Kontaktinformasjon

Håndverkerklagenemnda

Postboks 5480 Majorstuen
0305 Oslo 
post@handverkerklagenemnda.no

 

Årsberetning

Saksgang

Saksgangen er som følger:

Før du klager saken inn for Håndverkerklagenemnda, må du ha reklamert skriftlig til håndverkeren. Dette må skje innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget – og senest innen fem år etter at arbeidet er utført. Blir partene ikke enige, kan klagen sendes til Håndverkerklagenemnda. Klagen kan tidligst fremsettes tre uker etter at skriftlig reklamasjon er sendt bedriften og senest innen 1 år etter  dette tidspunkt.  En forutsetning for klagerett til Håndverkerklagenemnda er at klager har betalt uomtvistet beløp.

1. Klage sendes per e-post til sekretariatet.
2. Sekreteriatet videresender klagen til rett saksbehandler.
3. Saksbehandler vurderer klagen og videresender til innklaget bedrift, som gis 3 ukers svarfrist fra dagsdato.
4. Saksbehandler videresender bedriftens svar til innklager, som kan komme med sitt tilsvar innen 7 virkedager.
5. Dersom partene ikke kommer til enighet, vil formannen  klagenemnda innkalle de berørte representanter til møte. Her stiller to advokater tilknyttet Huseiernes Landsforbund som representerer forbruker, og to representanter fra innklagedes forening.

Håndverkerklagenemnda Postboks 5480 Majorstuen, 0305 Oslo Telefon: 23 08 86 60
post@handverkerklagenemnda.no

Personvernerklæring