Påstått mangelfull utførelse av elektriske arbeider med krav om full tilbakebetalinmg av betalt faktura og erstatning for

Saken gjelder krav om tilbakebetaling av betalt faktura for utførte elektriske arbeider samt krav om erstatning for "tort og svie". Nemnda konkluderte med at det ikke forelå noe grunnlag for krav om erstatning for "ikke økonomisk skade". Hvis man har måttet engasjere andre til å rette opp mangler man mener en håndverker er ansvarlig for, kan man uansett ikke kreve mer enn det opprettingen faktisk har kostet. Det er ikke tilstrekkelig kun å henvise til hva en senere tilkalt montør har uttalt om en annens arbeid. Uttalelsen må dokumenteres skriftlig, hvis nemnda skal kunne vektlegge den. Nemnda vil heller ikke selv ta direkte kontakt med håndverkere som i etterkant har vurdert andres arbeid. Det er viktig å ta tilbørlig hensyn til begge parter i en konflikt.

2) Nemndas vurdering av saken:

Denne klagen har i realiteten bakgrunn i flere forhold. Det er for det første reist krav om erstatning for "tort og svie" med kr. 20.000,-. Det som kalles "tort og svie" er krav om erstatning for såkalt "ikke økonomisk tap", også kalt krav om "oppreisning". Det er et krav om å bli tilkjent et pengebeløp fra en påstått skadevolder selv om skadelidte ikke kan påvise å ha lidt noe målbart økonomisk tap. De øvrige vilkår for erstatning må imidlertid foreligge, nemlig et erstatningsgrunnlag og påregnelig årsakssammenheng mellom den skadevoldende handling og den situasjon skadelidte har kommet opp i. Slik nemnda ser klagers krav om å få tilkjent kr. 20.000,-, gjelder det den vannskade som oppsto hos klager og som var en forsikringssak. Vannskaden hevdes å ha sin bakgrunn i at varmtvannstanken ble koplet feil (av innklagede), noe som i sin tur førte til for høyt trykk i tanken med skader på rør, kran og koplinger med derav følgende vannlekkasjer. På grunn av dette var det nødvendig for klager å installere tørkevifter for å bli kvitt fukten før rehabiliteringen av kjøkkenet kunne gjennomføres. Klager med familie måtte passe tørkeviftene og fikk av den grunn sin sommerferie ødelagt. Selv om nemnda har sympati og forståelse for at dette ikke var hyggelig, kan ikke nemnda se det annerledes enn at dette krav er direkte knyttet til forsikringssaken. Slik saken fremstilles fra klageren, var det innklagedes arbeid som var årsaken til at skaden oppsto. Kravet skulle da vært reist i forbindelse med forsikringsoppgjøret. Dette kan jo også tenkes at det faktisk ble, men at det ble avvist. Nemnda har intet grunnlag for å mene noe her. Nemnda vet ikke en gang om vannskaden faktisk var innklagedes "skyld". Det nemnda vil bemerke er imidlertid at håndverkertjenesteloven ikke direkte hjemler (gir grunnlag for) et slikt oppreisningskrav. Et krav kan dog følge av alminnelig norsk erstatningsrett. I så fall må det foreligge kvalifisert uaktsomhet hos skadevolder og påregnelig årsakssammenheng. Nemnda har ingen forutsetning for å mene noe om et slikt grunnlag foreligger i denne sak. Kravet på erstatning for "tort og svie" må etter dette avvises.

I tillegg til ovennevnte krav har klager også krevet tilbakebetalt en faktura hun har betalt for andre utførte elektrotjenester i hennes bolig, omfattende installasjon av komfyrvakt på kjøkkenet, nye ledninger og kontakter, kurser i sikringsskap m.m. Det skulle også  legges opp noen nye ledninger til badet etter at kjøkkenet var ferdig rehabilitert etter vannskaden. For dette arbeid ble det fakturert et beløp stort kr. 24.162,-. Det er ikke klaget over beløpets størrelse, men blant annet over at komfyren etter at innklagede hadde utført sitt arbeid, ikke fungerte skikkelig ved at komfyvakten slo helt unødig inn ved bruk av mer enn to kokeplater på komfyrtoppen. Her mener klager at det ble vurdert helt feil fra innklagedes side. Firmaet hadde  sagt at det var for lite plass i sikringsskapet og at for å sikre nok strøm både til bad og kjøkken, måtte det etableres egne kurser for å få stabil drift. Innklagede anbefalte derfor nytt sikringsskap, noe de også leverte inn et tilbud på. Klager ønsket imidlertid ikke dette. Den komfyrvakt som ble satt inn mener klager ble koplet opp feil. Det ble brukt både feil kabel og 16 ampere mot nødvendige 25 ampere. Innklagede hadde også meddelt klager etter at de hadde lagt opp ny kabel til kjøkken, at klager ikke kunne benytte kaffetrakter og oppvaskmaskin samtidig da det ikke var nok strøm. Dette gikk derimot fint etter at den annen installatør hadde "rettet opp". Innklagede har bestridt at de har gjort noen feil.

Klager har også klaget over feil fra innklagede da de i 2015 bisto klageren med å skifte vannpumpe hvor oppdraget besto i å kople fra den gamle og kople til den nye. Klager oppdaget etter etter en tid (uvisst hvor lang tid det gikk) at pumpen sporadisk koplet ut på motorvernet. Det rørleggerfirma klager kontaktet skal ha ment at det var noe feil på det elektriske. innklagede har på sin bestridt at det ble gjort noen feil fra deres side, men at det kunne være en elektrisk feil ved pumpeautomatikken, noe som ikke var innklagedes ansvar.

Klager fikk så andre til å se på de arbeider som innklagede har utført.  Hun har fått beskjed om (sier hun) at det var nok strøm,  tilstrekkelig plass i sikringsskapet samt at kabel var feil med feil ampere.  Ytterligere ble det sagt at det var feil ved vannpumpens motorvern. Utbedring av disse forhold er derfor foretatt av Pec elektriker`n AS og av Comfort for tilsammen kr. 7.581,07.

Klager krever ikke bare at dette beløp skal refunderes av innklagede, men også at den resterende del av innklagedes faktura på kr. 24.162,- skal refunderes. Det er ikke lagt fram noen sakkyndig erklæring, ei heller noe skriftlig fra det firma som har hjulpet klager. Hun har fremhevet at hun ikke har lykkes med å få kontakt, og anmodet håndverkerklagenemnda om å kontakte vedkommende montør direkte. Til det siste vil nemnda bemerke at den av prinsipielle årsaker ikke ønsker å ta muntlig kontakt med involverte personer og bedrifter, noe klager er informert om. Nemnda mener at en slik fremgangsmåte vil være feil av hensyn til den annen part i konflikten. Nemnda vil bemerke at den har forståelse for klagers resonnement, nemlig at hun  selvsagt ikke ville ha betalt en annen montør hvis det ikke hadde vært noe feil ved innklagedes arbeid. Nemnda har likevel konkludert med at det ikke foreligger tilstrekkelige bevis for at det foreligger feil ved innklagedes arbeider. Den vil også legge til at en klager uansett ikke vil kunne få erstattet et større beløp enn hva det har kostet å utbedre.

3) Vedtak:

1) Klagen avvises

2) Avgjørelsen er enstemmig

 

Nemnda har under behandlingen bestått av: Annita Magnussen og Jens Petter Bull (Huseiernes Landsforbund), Lars Erik Lundgaard og Joachim Berge-Bang (Nelfo) og Peter Chr. Meyer (nemndas leder)

 

 

 

 

Håndverkerklagenemnda Postboks 5480 Majorstuen, 0305 Oslo.
post@handverkerklagenemnda.no

Personvernerklæring