

Saken gjelder: Klage over manglende utførte elektriske arbeider i klagers sikringsskap i forbindelse med at annet oppdrag ble utført der samt i sameiets fellesanlegg.

1) Sammendrag av sakens faktiske side.

Klageren er medeier av en eierseksjonsleilighet i sameiet Gartnergaten 5, i Bergen. Han eier leiligheten sammen med sine to barn og sin hustru. Sameiet består kun av 3 leiligheter. Sameiet engasjerte våren/sommeren 2016 innklagede for å utføre diverse oppgraderinger av sameiets elektriske anlegg (fellesanlegget). Arbeidene ble utført sommeren 2016 og siste faktura er datert 11.08.16. Totalt ble fakturert kr. 88.381,- inkl. mva. Arbeidene ble utført i.h.t. skriftlig avtale etter engasjement fra sameiet. Beløpet er i sin helhet betalt. Sameiet har ikke reklamert hverken på pris eller på arbeidenes utførelse. Det ble utarbeidet to "samsvars erklæringer" hvor det oppdrag som ble gitt er beskrevet slik:

- "Etablere godkjent jord i sikringsskap".

- "Sjekk av inntak, stigeledninger samt hovedsikringer i leilighetsbygg. Sikringene går ofte. Etablert ny stiger til 1. og 2. etasje.   Etabler nytt skap for hovedsikring stigere 1/2 og 3/4 etg. ombygging av skap til 3-fase forsyning."

Det er ingen uenighet om at det var dette som opprinnelig var oppdraget. I forbindelse med utførelsen var innklagede også inne i klagers sikringsskap. Innklagede oppdaget da at kursene i skapet ikke var behørig merket slik de skulle. Sameier ble forespurt om man ønsket dette utført som et eget oppdrag for "ca kr. 2000,- inkl. mva". oppdraget ble gitt, utført og betalt.

I slutten av november 2016 fikk sameier et ettersyn i sitt sikringsskap med derav følgende varsel om feil og mangler som ble oppdaget i skapet under tilsynet. Dette gjaldt:

- Kabelinnføringer/åpninger for kabelinnføringer som ikke var tettet.

- kabelinnføringer i utstyrs/anleggsdel var ikke i samsvar med gjeldende krav.

- Eier kunne ikke fremvise erklæring om samsvar.

Klager mener at tilsynsrapporten avdekker at innklagedes erklæringer ikke oppfyller krav i.h.t. forskrift om elektriske lavspenningsanlegg av 11/6 - 98 kapitel V. Klager mener at innklagede måtte/burde ha oppdaget de feil som senere ble avdekket under tilsynet den gang innklagede utførte arbeidene for sameiet samt for ham i hans skap. Feilene skulle/burde da ha vært rettet innenfor det oppdrag som var gitt. Dette da det gjelder grunnleggende sikkerhetsmessige forhold som oppdraget nettopp hadde som formål å løse.

Innklagede fremhever på sin side at de påpekte feil/mangler ikke  har noen sammenheng med de arbeider innklagede utførte hverken for sameiet i fellesanlegget eller for klager i  hans eget sikringsskap. Innklagede mener at de påpekte feil gjelder annet arbeid utført på et tidligere tidspunkt, mest sannsynlig under tidligere rehabilitering av leiligheten. De feil som er påpekt i rapporten er  av en slik art at de kunne oversees i forbindelse med de arbeider som ble utført av innklagede som jo i det alt vesentlige var i fellesanlegget og ikke i sameiers eget skap. Rent faktisk snakker man om skapnipler som er brukket og derved kan trekkes ut av nippelåpningene. Uansett - sier innklagede - ville jo dette hvis det hadde vært oppdaget av dem, vært et arbeid utover det konkrete oppdrag det var gitt tilbud på som hvis klager hadde ønsket arbeidene utført av dem, ville ha blitt fakturert klager dierekte i tilegg til de arbeidene sameier likevel engasjerte innklagede for å utføre.

2) Nemndas vurdering av saken:

Slik nemnda ser saken, er det i det hele tatt nokså tvilsomt om klager i har klagerett. Innklagede ble opprinnelig engasjert av det sameie hvor klager eier en leilighet sammen med sin kone og sine barn. Arbeidet besto i modernisering av sameiets elektriske anlegg i form av helt konkrete oppgaver. Arbeidene ble utført, fakturert og betalt. Sameiet hadde intet å bemerke hverken til arbeidets utførelse eller til prisen. Etter ferdigstillelsen utferdiget innklagede 2 såkalte samsvarserklæringer. Dette er erklæringer om at planlegging og utførelse installasjonsarbeidene har vært i samsvar med sikkerhetskravene i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Under utførelsen av oppdraget oppdaget innklagede at kursene i klagers eget sikringsskap (altså ikke i fellesskapet) ikke var behørig merket. Dette ble meddelt klager og innklagede ble engasjert av klager til dette. Arbeidet ble deretter utført, fakturert og betalt. Det er ikke hevdet at arbeidet har vært mangelfullt.

Slik det fremgår ovenfor, har det ikke vært klaget på noen av de arbeider innklagede utførte, det være seg for sameiet eller for klager. Sistnevnte fikk imidlertid noen måneder etter ferdigstillelsen ettersyn i sitt elektriske anlegg. Her ble det avdekket at det forelå en del fei/mangler som det ble gitt pålegg om utbedring av. Klager synes nå gjennom sin klage å hevde at innklagede burde/skulle ha oppdaget disse feil i forbindelse med de arbeider som ble utført og da foretatt rettelser innenfor det oppdraget som var gitt - uten noen form for tilleggsgodtgjørelse. Det er litt uklart om han mener at det skulle ha vært utført innenfor det oppdrag sameiet hadde gitt innklagede. I så fall har klager overhode ingen klagerett. Da måtte det ha vært sameiet som hadde klaget. Hvis vi imidlertid legger til grunn at klager mener at utbedringen skulle/burde ha skjedd i forbindelse med det konkrete oppdrag klager ga innklagede, kan man kanskje hevde at klagerett foreligger. Det som er det viktige poeng, er imidlertid at en samsvarserklæring som avgis ikke innebærer at installatøren innestår for at anlegget er forskriftsmessig utover de konkrete arbeider som installatøren selv har utført. Hvis derfor innstallatøren hadde oppdaget manglene den gang de var inne i klagers skap (noe som ikke uten videre kan legges til grunn at innklagede burde ha gjort), kunne han forespurt klager om han ville ha arbeidene utført. I bekreftende fall ville arbeidene ha blitt å fakturert særskilt. Det ville ikke ha gått inn under noen av de oppdrag innklagede ble engasjert til å utføre i leilighetsbygget.

3) Vedtak:

Klagen avvises.

Vedtaket er enstemmig.

 

Ved behandlingen og avgjørelsen i saken besto nemnda av:

Annita Mgnussen og Jens Peter Bull (Huseiernes landsforbund),  Bjørn Sørensen og Lars Erik Lundgaard (Nelfo) og Peter Chr. Meyer (nemndas leder)

Håndverkerklagenemnda Postboks 5480 Majorstuen, 0305 Oslo.
post@handverkerklagenemnda.no

Personvernerklæring