Uenighet om en gitt

Saken gjelder tolkning av et gitt "prisoverslag". Nemnda påpekte at hvis en tjenesteyter først sier noe om pris skriftlig, må han være meget klar hvis han mener at "antydningen" ikke var ment å være bindende som et prisoverslag. Den profesjonelle part, her innklagede, må sørge for tilstrekkelig klargjøring. Nemnda konkluderte med at innklagede hadde krav på 15% tillegg til prisantydningen, men ikke kunne kreve utbetalt hele det beløp som var fakturert.

2) Nemndas vurdering av saken:

Partene i saken er enige om at det fra innklagede ble gitt og fra klager akseptert, et tilbud om å opparbeide en kabeltrasè på klagers eiendom. Tilbudet er gitt skriftlig og i headingen sies det: "Prisantydning kabeltrasè". Under forbehold/merknader noe lenger ned i tilbudet, er sagt blant annet: " Prisoppsettet er en prisantydning".

Klager har betalt kun det beløp som står i tilbudet stort kr. 48.300,-, men som det fremgår under faktumsammenstillingen, også foreslått å betale ytterligere kr. 9.964,-. Dette innebærer et tillegg på 15%, jfr. håndverkertjenestelovens §32. 2. ledd. Forslaget er avslått av innklagede.

Det spørsmål nemnda må ta stilling til er om innklagedes prisantydning må fortolkes som et prisoverslag som normalt bare kan overskrides med maksimalt 15%, eller om prisantydningen er helt uforbindtlig slik at oppdraget i realiteten skulle utføres på timebasis. Nemnda ser det slik at det er opp til den profesjonelle part, her innklagede å klargjøre på tilstrekkelig måte om det er et fastprisoppdrag, et prisoverslag eller et oppdrag som skal honoreres etter timeforbruk, til gjengs priser. Innklagede har i denne sak ikke vært klar nok. Klager hadde etter nemndas syn rimelig grunn til å oppfatte tilbudet slik at det ble gitt et bindende prisoverslag. En tjenesteyter må være betydelig klarere, hvis opplysninger om pris skal oppfattes som helt uten forbindtlighet. I dennes saken er "prisantydningen" meget detaljert med opplysninger om mengder, timepriser m.m. Selv om det er tatt forbehold og tilbudet bare er kalt "prisantydning", burde tjenesteyter ha uttrykt seg klarere. Han kunne for eksempel ha sagt:  "Det gjøres uttrykkelig oppmerksom på at denne prisantydning kun skal forstås som nettopp dette og ikke er ment som hverken et fastpristilbud eller et bindende prisoverslag." Hvis man kun mener å komme med en ren antydning, hadde det også vært en fordel om man ikke hadde vært så spesifikk og presis som innklagede her er i sin "prisantydning". Det skal tilføyes at både juridisk teori og rettspraksis er relativt klare på dette området. Det er opp til tjenesteyter å sørge for at avtalen blir klar nok. Nemnda vil også legge til at innklagede aldri kom med noe varsel om nødvendigheten av endringer eller tillegg, som i såfall kunne ha dannet grunnlag for et mulig tilleggskrav.

3) Vedtak:

1) Klagen tas til følge ved at klager betaler ytterligere kr. 9.964,-, slik han selv har foreslått.

2) Avgjørelsen er enstemmig.

 

Nemnda har under behandlingen og avgjørelsen bestått av: Annita Magnussen og Jens Petter Bull (Huseiernes Landsforbund), Torgeir Koteng og Jan Peder Strandmann (Norske Anleggsgartnere) og Peter Chr. Meyer (nemndas leder)

 

 

 

 

Håndverkerklagenemnda Postboks 5480 Majorstuen, 0305 Oslo.
post@handverkerklagenemnda.no

Personvernerklæring